Toepassing

De renovatiepremie is van toepassing voor de gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering van buitenmuren, binnenmuren en / of funderingen bij vochtige muren (toelage van de Vlaamse overheid), zoals:
 • Ondergrondse werkzaamheden ter verbetering van bestaande funderingen, ter bestrijding van kelderzwam of om ingegraven constructies waterdicht te maken, bv. voor kelders.
 • Afbraak en wederopbouw van muren en hun dragende of steunende elementen (bv. balken, kolommen, lateien, …).
 • Onderkapping ter behandeling van muren tegen opstijgend vocht.
 • Plaatsing van een nieuwe waterkering of waterkerende laag ter behandeling van muren tegen opstijgend vocht.
 • Injectie van muren met waterwerende producten.
 • Vernieuwing van het voegwerk in de gevel, al dan niet in combinatie met gevelreiniging.
 • Behandeling van de muren tegen (huis)zwam of muurschimmel.
 • Het aanbrengen van droge of natte kalkbepleistering (of gyproc) op de binnenmuren, plafonds of binnenkant van de buitenmuren.
 • Het aanbrengen van (waterdichte) gevelbekleding of gevelbepleistering aan de buitenzijde van de gevel (bv. leien
 • Het aanbrengen van een coating of deklaag énkel indien in combinatie met vernieuwing van het voegwerk.
 • Gevelreiniging énkel indien in combinatie met vernieuwing van het voegwerk.
 • De huur van een container énkel indien dit een noodzakelijk onderdeel van de renovatiekosten uitmaakt.
Met uitzondering van:
 • Werken aan vaste plafonds
 • Plaatsing van wandtegels aan binnenmuren
 • Isolatie
 • Toestellen bij vochtbestrijding (zoals pompen)
 • Opspuiten van slechte voegen met gel
Bij de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren boven de kelder en tussen de verdiepingen, zoals:
 • Afbraak van bestaande draagvloeren en vervanging door draagkrachtige elementen.
 • Behandeling van draagvloeren tegen (huis)zwam, vocht en insecten.
Met uitzondering van:
 • Dekvloeren
 • Vloerbekleding
 • Isolatie
 • Chape op de draagvloer (als vulling of egalisatie)
De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van een woning, zoals:
 • Afbraak en vervanging van bestaande dakstructuren door balken, gebinten of draagkrachtige vloeren.
 • De behandeling van dakstructuren tegen (huis)zwam en insecten.
 • de vernieuwing van de waterdichte bedekking;
 • Het aanbrengen van hulpstukken en toebehoren ter afvoering van hemelwater.
 • Het vernieuwen van hulpstukken en toebehoren ter afvoering van hemelwater.
 • Het aanbrengen van dakdoorbrekingen, bv. koepels, schouwen en dakramen.
 • Het vernieuwen van dakdoorbrekingen, bv. koepels, schouwen en dakramen.
Met uitzondering van:
 • Verandadaken
 • Afdaken en anderen daken boven niet-afgesloten ruimten
 • dakisolatie
 • Reinigen van de dakbedekking
 • Aanbrengen van een waterdichte verflaag op het dak
Bent u niet zeker of de renovatiepremie van toepassing is op de door u geplande werkzaamheden, neem dan vrijblijvend contact op met ons. Op basis van een gratis diagnose, kunnen wij u precies zeggen welke werkzaamheden noodzakelijk zullen zijn voor het verhelpen van uw vochtproblemen en welke daarvan in aanmerking komen voor subsidie. 

Bedrag

Het bedrag dat u ontvangt als renovatiepremie hangt af van een aantal factoren zoals uw inkomen en gezinssamenstelling. Een aanvrager die aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt een premie van 20% of 30% (excl. btw) van de goedgekeurde facturen, afhankelijk van uw gezamenlijk belastbaar inkomen (zie aanslagbiljet belastingen) en met een maximum van € 10.000.
 • De premie bedraagt 20% als uw gezamenlijk belastbaar inkomen het derde jaar voor de aanvraag hoger is dan € 28.730 + € 1.500 per persoon ten laste (op het moment van de aanvraag).
 • De premie bedraagt 30% als uw gezamenlijk belastbaar inkomen het derde jaar voor de aanvraag kleiner is of gelijk aan € 28.730 + € 1.500 per persoon ten laste (op het moment van de aanvraag) OF als u de woning niet zelf bewoont maar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor.
De exacte bedrag van de premie wordt berekend op basis van uw ingediende facturen en de vastgelegde minimumbedragen per categorie. Het gefactureerde totaalbedrag bijgevoegd bij de aanvraag is minimum € 10.000 en maximum € 15.000. De uitbetaling gebeurt doorgaans binnen de 3 maanden na goedkeuring van uw volledige en correcte aanvraag en nooit voor de uitvoering van de werken. De goedkeuring (of afkeuring) volgt binnen de 3 maanden na indiening van uw volledige en correcte aanvraag. Om een correct idee te hebben van het premiebedrag en de relatie daarvan tot de totaalkosten is het belangrijk om een goede prijsinschatting te maken. Bij ons kan u terecht voor een gratis diagnose waarna we u een correct advies kunnen geven omtrent de aan te raden werkzaamheden en een prijsinschatting kunnen maken. Aarzel daarom niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze vochtexperten.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de aanvrager

Om in aanmerking te komen voor de subsidies van de Vlaamse overheid wordt vaak gevraagd dat u de (toekomstige) eigenaar-bewoner van de te renoveren woonst bent. Ook eigenaar-verhuurders komen in aanmerking voor deze premie.

Behoort u als eigenaar tot een andere categorie, dan is het mogelijk dat de voorwaarden verschillen of dat u geen aanspraak maakt op deze premie:

 • Eigenaar (enkel naakt eigendom): U komt niet in aanmerking voor deze premie, omdat u niet het recht heeft de betrokken woning te bewonen.
 • Eigenaar van meerdere woonsten: U maakt mogelijk aanspraak op deze premie, afhankelijk van een aantal factoren:
  • Indien u eigenaar bent van twee of meerdere volledige woningen, komt u niet in aanmerking voor de renovatiepremie.
  • Indien u eigenaar bent van één volledige woonst én voor de helft eigenaar bent van een andere woonst, waarvan uw partner geen mede-eigenaar is, kan u in aanmerking komen voor de renovatiepremie want dan heeft u geen tweede volledige woning in volle eigendom.
  • Indien u eigenaar bent van één volledige woonst én voor de helft eigenaar bent van een andere woonst, waarvan uw partner mede-eigenaar is, komt u niet in aanmerking voor een premie aangezien u samen nog een tweede volledige woonst heeft in volle eigendom.

U wordt bij wet beschouwd als (eigenaar-) bewoner van een woning als u (en eventueel de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent) de woning zelf bewoont op het moment van de aanvraag en op grond van een zakelijk recht, bijvoorbeeld:

 • eigendomsrecht
 • recht van gebruik en bewoning
 • vruchtgebruik
 • erfdienstbaarheid
 • erfpacht
 • opstal

U wordt bij wet beschouwd als (eigenaar-) verhuurder van een woning als u (en eventueel de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent) de woning voor minstens 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Bent u de vruchtgebruiker van de woning, dan kan u ook in aanmerking komen voor deze premie, omdat u dan zelf het recht heeft om de betrokken woonst te bewonen.

Behoort u tot één van de volgende categorieën, dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor andere premies en neemt u best contact op voor meer info:

 • Huurder
 • Opstalhouder
 • Erfpachthouder
 • Landbouwer
 • Tuinbouwer
 • Bedrijf
 • Vereniging
 • Instelling
 • School
 • OCMW

Voor meer informatie kan u ook altijd bij ons terecht via de pagina ‘contact’.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de werken

De aard van de werkzaamheden ter bestrijding van vochtproblemen in uw woning vallen onder één of meerdere categorieën, zoals samengevat onder toepassing.

Om vooraf een goede inschatting te kunnen maken van de aard van de werken die nodig zullen zijn bij de vochtbestrijding, is het belangrijk om een diagnose te laten stellen van uw vochtproblemen. Onze experten kunnen voor u de precieze oorzaak onderzoeken en u een accuraat beeld geven van de nodige werkzaamheden. Zo kan u zich tijdig inlichten over de juiste subsidies. Neem daarom vrijblijvend contact op met ons. 

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard en ligging van de woonst

Het gaat om een volwaardige woning of studio of volwaardig appartement en dus niet om:

 • studentenkoten / studentenkamers
 • een woonboot

De woonst waarvoor de subsidies worden aangevraagd:

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • is niet geregistreerd als handelspand maar is volledig of gedeeltelijk gedefinieerd als onroerend goed bestemd voor de huisvesting van een alleenstaande of gezin.
 • is minstens 25 jaar als woning ingeschreven bij de stad of gemeente (zoals vastgelegd door het Rijksregister, niet de bouwvergunning).

Extra voorwaarden bij appartementen:

 • Voor elk appartement moet afzonderlijk een aanvraag worden ingediend.
 • Werken aan gemeenschappelijke delen komen in aanmerking als ze toe te wijzen zijn aan of betrekking hebben op een aparte woning.
 • Bij verenigingen van mede-eigenaars wordt de verdeelsleutel gebruikt om te bepalen hoeveel elke bewoner moet bijdragen aan de totale kosten van de werken aan gemeenschappelijke delen.
 • Voor gemeenschappelijke werken in een appartement moet men naast de factuur ook telkens het betalingsbewijs kunnen voorleggen.

Extra voorwaarden bij zorgwoningen:

Extra voorwaarden bij een buitenverblijf (weekendverblijf of vakantieverblijf):

 • Er is permanente bewoning toegestaan voor het buitenverblijf
 • Het buitenverblijf is geattesteerd als woning.
 • U kan dit bewijzen aan de hand van een attest van het gemeentebestuur.

Om zeker te zijn of uw woning in aanmerking komt voor vochtbestrijding en een correcte diagnose te laten stellen, neemt u best even vrijblijvend contact op met onze vochtexperten. 

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Eigendomsvoorwaarden

U heeft een zakelijk recht op de woning waarvoor u de renovatiepremie aanvraagt, waarbij u ook het recht heeft het gebouw te bewonen (zie aard van de aanvrager), bv.

 • Volle eigendomsrecht
 • Mede-eigendomsrecht
 • Recht van bewoning
 • Recht van gebruik
 • Recht van vruchtgebruik
 • Recht van erfpacht
 • Recht van opstal

Naast de woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, bezit u (of de partner waarmee u wettelijk of feitelijk samenwoont) geen andere (kamer)woning of studenten(gemeenschaps)huis in volle eigendom OF in volledig vruchtgebruik op datum van de aanvraag tot drie jaar voor de aanvraag, met uitzondering van:

 • naakte eigendom*
 • louter bouwgrond
 • volle eigendom van een winkelruimte die niet als handelshuis is benoemd

Andere uitzonderingen op deze regel zijn:

 • Uw andere eigendom is op het moment van de aanvraag het voorwerp van onteigening.
 • Uw andere eigendom is op het moment van de aanvraag gesloopt en u bent niet in het bezit van een andere bouwgrond.
 • Uw andere eigendom wordt verkocht zodat u kan verhuizen naar de woonst waarvoor de premie wordt aangevraagd.
 • Uw andere eigendom (die laatst door u werd bewoond) werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard of valt op een andere manier onder artikel 19 van de Vlaamse Wooncode.
 • Uw andere eigendom is een vakantieverblijf waar geen permanente bewoning is toegestaan.

Voor mede-eigenaars van andere woningen geldt:

 • Indien u eigenaar bent van één volledige woonst én voor de helft eigenaar bent van een andere woonst, waarvan uw partner geen mede-eigenaar is, kan u in aanmerking komen voor de renovatiepremie want dan heeft u geen tweede volledige woning in volle eigendom.
 • Indien u eigenaar bent van één volledige woonst én voor de helft eigenaar bent van een andere woonst, waarvan uw partner ook mede-eigenaar is, komt u niet in aanmerking voor een premie aangezien u samen nog een tweede volledige woonst heeft in volle eigendom.

Voor een eigenaar – verhuurder die zijn woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar gelden geen eigendomsvoorwaarden.

*Heeft u enkel het naakte eigendomsrecht van een woning, vraag dan officieel een ‘recht van bewoning’ aan goedgekeurd door de vruchtgebruiker als natuurlijke persoon.

Onze vakmensen hebben jarenlang ervaring met vochtbestrijding en het adviseren van klanten. Aarzel daarom niet ons te contacteren met extra vragen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

De inkomensvoorwaarden

Het gezamenlijk belastbaar inkomen (berekend op het derde jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum) van de eigenaar –bewoner is niet hoger dan:

 • Alleenstaande bewoner, zonder personen ten laste: € 40.600.
 • Alleenstaande bewoner met 1 persoon ten laste: € 57.990 + € 3.250 per extra persoon ten laste.
 • Gehuwden en samenwonenden (wettelijk of feitelijk): € 57.990 + € 3.250 per persoon ten laste.

Voor een eigenaar – verhuurder die zijn woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar geldt geen inkomensgrens.

Met inkomens en eigendommen van ascendenten (bv. ouders en grootouders) en descendenten (bv. kinderen en kleinkinderen) wordt geen rekening gehouden.

OPGELET:

Bij ambtenaars van de Europese Unie of een andere internationale organisatie is het inkomen niet onderworpen aan de Belgische personenbelasting en vooronderstelt men automatisch dat men niet voldoet aan de inkomensvoorwaarden. Dit is wel weerlegbaar op basis van bewijsstukken. Hierbij moet u ook rekening houden met extralegale voordelen.

Bij drie feitelijk samenwonende aanvragers wordt rekening gehouden met de twee hoogste inkomens.

TER INFO:

Voor uw gezinstoestand wordt rekening gehouden met de personen ten lasteop het moment van de aanvraag terwijl voor uw inkomensgrens wordt gekeken naar uw belastbaar inkomen van drie jaar geleden. Dit is een bewuste keuze omdat het belastbaar inkomen op het moment van de aanvraag niet kan worden opgevraagd. Het opvragen hiervan duurt altijd 1 à 2 jaar. Dat is de verklaring waarom men naar uw inkomen van 3 jaar geleden kijkt.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze contactpagina.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Investeringsvoorwaarden

U investeert een minimumbedrag van € 10 000 (excl. btw) voor renovatiewerken aan uw woning (niet noodzakelijk allemaal voor vochtbestrijding).

Wilt u vooraf een idee krijgen van de investeringskosten, dan is het een goed idee om eerst een diagnose te laten stellen. Onze vochtexperten voeren voor u gratis een diagnose uit, waarna het gemakkelijker wordt om de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten in te schatten. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Factuurvoorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie moet men de kosten van het bestrijden van de vochtproblemen kunnen aantonen aan de hand van één of meerdere facturen die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De facturen zijn legitiem en het gaat niet om kastickets, bestelbons of dergelijke.*
 • De facturen zijn origineel. Zelf bewaart u best een kopie.
 • De facturen zijn afkomstig van een binnenlandse of buitenlandse firma.**
 • De facturen vallen niet onder het btw-regime van de mede-contractant.
 • De som van de facturen (totale kostprijs van de werken) bedraagt minstens € 10.000 (excl. btw).***
 • De facturen overschrijden de maximumbedragen per categorie en het maximumtotaal van € 15.000 (excl. btw) niet.
 • De facturen hebben betrekking op werkzaamheden uitgevoerd door een aannemer of op de aankoop van materiaal of hulpmiddelen door de aanvrager zelf gebruikt, verwerkt of geplaatst.
 • De facturen zijn afkomstig van een erkend aannemer: erkend op het moment van de facturatie OF het moment van de aanvraag).
 • De facturen zijn gericht aan een privépersoon, ook als u zelf de facturerende aannemer bent.
 • De facturen dateren van voor de aanvraag (ook wanneer u facturen nastuurt****) en zijn op het moment van aanvraag maximaal 3 jaar oud.
 • De facturen dateren van na het moment dat u het zakelijk recht verkreeg van de woning waarvoor de aanvraag geldt.*****
 • De facturen vermelden de volgende informatie:
  • Naam en adres van de leverancier of aannemer
  • Het btw-identificatienummer van de leverancier of aannemer
  • Naam en factuuradres van de aanvrager (privépersoon) of uitzonderlijk de officiële lasthebber, een inwonend gezinslid, de syndicus, de vereniging van mede-eigenaars of het sociaal verhuurkantoor (indien zij de werkzaamheden coördineren en / of een deel van de lasten op zich nemen).
  • Werfadres van de aanvrager (indien dit niet het factuuradres is)
  • De factuurdatum
  • Het factuurnummer
  • Een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten
  • De kostprijs (zonder btw)
  • De btw (apart vermeld), met uitzondering van kleine ondernemingen die genieten van de vrijstellingsregel mits expliciete vermelding “vrijstellingsregeling btw”.
  • De totaalprijs (met btw)

*Voorschotfacturen gelden ook, zolang ze aan de geldigheidsvoorwaarden voldoen.

**In het geval van een buitenlandse aannemer moet u kunnen aantonen dat er eveneens btw wordt betaald. Bij gebruik van een buitenlandse leverancier van materialen is het mogelijk dat een vertaling door een beëdigd vertaler wordt gevraagd van de facturen.

***Indien de som van uw facturen lager is dan €10.000 maakt u mogelijk wel aanspraak op de verbeteringspremie.

****Het nasturen van facturen is mogelijk na verzoek of zolang er nog geen beslissing is genomen (indien u ze bent vergeten toevoegen, bijvoorbeeld), in het tweede geval bij voorkeur na contact met uw dossierbehandelaar.

*****De facturen mogen wel dateren van de periode voor de woning 25 jaar oud werd, zo lang ze niet ouder zijn dan 3 jaar en zo lang de woonst op het moment van de aanvraag wel 25 jaar oud is.

EXTRA TIPS:

 1. Voeg zo veel mogelijk geldige facturen toe aan uw aanvraag want het is mogelijk dat sommige niet voldoen en worden geweigerd waardoor u niet meer aan een totaalbedrag van € 10.000 komt, ook als u deze al bij uw aanvraag voor een verbeteringspremie heeft gevoegd (zie combinatievoorwaarden).
 2. Controleer ook nog eens goed de toepassing van deze premie.
 3. Vraag bij uw leverancier altijd om facturen en weiger kastickets en bestelbons.
 4. Controleer of uw aannemer in orde is met zijn fiscale verplichtingen via Minfin.
 5. Indien u een thuispraktijk hebt, zorg er dan voor dat werken aan privéruimte en werken aan de beroepsruimte apart gefactureerd worden.

Bij AquaPartners wordt er nauwkeurig en volgens alle richtlijnen gefactureerd, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan bij het aanvragen van de juiste subsidies. Voor meer vragen over onze facturatie mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Combinatievoorwaarden

De renovatiepremie is niet combineerbaar met een vorige renovatiepremie van dezelfde aanvrager voor een andere woonst of van een andere aanvrager voor dezelfde woonst, zelfs indien deze bestemd was voor werken van een andere aard. Als voorwaarden gelden dus:

 • U of uw partner (op hetzelfde adres gedomicilieerd) hebben de voorbije 10 jaar nog geen renovatiepremie gekregen voor dezelfde of een andere woonst.
 • Een andere eigenaar heeft de voorbije 10 jaar nog geen renovatiepremie gekregen voor dezelfde woonst.

De renovatiepremie is sowieso cumuleerbaar met de aanvullendegemeentelijke en provinciale premies en de premies van de netbeheerder.

In een aantal gevallen kan de renovatiepremie ook gecombineerd worden met de verbeteringspremie en / of de aanpassingspremie.

Zo maakt u nog steeds aanspraak op de renovatiepremie als u al eens (of een aantal keer) recht heeft gehad op een verbeteringspremie. Alle verbeteringspremies die u de 3 jaar voor aanvraag van de renovatiepremie heeft aangevraagd (én ontvangen), worden dan wel in minderheid gebracht van uw renovatiepremie maar het bedrag van de renovatiepremie ligt toch doorgaans hoger.

Bij het combineren van verschillende premies moet u wel aan alle voorwaarden voldoen van al deze subsidies en kunt u ook best even contact opnemen met centrale dienst van Wonen-Vlaanderen om na te gaan of er al eerder subsidies op uw woning zijn aangevraagd (bv. door vorige eigenaars) via de gegevens bij meer info.

Onze vakmensen adviseren u graag over de verschillende premies. Neem gerust contact op met ons.

Geldigheid

De besluitvorming door de Vlaamse regering van de renovatiepremie als tegemoetkoming in de kosten van een renovatie van een woning dateert van 2 maart 2007 en werd voor het eerst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 oktober 2009. Sindsdien zijn de voorwaarden nog gewijzigd, onder andere in 2012. De laatste aanpassing dateert van 2 december 2013. Vanaf 1 januari 2014 zijn de inkomensvoorwaarden samen met enkele voorwaarden aangepast als gevolg van indexatie. Deze wijzigingen zijn mee opgenomen in de informatie die u hier vindt. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen. Wij informeren ons altijd goed over de verschillende subsidiemogelijkheden. Aarzel daarom niet ons te contacteren met vragen.

Aanvraag

Op onze website vindt u per subsidie alles wat u moet weten om uw aanvraag succesvol en volledig in te dienen. Heeft u toch geen antwoord op uw specifieke vraag gevonden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wie?

U doet de aanvraag altijd samen met uw partner als:
 • u met uw partner wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd bent (ook als de woonst enkel eigendom is van één van beide partijen).
U doet de aanvraag alleen als:
 • U kan aantonen dat u alleenstaand bent.
 • U kan aantonen dat uw ex-partner niet langer op uw adres woont én u de echtscheidingsprocedure met uw ex-partner heeft opgestart of het samenlevingscontract heeft ontbonden.
Nog inwonende kinderen moeten niet betrokken worden bij de aanvraag, ook al hebben zij al een vast inkomen.

Wanneer?

U dient uw aanvraag voor de renovatiepremie in:
 • Ten laatste 3 jaar na de uitvoer van de renovatiewerken.
 • Op het moment dat u de woning zelf bewoont of verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.
 • Nadat u een zakelijk recht heeft verworven van uw woning (zie voorwaarden).
De geldende aanvraagdatum is de postdatum van de verzending van uw aanvraag of de datum waarop u uw aanvraag persoonlijk komt afgeven, niet de datum waarop u het document heeft ondertekend.

Waar?

U kan de renovatiepremie aanvragen via het semi-digitaal of de papieren aanvraagformulieren op Wonen-Vlaanderen.

Wat?

Het is belangrijk dat u volgende documenten meestuurt met het aanvraagformulier:
 • De originele facturen met betrekking tot de werkzaamheden ter bestrijding van uw vochtprobleem. (Zie voorwaarden)
 • Het aanslagbiljet van de personenbelasting op uw inkomsten van drie jaar geleden.

Hoe?

U kan u aanvraag indienen via twee methoden, een semi-digitaal aanvraagformulier of een papieren formulier, al naar gelang uw voorkeur:Optie 1: semi-digitaal formulier
 1. Open het online formulier in uw browser (bij voorkeur Firefox of Internet Explorer).
 2. Vul het online formulier volledig in.
 3. Mail het volledig ingevulde formulier naar uzelf.
 4. Print het volledig ingevulde formulier af.
 5. Onderteken het aanvraagformulier.
 6. Voeg de gevraagde bijlagen toe aan het document.
 7. Stuur het document met de bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop op naar het juiste adres (vermeld op het formulier en afhankelijk van de locatie van de woning) of geef uw aanvraag persoonlijk af.
Optie 2: Papieren formulier
 1. Open de juiste documenten op de website van Wonen-Vlaanderen.
 2. Druk alle nodige documenten af.
 3. Vul alle nodige documenten volledig in.
 4. Onderteken het aanvraagformulier.
 5. Voeg de gevraagde bijlagen toe aan het document.
 6. Neem een kopie van uw ingevuld aanvraagformulier voor uzelf.
 7. Stuur het document met de bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop op naar het juiste adres (vermeld op het formulier en afhankelijk van de locatie van de woning) of geef uw aanvraag persoonlijk af.
LET OP: Er kan slechts één aanvraag worden ingediend in een periode van 10 jaar:
 • voor hetzelfde huis
 • door dezelfde aanvrager (of wettelijke of feitelijke partner)
Hiervoor gelden geen uitzonderingen. Als de voorbije 10 jaar dus reeds een renovatiepremie werd aangevraagd voor dezelfde woonst door een andere eigenaar, heeft u geen recht op deze premie. TIP: Verstuur uw aanvraag aangetekend. Dit is niet verplicht maar dan is er nooit discussie over de aanvraagdatum. Bewaar het bewijs van verzending goed en controleer bij ontvangst van uw ontvangstbewijs van Wonen-Vlaanderen of de aanvraagdatum op beide documenten overeenstemt.

Na aanvraag?

De goedkeuring (of afkeuring) volgt doorgaans binnen de 3 maanden na indiening van uw volledige en correcte aanvraag.Indien uw dossier volledig is, krijgt u geen ontvangstbevestiging meer vooraf. Het zou wel kunnen dat u nog wordt gecontacteerd in verband met uw facturen of facturatiedetails.Indien uw dossier onvolledig is, krijgt u een extra melding en verzoek om ontbrekende documenten aan te vullen. Na het aanvullen van uw dossier, krijgt u wel een ontvangstbevestiging. Zo weet u vanaf welke datum uw dossier als volledig wordt beschouwd.De uitbetaling gebeurt doorgaans binnen de 3 maanden na goedkeuring van uw volledige en correcte aanvraag en nooit voor de uitvoering van de werken.Wanneer uw aanvraag wordt afgekeurd, kunt u binnen één maand na de beslissing aangetekend beroep aantekenen indien daarvoor een geldige reden is. Als u 3 maanden na het indienen van uw volledig dossier of het vervolledigen van een onvolledig dossier nog geen definitieve goedkeuring heeft gekregen, kan u op basis van het uitblijven van een beslissing ook beroep aantekenen binnen de maand. De beslissing in beroep wordt doorgaans meegedeeld binnen de 3 maanden na het versturen van het aangetekend beroep. Het uitblijven van een beslissing na 3 maanden wil niet automatisch zeggen dat uw dossier werd goedgekeurd. EXTRA TIPS:
 • Doe voor elk appartement een aparte aanvraag.
 • Geef verbouwingswerken veiligheidshalve altijd (binnen de 30 dagen na uitvoer) aan bij het controlekantoor van het kadaster.
Bij AquaPartners gaat vochtbestrijding altijd gepaard met het nodige persoonlijk advies en transparante communicatie naar klanten toe. Aarzel niet om onze mening te vragen tijdens een gratis diagnose.

Meer info

Nog steeds vragen? Surf dan even naar de website van Wonen-Vlaanderen voor meer info of neem contact op: Aarzel ook niet op met ons contact op te nemen voor vragen over onze aanpak en facturatie bij vochtbestrijding. Wij staan u graag bij met gratis advies. Ook voor een gratis diagnose en globale prijsinschatting kunt u bij ons terecht.