Toepassing

De verbeteringspremie is van toepassing op werkzaamheden ter verbetering van een hoofdgebouw of aanbouw met een woonfunctie uitgevoerd volgens de gangbare normen. In het kader van vochtproblemen zijn de volgende categorieën relevant: Verbeteringswerken aan het dak Het herstellen of vernieuwen van één of meerdere onderdelen van het dak, al dan niet als gevolg van schade door vochtproblemen:
 • de draagstructuur
 • de goten
 • de randaansluitingen
 • de dak(vlak)ramen
Uitzondering: dakisolatie (tenzij bij isolatie ook de draagstructuur van het dak wordt vernieuwd)
 • Verbeteringswerken aan de gevel
 • Het verbeteren van de buitengevel door volgende werkzaamheden:
 • Het metsen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen.
 • Het aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering.
 • Het aanbrengen van gevelisolatie.
 • Het vernieuwen van het voegwerk van de gevel.
 • Het aanbrengen van een waterdichte coating (enkel indien ook het voegwerk werd vernieuwd).
 • Gevelreiniging (enkel indien ook het voegwerk werd vernieuwd).
Indien er vochtschade is aan de binnenmuren, worden de werkzaamheden onder verbetering van het buitenschrijnwerk geplaatst. Alle kosten om een afgewerkt geheel te krijgen, zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde van een woning, vallen onder deze categorie. Ook het vernieuwen / vervangen van ramen, buitendeuren en rolluiken, bv. beschadigd door vochtproblemen, komt in aanmerking voor deze premie. De behandeling van opstijgend muurvocht Het bestrijden van opstijgend of optrekkend vocht in binnenmuren en buitenmuren door middel van:
 • Onderkapping
 • Het plaatsen van een nieuwe waterkering of waterkerende laag
 • Injectie van waterdichte middelen
 • Diffusie van waterdichte middelen (aanbrengen voor opname)
 • Het herstellen van muurvoeten als gevolg van de vochtbestrijding.
Komt niet in aanmerking voor subsidie:
 • Het bekleden van vochtige muurvoeten met voorzetwanden
 • Het plaatsen van droogbuizen
 • Elektro-osmose
 • Het nieuw opmetselen van bestaande muren
het bekleden van vochtige muurvoeten met voorzetwanden, het plaatsen van droogbuizen, elektro-osmose, het nieuw opmetselen van bestaande muren. Bent u niet zeker of de verbeteringspremie van toepassing is op de door u geplande werkzaamheden, neem dan vrijblijvend contact op met ons. Op basis van een gratis diagnose, kunnen wij u precies zeggen welke werkzaamheden noodzakelijk zullen zijn voor het verhelpen van uw vochtproblemen en welke daarvan in aanmerking komen voor subsidie.

Bedrag

Er is een vast premiebedrag voorzien afhankelijk van het bouwonderdeel waarop de verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben. Dit bedrag wordt dus bepaald op basis van de verbeteringswerken die worden uitgevoerd. Dit zijn de premies voor categorieën met betrekking op het verhelpen van vochtproblemen:
 • Dakwerken (en eventueel buitenschrijnwerk): € 1.250.
 • Gevelwerken: € 1.500.
 • Behandeling van optrekkend muurvocht: € 750.
Het gefactureerde totaalbedrag bijgevoegd bij de aanvraag is daarbij minimum € 2.500 voor dakwerken, € 3.000 voor gevelwerken en € 1.500 voor de behandeling van optrekkend muurvocht (het dubbel van de toegekende premie). De uitbetaling gebeurt doorgaans binnen de 3 maanden na goedkeuring van uw volledige en correcte aanvraag en nooit voor de uitvoering van de werken. De goedkeuring (of afkeuring) volgt binnen de 3 maanden na indiening van uw volledige en correcte aanvraag. Om een correct idee te hebben van het premiebedrag en de relatie daarvan tot de totaalkosten is het belangrijk om een goede prijsinschatting te maken. Bij ons kan u terecht voor een gratis diagnose waarna we u een correct advies kunnen geven omtrent de aan te raden werkzaamheden en een prijsinschatting kunnen maken. Aarzel daarom niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze vochtexperten.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de aanvrager

Om in aanmerking te komen voor de subsidies van de Vlaamse overheid wordt vaak gevraagd dat u de bewoner (eigenaar of huurder) of verhuurder van de te renoveren woonst bent. U wordt beschouwd als bewoner als u voldoet aan volgende voorwaarden:
 • U bent een particulier.
 • U bewoont de door u verbeterde woning op de aanvraagdatum op grond van een zakelijk recht OF u bewoont de woning als hoofdverblijfplaats voor minstens drie jaar op grond van een huurovereenkomst .
U wordt beschouwd als verhuurder als u voldoet aan volgende voorwaarden:
 • U bent een natuurlijke persoon.
 • U bent eigenaar van de woning waarvoor een aanvraag wordt ingediend.
 • U heeft een huurovereenkomst afgesloten met een sociaal verhuurkantoor voor een duur van minstens 9 jaar.
U wordt bij wet beschouwd als bewoner van een woning als u (en eventueel de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent) de woning zelf bewoont op het moment van de aanvraag op grond van een huurcontract of een zakelijk recht, bijvoorbeeld:
 • eigendomsrecht
 • recht van gebruik en bewoning
 • vruchtgebruik
 • erfdienstbaarheid
 • erfpacht
 • opstal
U wordt bij wet beschouwd als (eigenaar-) verhuurder van een woning als u (en eventueel de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent) de woning voor minstens 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. Behoort u tot één van de volgende categorieën, dan maakt u misschien kans op andere of aanvullende premies en neemt u best contact op voor meer info:
 • Opstalhouder
 • Erfpachthouder
 • Landbouwer
 • Tuinbouwer
 • Bedrijf
 • Vereniging
 • Instelling
 • School
 • OCMW
Voor meer informatie kan u ook altijd bij ons terecht via de pagina ‘contact’.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de werken

De aard van de werkzaamheden ter bestrijding van vochtproblemen in uw woning vallen onder één of meerdere categorieën, zoals samengevat onder toepassing. De werkzaamheden
 • hebben betrekking op het hoofdgebouw of op een aanbouw met woonfunctie;
 • moeten uitgevoerd worden volgens de gangbare normen;
 • moeten een substantiële verbetering van het bouwonderdeel inhouden.
Om vooraf een goede inschatting te kunnen maken van de aard van de werken bij vochtbestrijding, is het belangrijk om een diagnose te laten stellen van uw vochtproblemen. Onze experten kunnen voor u de precieze oorzaak onderzoeken en u een accuraat beeld geven van de nodige werkzaamheden. Zo kan u zich tijdig inlichten over de juiste subsidies. Neem daarom vrijblijvend contact op met ons.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard en ligging van de woonst

Het gaat om een volwaardige woning of studio of volwaardig appartement en dus niet om:
 • studentenkoten / studentenkamers
 • een woonboot
De woonst waarvoor de verbeteringspremie wordt aangevraagd:
 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • wordt bewoond als hoofdverblijfsplaats.
 • is minstens 25 jaar als woning ingeschreven bij de stad of gemeente (rekening gehouden met de datum van eerste bewoning zoals vastgelegd door het Rijksregister, niet de bouwvergunning).
Extra voorwaarden bij appartementen:
 • Voor elk appartement moet afzonderlijk een aanvraag worden ingediend.
 • Werken aan gemeenschappelijke delen komen in aanmerking als ze toe te wijzen zijn aan of betrekking hebben op een aparte woning.
 • Bij verenigingen van mede-eigenaars wordt de verdeelsleutel gebruikt om te bepalen hoeveel elke bewoner moet bijdragen aan de totale kosten van de werken aan gemeenschappelijke delen.
 • Voor gemeenschappelijke werken in een appartement moet men naast de factuur ook telkens het betalingsbewijs kunnen voorleggen.
Extra voorwaarden bij zorgwoningen: Extra voorwaarden bij een buitenverblijf (weekendverblijf of vakantieverblijf):
 • Er is permanente bewoning toegestaan voor het buitenverblijf
 • Het buitenverblijf is geattesteerd als woning.
 • U kan dit bewijzen aan de hand van een attest van het gemeentebestuur.
Om zeker te zijn of uw woning in aanmerking komt voor vochtbestrijding en een correcte diagnose te laten stellen, neemt u best even vrijblijvend contact op met onze vochtexperten.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Eigendomsvoorwaarden

U heeft een zakelijk recht op de woning waarvoor u de verbeteringspremie aanvraagt, waarbij u ook het recht heeft het gebouw te bewonen (zie aard van de aanvrager), bv.
 • Volle eigendomsrecht
 • Mede-eigendomsrecht
 • Recht van bewoning
 • Recht van gebruik
 • Recht van vruchtgebruik
 • Recht van erfpacht
 • Recht van opstal
Naast de woning waarvoor de verbeteringspremie wordt aangevraagd, bezit u (of de partner waarmee u wettelijk of feitelijk samenwoont) geen andere (kamer)woning of studenten(gemeenschaps)huis in volle eigendom OF in volledig vruchtgebruik op datum van de aanvraag tot drie jaar voor de aanvraag, met uitzondering van:
 • naakte eigendom*
 • louter bouwgrond
 • volle eigendom van een winkelruimte die niet als handelshuis is benoemd
Andere uitzonderingen op deze regel zijn:
 • Uw andere eigendom is op het moment van de aanvraag het voorwerp van onteigening.
 • Uw andere eigendom is op het moment van de aanvraag gesloopt en u bent niet in het bezit van een andere bouwgrond.
 • Uw andere eigendom wordt verkocht zodat u kan verhuizen naar de woonst waarvoor de premie wordt aangevraagd.
 • Uw andere eigendom (die laatst door u werd bewoond) werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard of valt op een andere manier onder artikel 19 van de Vlaamse Wooncode.
 • Uw andere eigendom is een vakantieverblijf waar geen permanente bewoning is toegestaan.
Voor mede-eigenaars van andere woningen geldt:
 • Indien u eigenaar bent van één volledige woonst én voor de helft eigenaar bent van een andere woonst, waarvan uw partner geen mede-eigenaar is, kan u in aanmerking komen voor de verbeteringspremie want dan heeft u geen tweede volledige woning in volle eigendom.
 • Indien u eigenaar bent van één volledige woonst én voor de helft eigenaar bent van een andere woonst, waarvan uw partner ook mede-eigenaar is, komt u niet in aanmerking voor een premie aangezien u samen nog een tweede volledige woonst heeft in volle eigendom.
Voor een eigenaar - verhuurder die zijn woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar gelden geen eigendomsvoorwaarden. *Heeft u enkel het naakte eigendomsrecht van een woning, vraag dan officieel een ‘recht van bewoning’ aan goedgekeurd door de vruchtgebruiker als natuurlijke persoon. Onze vakmensen hebben jarenlang ervaring met vochtbestrijding en het adviseren van klanten. Aarzel daarom niet ons te contacteren met extra vragen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Inkomensvoorwaarden

Het gezamenlijk belastbaar inkomen (berekend op het derde jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum) van de bewoner (+ de partner waarmee die feitelijk of wettelijk samenwoont) is niet hoger dan € 29.000 + € 1.510 per persoon ten laste. Voor een eigenaar - verhuurder die zijn woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar (+ de partner waarmee die feitelijk of wettelijk samenwoont) geldt een inkomensgrens van € 57.990 (zonder extra verhoging per persoon ten laste). Met inkomens en eigendommen van ascendenten (bv. ouders en grootouders) en descendenten (bv. kinderen en kleinkinderen) wordt geen rekening gehouden. OPGELET: Bij ambtenaars van de Europese Unie of een andere internationale organisatie is het inkomen niet onderworpen aan de Belgische personenbelasting en vooronderstelt men automatisch dat men niet voldoet aan de inkomensvoorwaarden. Dit is wel weerlegbaar op basis van bewijsstukken. Hierbij moet u ook rekening houden met extralegale voordelen. Bij drie feitelijk samenwonende aanvragers wordt rekening gehouden met de twee hoogste inkomens. TER INFO: Voor uw gezinstoestand wordt rekening gehouden met de personen ten laste op het moment van de aanvraag terwijl voor uw inkomensgrens wordt gekeken naar uw gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden. Dit is een bewuste keuze omdat het belastbaar inkomen op het moment van de aanvraag niet kan worden opgevraagd. Het opvragen hiervan duurt altijd 1 à 2 jaar. Dat is de verklaring waarom men naar uw inkomen van 3 jaar geleden kijkt. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze contactpagina.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Investeringsvoorwaarden

U investeert voor minstens het dubbel (inclusief btw) van het vaste premiebedrag (per categorie) in verbeteringswerken aan uw woning. Wilt u vooraf een idee krijgen van de investeringskosten, dan is het een goed idee om eerst een diagnose te laten stellen. Onze vochtexperten voeren voor u gratis een diagnose uit, waarna het gemakkelijker wordt om de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten in te schatten. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Factuurvoorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de verbeteringspremie moet men de kosten van het bestrijden van de vochtproblemen kunnen aantonen aan de hand van één of meerdere facturen die voldoen aan volgende voorwaarden:
 • De facturen zijn legitiem en het gaat niet om kastickets, bestelbons of dergelijke.*
 • De facturen zijn origineel. Zelf bewaart u best een kopie.
 • De facturen zijn afkomstig van een binnenlandse of buitenlandse firma.**
 • De facturen vallen niet onder het btw-regime van de mede-contractant.
 • De som van de facturen (totale kostprijs van de werken) bedraagt minstens het dubbele van de vastgelegde premie.
 • De facturen overschrijden de maximumbedragen per categorie niet.
 • De facturen hebben betrekking op werkzaamheden uitgevoerd door een aannemer of op de aankoop van materiaal of hulpmiddelen door de aanvrager zelf gebruikt, verwerkt of geplaatst.
 • De facturen zijn afkomstig van een erkend aannemer: erkend op het moment van de facturatie OF het moment van de aanvraag).
 • De facturen zijn gericht aan een privépersoon, ook als u zelf de facturerende aannemer bent.
 • De facturen dateren van voor de aanvraag (ook wanneer u facturen nastuurt***) en zijn op het moment van aanvraag maximaal 1 jaar oud.
 • De facturen dateren van na het moment dat u het zakelijk recht verkreeg van de woning waarvoor de aanvraag geldt.****
 • De facturen vermelden de volgende informatie:
  • Naam en adres van de leverancier of aannemer
  • Het btw-identificatienummer van de leverancier of aannemer
  • Naam en factuuradres van de aanvrager (privépersoon) of in uitzonderlijke gevallen de officiële lasthebber, een inwonend gezinslid, de syndicus, de vereniging van mede-eigenaars of het sociaal verhuurkantoor (indien zij de werkzaamheden coördineren en / of een deel van de lasten op zich nemen).
  • Werfadres van de aanvrager (indien dit niet het factuuradres is)
  • De factuurdatum
  • Het factuurnummer
  • Een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen en/of werken
  • De kostprijs (zonder btw)
  • De btw (apart vermeld), met uitzondering van kleine ondernemingen die genieten van de vrijstellingsregel mits expliciete vermelding “vrijstellingsregeling btw”.
  • De totaalprijs (met btw)
*Voorschotfacturen gelden ook, zolang ze aan de geldigheidsvoorwaarden voldoen. **In het geval van een buitenlandse aannemer moet u kunnen aantonen dat er eveneens btw wordt betaald. Bij gebruik van een buitenlandse leverancier van materialen is het mogelijk dat een vertaling door een beëdigd vertaler wordt gevraagd van de facturen. ***Het nasturen van facturen is mogelijk na verzoek of zolang er nog geen beslissing is genomen (indien u ze bent vergeten toevoegen, bijvoorbeeld), in het tweede geval bij voorkeur na contact met uw dossierbehandelaar. ****De facturen mogen wel dateren van de periode voor de woning 25 jaar oud werd, zo lang ze niet ouder zijn dan 3 jaar en zo lang de woonst op het moment van de aanvraag wel 25 jaar oud is. EXTRA TIPS:
 1. Voeg zo veel mogelijk geldige facturen toe aan uw aanvraag want het is mogelijk dat sommige niet voldoen en worden geweigerd waardoor u niet meer aan het dubbel van het vastgelegde premiebedrag komt, ook als u deze al bij een aanvraag voor een andere premie heeft gevoegd (zie combinatievoorwaarden).
 2. Controleer ook nog eens goed de toepassing van deze premie.
 3. Vraag bij uw leverancier altijd om facturen en weiger kastickets en bestelbons.
 4. Controleer of uw aannemer in orde is met zijn fiscale verplichtingen via Minfin.
 5. Indien u een thuispraktijk hebt, zorg er dan voor dat werken aan privéruimte en werken aan de beroepsruimte apart gefactureerd worden.
Bij AquaPartners wordt er nauwkeurig en volgens alle richtlijnen gefactureerd, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan bij het aanvragen van de juiste subsidies. Voor meer vragen over onze facturatie mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Combinatievoorwaarden

De verbeteringspremie is cumuleerbaar met de renovatiepremie in die zin dat u nog steeds in aanmerking komt voor een renovatiepremie nadat u een verbeteringspremie heeft ontvangen. In dit geval worden alle reeds ontvangen verbeteringspremies van de 3 jaar voor de aanvraag in mindering gebracht van de renovatiepremie, op voorwaarde dat de facturen niet te oud zijn (zie factuurvoorwaarden) en betrekking hebben op de werkzaamheden die in aanmerking komen voor de renovatiepremie. Is er de voorbije 10 jaar echter al een renovatiepremie ontvangen door u of door een andere eigenaar voor dezelfde woonst, voor werkzaamheden van dezelfde of een andere aard dan heeft u tot 10 jaar na de ontvangst van uw renovatiepremie geen recht meer op een verbeteringspremie voor vochtbestrijding. De verbeteringspremie is ook cumuleerbaar met aanvullende premies van uw gemeente of provincie. Bij het combineren van verschillende premies moet u wel aan alle voorwaarden voldoen van al deze subsidies en kunt u ook best even contact opnemen met centrale dienst van Wonen-Vlaanderen om na te gaan of er al eerder subsidies op uw woning zijn aangevraagd (bv. door vorige eigenaars) via de gegevens bij meer info. Onze vakmensen adviseren u ook graag over de verschillende premies. Neem dus gerust contact op met ons.

Geldigheid

De besluitvorming door de Vlaamse regering van de invoer van de verbeteringspremie en de aanpassingspremie als tegemoetkoming in de kosten van de verbetering of aanpassing van een woning dateert van 18 december 1992. Het ministerieel besluit tot de uitvoering van de besluitvorming dateert van 27 september 2007. Raadpleeg de Vlaamse Codex voor meer informatie. Vanaf 1 januari 2014 zijn de inkomensvoorwaarden samen met enkele andere voorwaarden aangepast als gevolg van indexatie. Deze wijzigingen zijn mee opgenomen in de informatie die u hier vindt. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen. Wij informeren ons altijd goed over de verschillende subsidiemogelijkheden. Aarzel daarom niet ons te contacteren met vragen.

Aanvraag

Op onze website vindt u per subsidie alles wat u moet weten om uw aanvraag succesvol en volledig in te dienen. Heeft u toch geen antwoord op uw specifieke vraag gevonden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wie?

U doet de aanvraag altijd samen met uw partner als:
 • u met uw partner wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd bent (ook als de woonst enkel eigendom is van één van beide partijen).
U doet de aanvraag alleen als:
 • U kan aantonen dat u alleenstaand bent.
 • U kan aantonen dat uw ex-partner niet langer op uw adres woont én u de echtscheidingsprocedure met uw ex-partner heeft opgestart of het samenlevingscontract heeft ontbonden.
Nog inwonende kinderen moeten niet betrokken worden bij de aanvraag, ook al hebben zij al een vast inkomen.

Wanneer?

U dient uw aanvraag voor de verbeteringspremie in:
 • Ten laatste 3 jaar na de uitvoer van de verbeteringswerken.
 • Op het moment dat u de woning zelf bewoont of verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.
 • Nadat u een zakelijk recht heeft verworven van uw woning (zie voorwaarden).
De geldende aanvraagdatum is de postdatum van de verzending van uw aanvraag of de datum waarop u uw aanvraag persoonlijk komt afgeven, niet de datum waarop u het document heeft ondertekend.

Waar?

U kan de verbeteringspremie aanvragen via het semi-digitaal of de papieren aanvraagformulieren op Wonen-Vlaanderen.

Wat?

Het is belangrijk dat u volgende documenten meestuurt met het aanvraagformulier:
 • De originele facturen met betrekking tot de werkzaamheden ter bestrijding van uw vochtprobleem. (Zie voorwaarden)
 • Het aanslagbiljet van de personenbelasting op uw inkomsten van drie jaar geleden.

Hoe?

U kan u aanvraag indienen via twee methoden, een semi-digitaal aanvraagformulier of een papieren formulier, al naar gelang uw voorkeur: Optie 1: semi-digitaal formulier
 1. Open het online formulier in uw browser (bij voorkeur Firefox of Internet Explorer).
 2. Vul het online formulier volledig in.
 3. Mail het volledig ingevulde formulier naar uzelf.
 4. Print het volledig ingevulde formulier af.
 5. Onderteken het aanvraagformulier.
 6. Voeg de gevraagde bijlagen toe aan het document.
 7. Stuur het document met de bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop op naar het juiste adres (vermeld op het formulier en afhankelijk van de locatie van de woning) of geef uw aanvraag persoonlijk af.
Optie 2: Papieren formulier
 1. Open de juiste documenten op de website van Wonen-Vlaanderen.
 2. Druk alle nodige documenten af.
 3. Vul alle nodige documenten volledig in.
 4. Onderteken het aanvraagformulier.
 5. Voeg de gevraagde bijlagen toe aan het document.
 6. Neem een kopie van uw ingevuld aanvraagformulier voor uzelf.
 7. Stuur het document met de bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop op naar het juiste adres (vermeld op het formulier en afhankelijk van de locatie van de woning) of geef uw aanvraag persoonlijk af.
LET OP: Er kunnen slechts drie aanvragen worden ingediend voor een verbeteringspremie (of een aanpassingspremie) in een periode van 10 jaar, telkens voor een andere categorie. Voor verhuurders geldt hetzelfde maar dan per huurovereenkomst. TIP: Verstuur uw aanvraag aangetekend. Dit is niet verplicht maar dan is er nooit discussie over de aanvraagdatum. Bewaar het bewijs van verzending goed en controleer bij ontvangst van uw ontvangstbewijs van Wonen-Vlaanderen of de aanvraagdatum op beide documenten overeenstemt.

Na aanvraag?

De goedkeuring (of afkeuring) volgt doorgaans binnen de 3 maanden na indiening van uw volledige en correcte aanvraag. Indien uw dossier volledig is, krijgt u geen ontvangstbevestiging meer vooraf. Het zou wel kunnen dat u nog wordt gecontacteerd in verband met uw facturen of facturatiedetails. Indien uw dossier onvolledig is, krijgt u een extra melding en verzoek om ontbrekende documenten aan te vullen. Na het aanvullen van uw dossier, krijgt u wel een ontvangstbevestiging. Zo weet u vanaf welke datum uw dossier als volledig wordt beschouwd. De uitbetaling gebeurt doorgaans binnen de 3 maanden na goedkeuring van uw volledige en correcte aanvraag en nooit voor de uitvoering van de werken. Wanneer uw aanvraag wordt afgekeurd, kunt u binnen één maand na de beslissing aangetekend beroep aantekenen indien daarvoor een geldige reden is. Als u 3 maanden na het indienen van uw volledig dossier of het vervolledigen van een onvolledig dossier nog geen definitieve goedkeuring heeft gekregen, kan u op basis van het uitblijven van een beslissing ook beroep aantekenen binnen de maand. De beslissing in beroep wordt doorgaans meegedeeld binnen de 3 maanden na het versturen van het aangetekend beroep. Het uitblijven van een beslissing na 3 maanden wil niet automatisch zeggen dat uw dossier werd goedgekeurd. EXTRA TIPS:
 • Doe voor elk appartement een aparte aanvraag.
 • Geef verbouwingswerken veiligheidshalve altijd (binnen de 30 dagen na uitvoer) aan bij het controlekantoor van het kadaster.
Bij AquaPartners gaat vochtbestrijding altijd gepaard met het nodige persoonlijk advies en transparante communicatie naar klanten toe. Aarzel niet om onze mening te vragen tijdens een gratis diagnose.
   

Meer info

Nog steeds vragen? Surf dan even naar de website van Wonen-Vlaanderen voor meer info of neem contact op: Aarzel ook niet op met ons contact op te nemen voor vragen over onze aanpak en facturatie bij vochtbestrijding. Wij staan u graag  bij met gratis advies. Ook voor een gratis diagnose en globale prijsinschatting kunt u bij ons terecht.