Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Toepassing

Vlaams-Brabant biedt een extra provinciale premie voor het onderhoud van niet-beschermde (niet als monument beschouwde) waardevolle gebouwen. Deze heet de ‘Subsidie voor de ondersteuning van het onderhoud van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed in beheer van openbare besturen’. De subsidie is slechts van toepassing op een beperkt aantal categorieën van werkzaamheden. De werken die in aanmerking komen en die gerelateerd zijn aan vochtproblemen en vochtbestrijding en die worden aanbevolen in het inspectieverslag van Monumentenwacht, zijn: Voorbereiding van de werkzaamheden
 • De uitvoer van historisch of technisch vooronderzoek.
Dakwerken
 • Het herstellen van dakschade
 • Het dichten van lekken
 • Het afdekken van lekken
 • Het onderhouden van dakbedekking
 • De bestrijding van mos of schimmel op dakbedekking
Werken aan gevels en muren
 • Het herstellen van beschermingslagen en afwerkingslagen
 • Het aanbrengen van (vochtwerende) beschermingslagen en afwerkingslagen
 • Gevelreiniging
 • Behandeling tegen opstijgend vocht
 • Behandeling tegen mos en schimmel
 • Verharding en hydrofoberen
 • Behandeling met waterkerende en materiaal conserverende producten
 • Het onderhoud en herstel van gevels en muren (bv. metselwerk)
 • Het nemen van maatregelen om de stabiliteit te verzekeren bij onderkapping
Behandeling van hout
 • Bestrijding van vochtaantasting
 • Bestrijding van zwamaantasting
 • Bestrijding van schimmel

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Bedrag

Afhankelijk van de kosten die u maakt voor de renovatie of onderhoudswerken, krijgt u een bepaalde premie toegekend. Dit bedrag hangt af van de gemaakte kosten. Wanneer de kosten hoger liggen dan € 12.500 wordt de premie voor het kostendeel onder dit bedrag en het kostendeel boven dit bedrag volgens een afzonderlijk percentage berekend.

Kosten

Premie

€ 2.500 - € 12.500

30%

€ 12.500 - € 25.000

15%

> € 25.000

geen premie

Particulieren moeten nog btw bij de kosten tellen, aangezien ze de btw niet kunnen recupereren. Premies die minder bedragen dan € 750 worden niet uitbetaald. Wanneer u zelf de werkzaamheden uitvoert, komen enkel de kosten voor de levering van materialen en diensten in aanmerking voor subsidie.  

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de provinciale onderhoudspremie van Vlaams-Brabant, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan met betrekking tot de te onderhouden woning, het soort werkzaamheden en het doel daarvan, enzovoort. Met deze voorwaarden op een rijtje bent u zeker of u in aanmerking komt voor de premie voor u een aanvraag indient.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Aard van de aanvrager

U bent beheerder van openbaar patrimonium en houder van het zakelijk recht (eigendom, erfpacht, vruchtgebruik, officieel bewijs van overname van zakelijk recht door de gemeente in geval van KHE in privébezit) van een waardevol gebouw of klein historisch erfgoed gelegen in Vlaams-Brabant en u draagt de onderhoudskosten daarvan. Beheerders van openbaar patrimonium zijn: gemeentebesturen, OCMW’s en kerkfabrieken en kerkraden.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Aard van de werken

De aard van de werken moet voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de provinciale onderhoudspremie van Vlaams-Brabant. Wat betreft de werkzaamheden zelf is volgende voorwaarde de belangrijkste:
 • Het gaat om onderhoudswerken of herstellingswerken zoals opgesomd onder toepassing.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Aard en ligging van het gebouw

De aard en ligging van het gebouw is belangrijk om te bepalen of u in aanmerking komt voor de provinciale onderhoudspremie. Deze premie geldt enkel voor gebouwen of klein historisch erfgoed met volgende eigenschappen:
 • Ze zijn niet-beschermd
 • Ze worden erkend als waardevol*
*Onder ‘waardevol’ verstaat men: “erkend als waardevol of van algemeen belang omwille van hun artistieke, (architectuur)historische, wetenschappelijke, industrieel-archeologische, volkskundige of andere sociaal-culturele waarde OF door hun beeldbepalend karakter (in een beschermd stads- of dorpszicht)”. Dit kan men eenvoudig nagaan doordat ze:
 • Of opgenomen zijn in de inventaris ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Architectuur – Deel 1: Provincie Brabant – Arrondissement Leuven (1971)’ of ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Architectuur – Deel 2: Provincie Brabant – Arrondissement Halle-Vilvoorde (1975)’.
 • Of worden erkend als waardevol door de deputatie op advies van een deskundige beoordelingscommissie en na toetsing aan de criteria. Een erkenning kan u krijgen na het indienen van een aanvraag (gestaafd met een motivatie die het waardevol karakter van het gebouw aantoont en in het geval van klein historisch erfgoed een inventaris van al ehet klein erfgoed gelegen op het grondgebied van de gemeente of stad).
Voorbeelden van niet beschermde waardevolle gebouwen zijn:
 • Kerken
 • Woonhuizen
 • Hoeves
 • Industriële gebouwen
die voldoen aan de criteria zoals vermeld in het reglement van de wet van 7 augustus 1993 op het behoud van monumenten en landschappen en het meest recent gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995. Onder klein historisch erfgoed wordt verstaan: gebouwen of onroerende elementen van beperkte omvang die mee het karakter bepalen van een stad, dorp of landschap, bv:
 • Kapellen
 • Calvaries
 • Wegwijzers
 • Historisch straatmeubilair
 • Herdenkingstekens
 • Herdenkingsmonumenten
 • Funerair erfgoed
 • Grenspalen
 • Schandpalen

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Eigendomsvoorwaarden

U moet voldoen aan de eigendomsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie. De belangrijkste voorwaarde met betrekking tot eigendom is de volgende:
 • U bent beheerder van openbaar patrimonium en houder van het zakelijk recht (eigendom, erfpacht, vruchtgebruik, officieel bewijs van overname van zakelijk recht door de gemeente in geval van KHE in privébezit) van een waardevol gebouw of klein historisch erfgoed.
 • Dit waardevol gebouw of klein historisch erfgoed is gelegen in Vlaams-Brabant.
Beheerders van openbaar patrimonium zijn: gemeentebesturen, OCMW’s en kerkfabrieken en kerkraden.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Inkomensvoorwaarden

Voor de meeste premies moet u aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen om recht te hebben op deze premie. In het geval van deze onderhoudspremie van de provincie Vlaams-Brabant hoeft u niet aan dergelijke voorwaarden te voldoen.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Investeringsvoorwaarden

Bij de meeste premies gelden er investeringsvoorwaarden. Het idee achter een premie is immers dat u financiële bijstand krijgt om de kosten te dragen. Dit heeft weinig zin als er nauwelijks kosten zijn. Om in aanmerking te komen voor deze onderhoudspremie, wordt een minimuminvestering verwacht van € 2.500. 30% van € 2.500 is immers € 750 en dit is de minimumpremie die wordt toegekend. Lagere premiebedragen worden niet uitbetaald.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Factuurvoorwaarden

Bij subsidies en premies is het belangrijk om te voldoen aan de factuurvoorwaarden. Concreet wil dit zeggen dat u originele en legitieme facturen moet kunnen voorleggen die volledig zijn en volgens de officiële richtlijnen opgesteld. Bij AquaPartners wordt er nauwkeurig en volgens alle richtlijnen gefactureerd, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan bij het aanvragen van de juiste subsidies. Voor meer vragen over onze facturatie mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Combinatievoorwaarden

De combinatievoorwaarden van de provinciale onderhoudspremie van Vlaams-Brabant zijn vrij eenvoudig: De onderhoudspremie is combineerbaar met de premies en subsidies van de Vlaamse Overheid, met belastingvermindering en de sociale leningen en verzekeringen. De premie kan slechts één keer per jaar worden toegekend. Elk jaar kan wel een nieuwe aanvraag worden ingediend en in uitzonderlijke gevallen is het wel mogelijk om maximaal twee aanvraagdossiers in te dienen binnen hetzelfde jaar als het om grote gebouwen gaat, zoals: kastelen, hoeves, kloosters en colleges. Deze premie is ook niet cumuleerbaar met andere bijdragen van het provinciebestuur voor dezelfde doeleinden. Indien u nog vragen heeft over de combinatiemogelijkheden, mag u altijd contact opnemen met ons.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Geldigheid

Hoewel wij onze informatie up-to-date trachten te houden, zijn premies erg onderhevig aan wijzigingen. Daarom is het belangrijk regelmatig de geldigheid na te trekken. De voorwaarden van deze premie worden jaarlijks geïndexeerd en aangepast. De aanpassingen van 2014 werden nog mee opgenomen in de informatie over deze premie. Indien u nog vragen heeft over de geldigheid, mag u steeds contact opnemen met ons.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Aanvraag

Voor u een aanvraag indient voor de provinciale onderhoudspremie van de provincie Vlaams-Brabant is het belangrijk om de voorwaarden te checken. Wij bieden u naast deze voorwaarden ook uitgebreid informatie over de aanvraagprocedure.

Wie?

De aanvraag moet worden ingediend door de beheerder en houder van de zakelijke rechten (bv. eigendom, erfpacht, vruchtgebruik, officieel bewijs van overname van zakelijk recht door de gemeente in geval van KHE in privébezit) met betrekking tot het waardevol gebouw of klein historisch erfgoed (gelegen in Vlaams-Brabant) die ook de kosten van de werkzaamheden op zich neemt.
Beheerders van openbaar patrimonium zijn: gemeentebesturen, OCMW’s en kerkfabrieken en kerkraden.

Wanneer?

De aanvraag tot subsidie moet vóór aanvang van de werkzaamheden en uiterlijk op 1 oktober van elk kalenderjaar zijn ingediend. Dat wil zeggen dat het volledige dossier vóór deze datum via de post moet zijn verzonden, met de poststempel als bewijs, of persoonlijk afgegeven in het Provinciehuis tegen ontvangstbewijs. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, komen wel nog in aanmerking maar pas voor het volgende kalenderjaar.
Ook wanneer er voor een kalenderjaar al eerder een aanvraag werd ingediend, wordt deze pas verwerkt het volgende jaar en moet u dus ook wachten met de werkzaamheden om in aanmerking te komen.

Waar?

U verzendt uw aanvraag tot subsidiëring naar:
Provinciebestuur Vlaams-Brabant – dienst cultuur
Provincieplein 1
3010 Leuven

Wat?

Het aanvraagdossier moet de volgende documenten bevatten:
 • Een verantwoording die aantoont dat de werkzaamheden bedoeld zijn voor een waardevol gebouw of klein historisch erfgoed.
 • Een recent toestandsrapportage of inspectieverslag van het gebouw, opgemaakt door de vzw Monumentenwacht Vlaams-Brabant, waaruit blijkt dat de onderhoudswerkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie en verantwoord zijn (niet ouder dan 5 jaar).
 • Een advies voor instandhouding en onderhoud van de vzw Monumentenwacht in het geval van klein historisch erfgoed.
 • Een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden met vermelding van de uitvoertermijnen.
 • Een kostenraming van de werkzaamheden op basis van een offerte of op basis van de geschatte materiaalkosten (in het geval de werken in eigen beheer worden uigevoerd).
 • Een verklaring op erewoord waarin wordt vermeld of de btw op de geplande onderhoudswerken al dan niet kan worden gerecupereerd.
 • Een verzekeringsattest dat aantoont dat het gebouw is verzekerd tegen brand (enkel voor waardevolle gebouwen die geen klein historisch erfgoed zijn).
De volgende documenten zijn optioneel:
 • Foto’s en/of plannen als illustratie bij de beschrijving van de werkzaamheden.

Hoe?

Om in aanmerking te komen voor deze specifieke onderhoudspremie moet u voldoen aan alle voorwaarden en moet u vóór de uitvoer van de werkzaamheden en vóór 1 oktober van het kalenderjaar uw aanvraag al dan niet aangetekend indienen.
Door het indienen van uw dossier, verbindt u zich ertoe om:
 • De onderhoudswerken of herstellingen uit te voeren volgen de geldende normen en op een historisch verantwoorde manier.
 • Alle kosten (voor meerwerken en bijwerken) boven de raming (uit de aanvraag) op zich te nemen.
 • De tijdens de aanvraag goedgekeurde voorwaarden in acht te nemen bij de controle bij uitvoer van de werkzaamheden en in het geval van uitvoering door derden, deze personen alle faciliteiten verlenen voor de vlotte uitvoering van hun opdracht.
 • Zich aan te sluiten bij vzw Monumentenwacht Vlaams-Brabant voor minstens een periode van 10 jaar, indien dit niet al het geval is.
 • Principieel akkoord te gaan om het gesubsidieerde gebouw open te stellen voor ontsluitingsinitiatieven voor een beperkt publiek, op aanvraag en in overleg met de provincie.
 • Geen misbruik te maken van deze onderhoudspremie of hem in te zetten voor andere doeleinden.

Na aanvraag?

Na de ontvangst van uw volledige aanvraag krijgt u binnen de maand bevestiging van ontvangst. Indien het dossier onvolledig is of als men oordeelt dat een vakkundige uitvoering van de werkzaamheden niet gegarandeerd is, wordt dit binnen hetzelfde termijn meegedeeld aan de aanvrager. In dat geval kunt u het dossier nog aanvullen aanpassen volgens de opgegeven aanmerkingen en kunt u het opnieuw indienen. Hierdoor loopt het aanvraagproces wel vertraging op.
Elke aanvraag wordt getoetst aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. Op basis daarvan wordt bepaald of de aanvraag al dan niet in aanmerking komt voor de toekenning van deze onderhoudspremie.
Doorgaans wordt bepaald of u in aanmerking komt binnen de 2 maanden na de ontvangstdatum. Dit is de datum waarop het volledige, goedgekeurde dossier werd ingediend (of het laatste ontbrekende document). Deze datum wordt bepaald op basis van de postdatum bij verzending of de datum van ontvangst(bewijs) indien u de aanvraag persoonlijk heeft ingediend.
Een goedgekeurde onderhoudspremie wordt uitbetaald na het voltooien van de werkzaamheden en na beoordeling van voorgelegde facturen door een beoordelingscommissie. Dit is gelijkaardig aan de procedure bij de onderhoudspremie van de Vlaamse Overheid. Alle bewijsstukken (waaronder de facturen) voor het uitbetalen van de premie moeten uiterlijk op 1 oktober na het jaar van de toekenning van de premie in het bezit zijn van het provinciebestuur. De uitbetalingsperiode kan op verzoek van de subsidienemer nog met maximaal één jaar worden verlengd. U krijgt maximum twee jaar na de officiële toekenning om de bewijsstukken in te dienen. Het overschrijden van dit termijn resulteert in het verlies van de premie.
De beoordelingscommissie gaat na of de som van de facturen overeen komt met de inmiddels goedgekeurde prijsofferte uit de aanvraag bij het bepalen van het definitieve premiebedrag.
De samenstelling van de beoordelingscommissie is als volgt:
 • 1 voorzitter / directeur Cultuur & Onderwijs of diensthoofd Cultuur
 • 1 secretaris / vertegenwoordiger van de dienst cultuur
 • 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse Overheid – het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen – Onroerend Erfgoed
 • 1 vertegenwoordiger van vzw Monumentenwacht Vlaams-Brabant
 • 4 deskundigen, gespecialiseerd in verschillende aspecten van de monumentenzorg
De onderhoudspremies worden slechts toegekend tot de uitputting van het krediet en in de volgorde waarin de voor goedkeuring vatbare dossiers werden ingediend. Aanvragen die daardoor niet meer behandeld kunnen worden, krijgen het eerstvolgende kalenderjaar prioriteit.
Toekenning van de premies gebeurt slechts voorwaardelijk. Indien de reglementering en voorwaarden niet worden nageleefd of indien blijkt dat u onjuiste of onvolledige gegevens doorgaf aan het provinciebestuur, kan de premie door de deputatie worden teruggevorderd.
Ook bij eigendomsoverdracht (met uitzondering van overdracht bij erfrecht en echtscheiding) binnen een termijn van 3 jaar volgend op de datum van de eindbeslissing van de deputatie omtrent de definitieve toekenning van de premie, bent u verplicht de volledige premie (verhoogd met de wettelijke intrestvoet) terug te betalen aan het provinciebestuur.

Provinciale Onderhoudspremie

De provinciale onderhoudspremie is een specifieke premie uitgereikt door de provincie Vlaams-Brabant. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze premie succesvol aan te vragen.

Meer info

Voor meer info over subsidieaanvragen in het kader van vochtbestrijding, een gratis diagnose of persoonlijk advies kan u terecht bij AquaPartners. Neem vrijblijvend contact op met ons team van vochtexperten. Meer informatie over deze provinciale subsidiemaatregel en andere premies en subsidies of specifiek premies voor erfgoed en monumenten kunt u vinden op de website van de provincie Vlaams-Brabant zelf. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Dienst Cultuur. Tel: 016 26 76 74 E-mail: cultuur@vlaamsbrabant.be