Blankenberge (8370)

Toepassing

Als inwoner van de stad Blankenberge kunt u in aanmerking komen voor een saneringspremie of de premie voor stadsherwaardering indien u uw woning saneert binnen de 3 jaar na aankoop.

Bedrag

Het bedrag dat wordt uitbetaald hangt af van de uitgevoerde werken en is maximum € 7.500.

Het effectieve bedrag wordt berekend op basis van de geraamde kostprijs op het aanvraagformulier en kan hoogstens 10% hoger liggen dan het bedrag berekend bij de principiële toekenning van de premie.

De btw is volledig ten laste van de aanvrager.

Voorwaarden

Voor de aanvrager (EN inwonende partner):

 • De aanvrager is een natuurlijke persoon.
 • De aanvrager laat de werkzaamheden uitvoeren en draait op voor de kosten.
 • De aanvrager is op het moment van de aanvraag jonger dan 40.
 • De aanvrager is de natuurlijke eigenaar van de gerenoveerde woning (gedurende maximaal 3 jaar).
 • De aanvrager is geen eigenaar of vruchtgebruiker van een tweede bewoonbare woning.
 • De aanvrager bewoont de betrokken woning permanent op het moment van de aanvraag of ten laatste onmiddellijk na de werkzaamheden.
 • Het gaat om een jong gezin.
 • De aanvrager heeft een netto belastbaar inkomen van maximaal € 45.000 + € 9.000 per inwonend kind ten laste of ernstig invalide familielid ten laste.

Voor de woning:

 • De woning voldoet na uitvoer van de werken aan de Vlaamse Wooncode (III.I).
 • De woning is stedenbouwkundig vergund en gebouwd conform deze vergunning.
 • De woning is minstens 25 jaar oud.
 • De woning werd binnen de 3 jaar voor de aanvraagdatum gekocht of verworven door de aanvrager.
 • De ligging van de woning behoort tot het grondgebied Blankenberge.

Voor de werkzaamheden:

 • De werkzaamheden hebben als doel de woonkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan de vereisten voor een gezonde en aangepaste huisvesting.
 • De werken zijn voorzien aan bestaande delen van het gebouw (geen uitbreiding, heropbouw, enzovoort), met uitzondering van badkamerinrichting of de plaatsing van een toilet bij plaatsgebrek.
 • U bent in het bezit van een stedenbouwkundige vergunning voor de werkzaamheden (indien nodig).
 • Bij sanering worden de stedenbouwkundige voorschriften nageleefd (BPA, verkaveling of verordeningen).
 • De werkzaamheden starten pas na de principiële toekenning van de toelage of na uitdrukkelijke toestemming van het stadsbestuur.
 • De werkzaamheden worden binnen een termijn van maximum 2 jaar uitgevoerd vanaf de datum van de principiële toekenning.

Aanvraag

Wie?

De aanvraag dient te gebeuren door één of meerdere aanvragers die voldoen aan de voorwaarden en die het pand nog geen drie jaar in volle eigendom bezitten.

Wettelijke en feitelijk samenwonenden moeten allebei aan de voorwaarden voldoen en de aanvraag samen indienen.

Wanneer?

U dient uw aanvraag in voor aanvang van de werken een ten laatste 3 jaar nadat de betrokken woonst heeft gekocht of verworven.

De toelage kan worden aangevraagd in fasen zolang elke fase het uitvoeren van een ander type werkzaamheden betreft.

Bij aanvraag van het effectieve premiebedrag moeten de facturen worden ingediend binnen de 2 jaar na de principiële toekenning.

Waar?

U dient de aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen in de stad Blankenberge.

Wat?

Bij het stadsbestuur kunt u een formulier krijgen dat u moet invullen en indienen om aanspraak te maken op deze premie.

Bij de aanvraag wordt een kopie van het aanslagbiljet opgevraagd of een attest van de bevoegde belastingdienst dat aantoont wat uw gezamenlijk belastbaar inkomen is.

Hoe?

U dient een aanvraag in bij het stadsbestuur voor aanvang van de werken en ten laatste 3 jaar na het verwerven of kopen van de betrokken woning. Het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen worden verwerkt. Vervolgens krijgt u te horen of u principieel in aanmerking komt voor de premie of niet. U geeft meteen ook uw toestemming voor een controle van de werf die door het stadsbestuur kan worden uitgevoerd.

Na aanvraag?
Na evaluatie van uw aanvraag wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld of u in aanmerking komt voor de premie stadsherwaardering of niet.

De werken mogen pas worde uitgevoerd na deze principiële toekenning en na het voorleggen van een stedenbouwkundige vergunning (indien nodig). In uitzonderlijke gevallen kunt u vroeger starten met de werken, namelijk indien u op een andere manier expliciet toestemming kreeg van het stadsbestuur na controle.

De definitieve toekenning en uitbetaling gebeurt pas na het voorleggen van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s) of van de aankoop van materiaal op uw naam indien u de werken zelf uitvoert. Deze authentieke facturen moeten alle nodige gegevens bevatten voor verwerking en moeten binnen de 2 jaar na principiële toekenning worden ingediend.

Na uitbetaling kan de premie worden teruggevorderd met een oplage van 15% in volgende gevallen:

Wanneer de betrokken woning wordt verkocht.

Wanneer de bestemming van de woongedeelten verandert.

Wanneer de betrokken woning opgesplitst wordt.

Wanneer de betrokken woning gedurende de eerstvolgende 5 jaar niet wordt bewoond door de aanvrager (vanaf de 1ste januari na de definitieve toekenning van de premie).

Meer info

Voor meer informatie over het bestrijden van vochtproblemen of advies omtrent de staat van uw voorgevel, kunt u terecht bij onze experten. Neem daarom vrijblijvend contact op met ons.

Voor meer informatie over deze aanvullende premie of andere premies kunt u terecht op de website van de stad Blankenberge of op de dienst stedenbouw via het nummer 050 43 57 09 of via e-mail.