Een EXPLOOT VAN UITVOEREND BESLAG is een door een gerechtsdeurwaarder (of belastingdeurwaarder) opgemaakte akte die als bewijsstuk aan een ontvanger wordt gestuurd om deze op te hoogte te brengen van de inbeslagname van een goed waarvan deze dus niet langer de eigenaar is en waarover hij niet langer vrij beschikkingsrecht heeft, bv. bij inbeslagname van een in hypotheek gegeven woning na het verzaken aan de afbetaling van een hypothecaire lening.

HYPOTHEEK

Een HYPOTHEEK is een woord dat in de volksmond wordt gebruikt voor HYPOTHECAIRE LENING, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid. Dit is een geldlening waarbij een registergoed, bv. onroerend goed, als onderpand dient voor het geleende bedrag. De kredietinstelling waarbij u het bedrag heeft geleend (bv. voor een woning) krijgt het goed in onderpand en het recht van hypotheek. Dit is het eerste recht van verkoop mocht de lening niet volgens afspraak worden afbetaald.


KERNSTAD

De volgende steden worden beschouwd als ‘KERNSTAD’: Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.


UITZENDCONTRACT

Een UITZENDCONTRACT of UITZENDOVEREENKOMST is een bijzondere arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer zijn arbeid niet verricht voor zijn formele werkgever maar door een uitzendbureau (bv. interimkantoor) als werkgever bij een derde partij.


VLAAMSE RAND

De volgende steden of gemeenten worden beschouwd als ‘DE VLAAMSE RAND’: de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde, Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.


ANNUÏTEIT

ANNUÏTEIT is een term die vaak wordt gebruikt in verband met kredieten die moeten worden terugbetaald en die ‘vast jaarlijks bedrag’ betekent. Een annuïteit is dus vergelijkbaar met een ‘MENSUALITEIT’ (‘vast maandelijks bedrag’).


ASCENDENTEN

ASCENDENTEN zijn bloedverwanten in opklimmende lijn, bv. grootouders en verdere familieleden.


CREDITEREN

CREDITEREN betekent boeken op het credit van een rekening. Credit is een financieel en boekhoudkundig begrip dat komt van het Latijnse credere, dat geloven betekent of toevertrouwen. Het is de tegenhanger van DEBET en wijst op een afname. Een voorbeeld van een creditrekening is een opbrengstenrekening waarop de kosten worden gecrediteerd.


CUMULEERBAAR

Als verschillende premies CUMULEERBAAR zijn, wil dat zeggen dat je recht hebt om al die premies tegelijk zonder dat deze in mindering worden gebracht.


DEBITEREN

DEBITEREN betekent boeken op het debet van een rekening. DEBET is een financieel en boekhoudkundig begrip dat komt van het Latijnse debere, dat moeten betekent. Het is de tegenhanger van CREDIT en wijst op een toename. Een voorbeeld van een debetrekening is een kostenrekening, waarop de kosten worden GEDEBITEERD.


DEPUTATIE

De DEPUTATIE in Vlaanderen (in Wallonië PROVINCIECOLLEGE) is de uitvoerende macht op het niveau van de provincie en wordt voorgezeten door de provinciegouverneur. De leden van de deputatie heten ‘bestendig afgevaardigden’ of ‘gedeputeerden’. De deputatie is vergelijkbaar met het schepencollege op gemeentelijk niveau, en met de regering in een (deel)staat.


DESCENDENTEN

DESCENDENTEN zijn bloedverwanten in dalende lijn, bv. kleinkinderen.


DRAAGKRACHTIGE ELEMENTEN

DRAAGKRACHTIGE ELEMENTEN zijn elementen ter verhoging van de draagkracht of het draagvermogen van een ondergrond om een constructie te ondersteunen.


DRAAGVLOEREN

DRAAGVLOEREN zijn welfsels, gewapende betonplaten, breedvloerplaten, houten balklagen of gelijkwaardig, alsook elementen van de draagvloer zoals balken en raveelconstructies. Bij de beoordeling van een draagvloer speelt ook mee of deze draagkrachtig genoeg is.


EIGENDOMSRECHT

Eigendomsrecht is een term die wordt gebruikt om het recht te benoemen van een rechtssubject om over een eigendom (som geld, stuk grond, voorwerp) te beschikken naar eigen goeddunken. Men maakt hierbij onderscheid tussen de eigendom van een natuurlijke persoon of privépersoon (particulier eigendom, privaat eigendom, privé-eigendom), eigendom van een gemeenschap (collectief eigendom of gemeenschappelijk eigendom) en eigendom van de staat (publiek eigendom of staatseigendom). De rechthebbende van dit eigendom is de eigenaar.


ERFDIENSTBAARHEID

ERFDIENSTBAARHEID (ook wel eens servituut genoemd) is een zakelijk recht. Het is een last of plicht die moet worden vervuld door een eigenaar ten opzichte van een eigenaar met een aangrenzend eigendom. Soms is deze last of plicht in twee richtingen. Erfdienstbaarheid wordt ingeschreven in het kadaster en blijft gelden voor een nieuwe eigenaar na verkoop. Het kan een dienst zijn naar een buur toe of het betalen van een vergoeding. Voorbeelden van erfdienstbaarheid zijn: verbod tot aanbouw, verplichtingen door gebruik van een gemeenschappelijke dakgoot of een gezamenlijk pad.


ERFPACHT

Erfpacht is een vorm van pacht vorm van pacht waarbij de pacht niet wordt stopgezet wanneer deze wordt opgezegd of wanneer de eigenaar of verpachter sterft. Economisch gezien heeft de erfpachter bijna alle rechten van de eigenaar. Hij kan bijvoorbeeld een opstal voorzien voor de grond en zijn erfpachtrecht verkopen (met de opstal).


EXPLOOT VAN UITVOEREND BESLAG

Een EXPLOOT VAN UITVOEREND BESLAG is een door een gerechtsdeurwaarder (of belastingdeurwaarder) opgemaakte akte die als bewijsstuk aan een ontvanger wordt gestuurd om deze op te hoogte te brengen van de inbeslagname van een goed waarvan deze dus niet langer de eigenaar is en waarover hij niet langer vrij beschikkingsrecht heeft, bv. bij inbeslagname van een in hypotheek gegeven woning na het verzaken aan de afbetaling van een hypothecaire lening.


FRANCHISE

Een FRANCHISE is een percentage van de verzekerde som of een vast bedrag waaronder schade niet voor rekening van de verzekeraar komt. In tegenstelling tot bij een eigen risico wordt het volledige bedrag vergoedt de verzekeraar het volledige bedrag wanneer dit de hoogte van de franchise overschrijdt.


GROOT BESCHRIJF

GROOT BESCHRIJF is een term die betrekking heeft op ‘schrijfgeld’ of ‘beschrijf’ in België en die wijst op de som die men betaalt voor het laten opstellen van de notariële akte. In het geval van een koopakte is het een soort belasting. Het ‘beschrijf’ drukt de verkoopprijs uit in een percentage afhankelijk van de waarde van een woning. Bij groot beschrijf spreekt men over grotere, minder bescheiden woningen en betaalt men in Vlaanderen 10% en in Brussel 12,5%. Dit is meer dan bij KLEIN BESCHRIJF.


HANDLICHTING

HANDLICHTING is het opheffen of doorhalen van een HYPOTHEEK.


KAPITAALSOPNAME

De KAPITAALSOPNAME is het moment waarop u het volledige bedrag of een deel van het bedrag dat u heeft geleend van de kredietverstrekker heeft ontvangen en dus niet het moment waarop u uw eerste aflossing van uw lening terugbetaalt aan uw bank.


KLEIN BESCHRIJF

KLEIN BESCHRIJF is een term die betrekking heeft op ‘schrijfgeld’ of ‘beschrijf’ in België en die wijst op de som die men betaalt voor het laten opstellen van de notariële akte. In het geval van een koopakte is het een soort belasting. Het ‘beschrijf’ drukt de verkoopprijs uit in een percentage afhankelijk van de waarde van een woning. Bij klein beschrijf spreekt men over kleine of bescheiden woningen en betaalt men slechts 5%. Dit is minder dan bij GROOT BESCHRIJF.


MAAIVELD

Het MAAIVELD (MV) is een term uit de bouwsector die wordt gebruikt om (de hoogte van) het grondoppervlak aan te duiden.


MENSUALITEIT

MENSUALITEIT is een Vlaamse term die vaak wordt gebruikt in verband met kredieten die moeten worden terugbetaald en die ‘vast maandelijks bedrag’ betekent. Een mensualiteit is dus vergelijkbaar met een ‘annuïteit’ (‘vast jaarlijks bedrag’).


MONUMENTEN

MONUMENTEN zijn gebouwen, gedenkstenen of standbeelden ter herinnering aan een persoon of belangrijke gebeurtenis en opgericht door de overheid, een bedrijf of particulier.


ONDERKAPPING

ONDERKAPPING is een methode op opstijgend vocht te bestrijden en een nieuwe WATERKERING te plaatsen. Hierbij worden telkens zaagsnedes over de volledige dikte van de muur gemaakt boven de vloerpas waarin overlappende vochtschermen worden geschoven en vastgemaakt met cement. Deze ingreep wordt afgewerkt met steunplaatjes om de stabiliteit te behouden.


ONROEREND GOED

ONROEREND GOED is goed dat niet kan worden verplaatst en alles wat daar bij hoort en aan vast hangt, bv. een stuk grond.


OVERBRUGGINGSKREDIET

Een overbruggingskrediet is een krediet bedoeld om een beperkte periode in de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van een vorige woning.


PACHT

PACHT is een op huur lijkende ‘bijzondere overeenkomst’ waarbij agrarische gronden, al dan niet inclusief de daarop gebouwde woonst, visvijver, veer of andere openbare dienst door de verpachter (eigenaar van de grond) in bruikleen wordt gegeven aan een pachter, waarbij deze laatste ook mag genieten van de opbrengst van de verpachte goederen of diensten.


PERSOON TEN LASTE

Een PERSOON TEN LASTE is:

 

  • Een inwonend kind jonger dan 18, waarvoor u kinderbijslag of een wezentoelage ontvangt.
  • Een inwonende volwassene (18+) met een ernstige handicap.
  • Een inwonende persoon die om een andere reden wordt beschouwd als persoon ten laste na voorlegging van bewijsmateriaal.

RECHT VAN GEBRUIK EN BEWONING

Het recht van GEBRUIK EN BEWONING is een Belgisch zakelijk recht toegepast op onroerende goederenDit speciaal recht op VRUCHTGEBRUIK geeft de begunstigde toestemming om gebruik te maken van de goederen van een andere eigenaar en zijn ONROEREND GOED te bewonen. In de praktijk doen kinderen regelmatig beroep op vruchtgebruik om hun ouders na het overkopen van hun eigendom nog de kans te geven hun grond te blijven bewonen.


RECHT VAN OPSTAL

RECHT VAN OPSTAL of opstalrecht is een zakelijk recht van de opstaller om in, op of boven een onroerende zaak van een andere persoon (de naakte eigenaar) gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben.


ROEREND GOED

ROEREND GOED is goed dat kan worden verplaatst, bv. meubilair, versieringen,…


SOCIAAL VERHUURKANTOOR

EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (SVK) neemt de verhuurder bepaalde administratieve taken uit handen (zoals de opvolging van de betaling, aanmaningen, verzekeringen, zoeken van de huurder, huurcontract, organisatie onderhoud en herstelling, plaatsbeschrijving,…) en vraagt in ruil een schappelijke huurprijs voor de huurder.


SOLVABILITEIT

SOLVABILITEIT is de mate waarin een persoon, bedrijf of instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen of zijn totaal aan vreemd vermogen terug te betalen. Hiervoor wordt het eigen vermogen gedeeld door het vreemd vermogen. In het kader van leningen is dit begrip van belang omdat het noodzakelijk is voor de lener om zijn maandelijkse afbetalingen te kunnen doen en daarenboven ook nog financiële middelen te hebben voor alledaagse basisbehoeften.


TOEGANKELIJKHEIDS- OVEREENKOMST

Een schriftelijke overeenkomst tussen de eigenaar of huurder van een monument en het Agentschap Onroerend Erfgoed dat bevestigt dat u het monument openstelt voor publiek.


VERLIJDEN

Het verlijden van een akte is het opstellen en rechtsgeldig verklaren van een akte door een notaris.


VLABINVESTGEBIED

Het VLABINVESTGEBIED is een gebied in de Vlaamse rand rond Brussel waar door het project Vlabinvest betaalbare woningen beschikbaar maakt voor aankoop voor mensen met een klein tot middelgroot inkomen. Het Vlabinvestgebied omvat alle gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde (waaronder enkele faciliteitengemeenten in de Brusselse Rand): Affligem, Asse, Beersel, Bever, Boortmeerbeek, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem, Zemst; en enkele gemeenten in het arrondissement Leuven: Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.


VRUCHTGEBRUIK

Het recht van VRUCHTGEBRUIK is een zakelijk recht toegepast op onroerende goederen dat de begunstigde toestemming geeft gebruik te maken van de goederen van een andere eigenaar en daarvan ‘de vruchten’ te genieten. In België wordt dit recht ook soms toegepast op ROEREND GOED (zelfs wanneer het teniet kan gaan door gebruik) en heet dat quasi-vruchtgebruik.


WATERKERING

De WATERKERING of waterkerende laag is een laag die het (oppervlakte)water moet tegenhouden. Bij elke nieuwbouw wordt een waterkering voorzien. Door constructiefouten kan de waterkering slecht functioneren en vochtproblemen veroorzaken.


WERFADRES

Het WERFADRES is het adres waar de werken plaatsvinden.


ZAKELIJK RECHT

Een ZAKELIJK RECHT is een vermogensrecht, een recht dat betrekking heeft op goederen in plaats van bv. op personen. Zakelijke rechten verlenen doorgaans een genot op een bepaalde zaak of goed (en de vruchten daarvan), hebben betrekking op de zaak zelf en geven het recht over het goed te beschikken. Bij EIGENDOMSRECHT is dat het geval, bij andere zakelijke rechten is dit in mindere mate van toepassing, bv. bij VRUCHTGEBRUIKERFPACHTERFDIENSTBAARHEIDRECHT VAN OPSTAL, recht van GEBRUIK EN BEWONING.


ZEN-MONUMENTEN

ZEN-MONUMENTEN zijn monumenten zonder economisch nut. Dat wil zeggen dat ze niet verhuurbaar zijn en dat ze ofwel voor het publiek toegankelijk zijn ofwel zichtbaar vanop de openbare weg.