Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Toepassing

De Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering tegen inkomensverlies en loopt over een periode van 10 jaar. Ze is erop voorzien om gedurende een maximum van 3 jaar een tegemoetkoming uit te reiken aan mensen die deze verzekering hebben afgesloten en die tijdens de verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt worden. Dit bedrag is een tegemoetkoming voor het aflossen van hun hypothecaire lening.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Bedrag

Ontvangen bedrag

Het exacte bedrag van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500 (of € 600: zie inkomensvoorwaarden) en hangt af van een aantal factoren:
 • het inkomensverlies: het gemiddelde netto maandloon vóór de periode van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en het maandelijks netto vervangingsinkomen tijdens de periode van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid
 • de maandelijkse afbetaling van de lening (hypothecaire lasten)
 • de duur van de periode dat u beroep doet op de tegemoetkoming
U heeft maximaal 3 jaar recht op de tegemoetkoming: 1,5 jaar wanneer u onvrijwillig werkloos bent* en 3 jaar wanneer u arbeidsongeschikt bent. Het bedrag is verschillend naar gelang het jaar waarin u de tegemoetkoming ontvangt:
 • Het eerste jaar: 70% van het afbetalingsbedrag van uw lening
 • Het tweede jaar: 56% van het afbetalingsbedrag van uw lening
 • Het derde jaar: 42% van het afbetalingsbedrag van uw lening

Kosten

De kosten van de verzekering worden gedragen door het Vlaamse Gewest. De aanvrager hoeft dus geen verzekeringspremie te betalen. Ook in het geval u een tegemoetkoming ontvangt, hoeft u deze achteraf niet terug te betalen. Bij tegemoetkoming wordt u wel verwacht een maandelijkse franchise van 30% bij te dragen berekend op de mensualiteit (interest + kapitaalaflossing + eventueel 1/12 van de premie van de schuldsaldoverzekering) of de periodieke betalingen in het kader van een gemengde levensverzekering. Deze tegemoetkoming is maandelijks en wordt uitbetaald aan de kredietinstelling waarbij u een lening heeft afgesloten. Na een periode van 1,5 jaar of 18 maanden kan u nogmaals een periode van tegemoetkoming aanvragen maar enkel indien u voltijdse of deeltijdse arbeidsprestaties kan aantonen in het kader van een arbeidsovereenkomst en dit gedurende een periode van minstens 3 volledige maanden volgend op een eerste periode van tegemoetkoming.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze gratis verzekering is het noodzakelijk dat u aan een aantal voorwaarden voldoet, die u tot in de kleinste details op deze website kan nalezen. Met extra vragen kunt u altijd terecht bij 'meer info'.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Aard van de aanvrager

Aard van de aanvrager bij aanvraag van de verzekering

Er zijn een aantal voorwaarden omtrent de aard van de aanvrager die moeten worden gerespecteerd om een verzekering Gewaarborgd Wonen te kunnen aanvragen. Zo moet de aanvrager van de verzekering op het ogenblik van de aanvraag aan volgende voorwaarden voldoen:
 • De aanvrager oefent minstens deeltijds een beroepsactiviteit uit in binnen- of buitenland:
  • als zelfstandig ondernemer (gedurende al minstens 1 jaar in hoofdberoep indien zelfstandig op het moment van de aanvraag)
  • op basis van een contract van onbepaalde duur (of vervangingsovereenkomst) waarvan de proefperiode reeds is verstreken (indien u al 12 maanden ononderbroken heeft gewerkt bij dezelfde of verschillende werkgevers)
  • op basis van een contract van bepaalde duur (indien reeds gedurende een jaar arbeidsprestaties werden geleverd bij dezelfde werkgever)
  • niet op basis van een uitzendcontract.
  • de aanvrager is geen huisvrouw of student.
  • De aanvrager heeft als zelfstandige of werknemer vóór de datum van de aanvraag gedurende minstens 12 maanden ononderbroken arbeidsprestaties geleverd (met uitzondering van het wettelijke zwangerschapsverlof of één of meer infectieziekten zoals griep voor een beperkte duur).
  • De aanvrager is nog niet eerder toegelaten tot de verzekering Gewaarborgd Wonen voor dezelfde woning.
  • De aanvrager heeft bij aanvraag van de verzekering een lening* afgesloten voor minstens één van volgende verrichtingen:
   • De bouw van een woning (nieuwbouw of vervangingsbouw)
   • Het kopen van een woning (al dan niet met renovatie)
   • Het renoveren van een woning
*Deze lening voldoet aan volgende voorwaarden:
 • De (eerste) kapitaalsopname van de lening gebeurde minder dan een jaar geleden.
 • Het betreft geen (deel van de) lening die werd afgesloten ter vervanging van een andere hypothecaire lening herfinanciering**).
 • Het geleende bedrag van de afgesloten lening voor de bouw of aankoop (al dan niet met renovatie) bedraagt minstens € 50.000.
 • Het geleende bedrag van de afgesloten lening voor de renovatie van een woning bedraagt minstens: € 25.000.
 • Het geleende bedrag is niet alleen bestemd voor de aankoop van een bouwgrond.
 • Het geleende bedrag is geen overbruggingskrediet.
 • De lening is niet (uitsluitend) bestemd voor een (deel van een) gebouw gebruikt voor handelsdoeleinden of beroepsdoeleinden (dat deel komt dan niet in aanmerking).
**Eens de verzekering is afgesloten, heeft herfinanciering van uw lening geen invloed meer op uw verzekering. U hoeft de verzekeraar hier niet van op de hoogte te brengen tot op het moment dat u aan aanvraag indient voor de tegemoetkoming omdat u werkloos of arbeidsongeschikt werd.

Aard van de aanvrager bij aanvraag van een tegemoetkoming

De aard van de aanvrager is ook belangrijk bij het aanvragen van de tegemoetkoming indien u reeds verzekerd bent. Bij aanvraag van een tegemoetkoming bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid voldoet de aanvrager aan volgende voorwaarden:
 • De aanvrager is op het moment van de aanvraag onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt en verricht geen arbeid, ook al geeft de medisch adviseur van het ziekenfonds daar toestemming voor.
 • De aanvrager geniet op het moment van de aanvraag geen andere belastbare beroepsinkomsten.
 • De aanvrager heeft nog geen tegemoetkoming ontvangen voor onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid OF kan voltijdse of deeltijdse arbeidsprestaties in het kader van een arbeidsovereenkomst aantonen gedurende een periode van minstens 3 volledige maanden volgend op een eerdere periode van 1,5 jaar (18 maanden) waarbinnen een tegemoetkoming genoten werd.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Aard van de werken

De voorwaarde om in aanmerking te komen om een verzekering Gewaarborgd Wonen af te sluiten met betrekking tot de aard van de werken, is de volgende: U heeft een lening afgesloten voor:
 • De bouw van een woning (nieuwbouw of vervangingsbouw)
 • Het kopen van een woning (al dan niet met renovatie)
 • Het renoveren van een woning

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Aard en ligging van de woonst

Qua aard en ligging van de woonst zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De woning waarop de verzekeringsaanvraag betrekking heeft, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De ligging van de woonst is in het Vlaamse Gewest.
 • De woning is bestemd om als hoofdverblijfsplaats te dienen voor de aanvrager(s).
 • De verkoopwaarde van de woning mag (eventueel na uitvoer van de geplande renovatiewerken) niet meer bedragen dan € 320.000 (zoals geraamd door de kredietinstelling / kredietverlener bij het afsluiten van de verzekering) indien de ligging van de woning niet in het Vlabinvestgebied is.
 • De verkoopwaarde van de woning mag (eventueel na uitvoer van de geplande renovatiewerken) niet meer bedragen dan € 320.000 (zoals geraamd door de kredietinstelling / kredietverlener bij het afsluiten van de verzekering) indien de ligging van de woning in het Vlabinvestgebied is.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Eigendomsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het aangaan van de gratis lening Gewaarborgd Wonen, moet aan een aantal eigendomsvoorwaarden worden voldaan:
 • De aanvrager bezit de betrokken woning in volle eigendom of heeft een ander zakelijk recht over de woonst verworven.
 • De aanvrager heeft geen andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik, behalve wanneer het gaat om een ongeschikt verklaarde woning (art. 19 van de Vlaamse Wooncode) of wanneer de woning onderworpen is aan een onteigeningsbesluit.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Inkomensvoorwaarden

Er gelden geen inkomensvoorwaarden in de vorm van inkomensgrenzen voor het afsluiten van de verzekering. Een uitzondering hierop zijn personen die een lening aangaan voor het bouwen van een woning waarvoor een bouwvergunning werd aangevraagd vóór januari 2012 én wanneer het peil van het primair energieverbruik van deze woning hoger is dan E70. In dit specifieke geval gelden wel volgende inkomensgrenzen (voor aanvragen in 2014):
 • Alleenstaande: € 40.600.
 • Alleenstaande met een persoon ten laste: € 57.990 + € 3.250 per extra persoon ten laste.
 • Wettelijk of feitelijk samenwonende: € 57.990 + € 3.250 per persoon ten laste.
Bij de controle van de inkomensgrenzen wordt rekening gehouden met:
 • het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het laatste aanslagbiljet
 • de inkomsten van alle (toekomstige) bewoners van de woning waarop de hypothecaire lening betrekking heeft
 • de jaarlijkse gezondheidsindex (elke eerste januari van het nieuwe jaar bijgewerkt op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober voorafgaand aan de aanpassing en afgerond op het hogere tiental)
U hoeft uw inkomen niet door te sturen. Dit wordt automatisch opgevraagd. Het voordeel is dat wanneer u voldoet aan de inkomensvoorwaarden in dit specifiek geval, dat u recht heeft op een maandelijkse tegemoetkoming van € 600 in plaats van de standaard € 500.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Investeringsvoorwaarden

Het principe van een verzekering is dat u ook iets investeert voor het geval een verzekeringsbedrag moet worden uitgekeerd. Daarom zijn er vaak een aantal investeringsvoorwaarden. Voor deze verzekering geldt slechts een investeringsvoorwaarde: De door u afgesloten lening moet voldoen aan een minimumbedrag:
 • Voor de bouw of aankoop (al dan niet met renovatie): minstens € 50.000.
 • Voor de renovatie van een woning: minstens: € 25.000.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Factuurvoorwaarden

Het is niet noodzakelijk om facturen voor te leggen om recht te hebben op deze verzekering. Er zijn dus geen factuurvoorwaarden aangezien de kosten van de werkzaamheden al bewijzen voor het aangaan van de noodzakelijke hypothecaire lening voor het aangaan van deze verzekering. U moet wel kunnen aantonen dat u een lening heeft afgesloten voor een minimum van de bedragen onder de investeringsvoorwaarden.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Combinatievoorwaarden

Een verzekering is juridisch gezien iets anders dan een premie. Daarom is het mogelijk om deze verzekering te combineren met alle andere premies van de Vlaamse regering, gemeenten of netbeheerders, zolang u voldoet aan de voorwaarden. Daarbij zijn er niet echt combinatievoorwaarden van toepassing. U kan wel slechts één verzekering Gewaarborgd Wonen afsluiten voor dezelfde woonst, ook al gaat het bv. om een nieuwe lening voor het afkopen van de woning van uw ex-partner.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Geldigheid

Het decreet voor de verzekering Gewaarborgd Wonen werd opgesteld op 15 juli 1997 en gewijzigd op 20 december 2002. Het besluit viel op 18 juli 2003 en werd gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2001 en 30 juni 2006 met een extra advies van de Raad van State gegeven op 20 mei 2008. De voorwaarden en bedragen van deze verzekering zijn onderhevig aan de jaarlijkse indexering. De voorwaarden en reglementeringen vermeld op deze website dateren van 2014. Het is belangrijk om eventuele wijzigingen goed op te volgen. De geldigheid van uw verzekering is standaard 10 jaar maar hangt samen met uw hypothecaire lening. Dat wil zeggen dat:
 • De verzekering wordt stopgezet als de lening wordt stopgezet.
 • De verzekering / uitbetaling wordt stopgezet een maand nadat de lening volledig is terugbetaald.
 • De verzekering moet worden vernieuwd als de lening wordt vernieuwd voor een ander pand.
 • De verzekering wordt overgedragen als de hypothecaire lening naar een nieuw pand wordt overgedragen (pandwissel). U moet de verzekeraar wel zelf op de hoogte brengen.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Aanvraag

Vooraleer u een aanvraag doet is het interessant om eerst te checken of u aan de voorwaarden van de lening voldoet. Vervolgens kunt u hier alle informatie vinden om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Wie?

Het afsluiten van de verzekering en de aanvraag voor de tegemoetkoming gebeuren door de persoon die ook de lening heeft afsloten (de ontlener). Indien de lening werd afgesloten door twee personen, worden zij allebei als aanvrager beschouwd. Als aanvrager moet u voldoen aan de voorwaarden dus als slechts één iemand aan deze voorwaarden voldoet, kan ook alleen deze persoon de aanvraag indienen. Enkel deze persoon zal dan verzekerd zijn tegen inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wanneer?

Het is interessant om deze gratis verzekering af te sluiten zo snel mogelijk na het afsluiten van uw lening voor de aankoop (al dan niet met renovatie), nieuwbouw of renovatie van een woning. U moet dit sowieso doen binnen één jaar na uw eerste (of enige) kapitaalsopname van uw lening. Na het verstrijken van dit aanvraagtermijn komt u niet meer in aanmerking, ook niet als u slechts enkele dagen te laat bent.

Waar?

Uw aanvraag tot verzekering moet u opsturen per post naar:
Wonen Vlaanderen
Verzekering Gewaarborgd Wonen
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19 – bus 40
1210 Brussel

Wat?

Verzekering aanvragen

Om de verzekering Gewaarborgd Wonen af te sluiten moet u het aanvraagformulier volledig invullen. Het aanvraagformulier bestaat uit volgende documenten:
 • Document 1: de identificatiegegevens van de ontlener(s) in te vullen door de aanvrager(s).
 • Document 2: de 10 voorwaarden na te lezen en te ondertekenen door de aanvrager(s).
 • Document 3: werkattest in te vullen door de werkgever(s) van de aanvrager(s) voor loontrekkenden en weddetrekkenden.
 • Document 4: attest inzake de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in te vullen door het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Document 5: inlichtingen met betrekking tot de hypothecaire lening(en) in te vullen door de kredietverstrekker(s).
EXTRA TIPS:
 • Zorg ervoor dat alle documenten die op u van toepassing zijn ingevuld zijn. Dat zouden minstens 4 documenten moeten zijn en alle 5 indien u werknemer bent en uw partner zelfstandig in hoofdberoep of andersom.
 • Zorg ervoor dat alle documenten volledig werden ingevuld (ook wanneer ze ingevuld werden door een derde partij).
 • Zorg ervoor dat al deze documenten recent zijn ingevuld (niet langer dan 2 maanden) op het moment dat u ze verstuurt, zeker bij document 3 of 4!
 • Zorg ervoor dat u waar nodig alle documenten heeft ondertekend.
 • Zorg ervoor dat u alle nodige bijlagen heeft toegevoegd.

Tegemoetkoming aanvragen

Wanneer u bent toegelaten tot de verzekering en u wordt onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt, dan moet u de nodige documenten opsturen om de tegemoetkoming te ontvangen. Welke documenten u moet toevoegen staat uitgelegd in de polis die u van de verzekeraar heeft ontvangen, samen met zijn contactgegevens. Meestal gaat het om volgende documenten:
 • een kopie van de loonfiches van de laatste maanden
 • een attest van de RVA of een medisch attest

Hoe?

Verzekering aanvragen

Eerst en vooral moet u deze gratis verzekering afsluiten. Dit doet u best vanaf het moment dat u een hypothecaire lening afsluit en binnen één jaar na uw eerste of enige kapitaalsopname.
Om de aanvraag correct te kunnen indienen, is het belangrijk dat u eerst de toelichtingstekst of toelichtingsbrochure leest.
Vervolgens vult u het aanvraagformulier correct in en stuur het op naar het juiste adres. De gegevens vindt u onder ‘waar?’.
EXTRA TIPS:
 • Bewaar een kopie van uw ingevuld aanvraagformulier.
 • Stuur het aanvraagformulier zo snel mogelijk op na het invullen zodat alle gegevens up-to-date zijn.
 • Gebruik geen nietjes om de documenten samen te houden wanneer u het aanvraagformulier verstuurt.
 • Zorg ervoor dat alle documenten volledig werden ingevuld (ook wanneer ze ingevuld werden door een derde partij).
 • Zorg ervoor dat u waar nodig alle documenten heeft ondertekend.
 • Zorg ervoor dat u alle bijlagen heeft toegevoegd voor verzending.
 • Verstuur uw aanvraagformulier via een aangetekende zending. Dit is niet verplicht maar zo is er nooit discussie over de aanvraagdatum mocht er iets mislopen bij de verzending.

Tegemoetkoming aanvragen

Wanneer u bent toegelaten tot de verzekering en u wordt onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt, kan u een tegemoetkoming aanvragen bij de verzekeraar via de contactgegevens vermeld in de polis die u heeft ontvangen.

Na aanvraag?

Van de verzekering

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u van het agentschap Wonen-Vlaanderen via de post een ontvangstmelding waarin u de datum van ontvangst en een dossiernummer wordt meegedeeld.
Wanneer er documenten of bijlagen ontbreken, de werkattesten ouder zijn dan 2 maanden, een aanvraag niet ondertekend is of de kredietverstrekker niet alle gevraagde informatie heeft ingevuld, wordt een brief verstuurd met de vraag om de ontbrekende info aan te (laten) vullen. Hierdoor loopt de behandelingsprocedure vertraging op.
Vanaf de verzending van uw volledig dossier, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag. Deze beslissing ontvangt u via de post. Indien u binnen dit termijn geen beslissing heeft ontvangen of als u niet akkoord gaat met de beslissing kunt u binnen de maand beroep aantekenen (aangetekend). Gewoonlijk duurt het anderhalve tot twee maand voordat u een beslissing in de bus krijgt, maar dit is slechts een indicatie. De werkelijke duur hangt af van het aantal aanvragen en de volledigheid van uw dossier.
Nadat u bent toegelaten tot de verzekering, ontvangt u via post een polis van uw verzekeraar met zijn contactgegevens en de details over hoe u een aanvraag tot tegemoetkoming moet doen. Bewaar deze polis nauwkeurig!
U bent verzekerd voor een periode van 10 jaar vanaf de dag van de officiële ontvangstmelding. De verzekering wordt niet vanzelf opgeschort en hangt samen met uw hypothecaire lening (zie geldigheid) of wanneer blijkt dat u gedurende deze 10 jaar niet voldoet aan alle toetredingsvoorwaarden met betrekking tot deze verzekering.

Van de tegemoetkoming

Na het indienen van uw aanvraag voor een tegemoetkoming in het aflossen van uw hypothecaire lening start een wachttijd van drie maanden. Gedurende die drie maanden moet u volledig werkloos of arbeidsongeschikt zijn. Anders heeft u geen recht op een tegemoetkoming. De verzekering is dus enkel nuttig wanneer u voor een periode langer dan 3 maanden arbeidsongeschikt of werkloos bent. Vindt u binnen deze wachttijd opnieuw een job, contacteer dan Wonen-Vlaanderen om dit te melden.
U krijgt opnieuw een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag.
Nadat de wachttijd correct is verstreken, komt de verzekeraar tussen in de aflossing van de hypothecaire lasten tijdens uw werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Deze tegemoetkoming is maandelijks en wordt uitbetaald aan de kredietinstelling waarbij u een lening heeft afgesloten. Vanzelfsprekend eindigt deze periode van tegemoetkomingen op het ogenblik dat u niet langer onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt bent, de maand nadat uw lening wordt afbetaald of op het ogenblik dat u de woning niet langer bewoont.
Voor onvrijwillige werkloosheid duurt deze periode maximum 1,5 jaar en voor onvrijwillige arbeidsongeschiktheid 3 jaar.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.

Meer info

Indien u nog vragen heeft over deze verzekering en u wenst meer info, dan mag u altijd vrijblijvend contact opnemen met ons. Of u kan rechtstreeks contact opnemen met Wonen-Vlaanderen over deze specifieke verzekering.