Toepassing

De VMSW of Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen biedt een goedkope sociale lening aan voor woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden die in het Vlaamse Gewest:
 • een woning willen kopen van de VMSW of sociale huisvestingmaatschappij
 • een goedkopere, oudere woning willen aankopen
 • hun woning willen behouden
 • hun woning willen renoveren, verbeteren of aanpassen
 • een woning willen bouwen
 • een sociale bouwgrond of kavel willen kopen
 • financiële hulp nodig hebben bij de terugbetaling van vroeger aangegane schulden voor de renovatie, aankoop of bouw van een woning (in uitzonderlijke gevallen)
Kandidaat-leners komen in aanmerking zolang ze aan alle voorwaarden voldoen.

Bedrag

Het bedrag dat u maximaal kunt lenen, hangt af van een heleboel factoren, bv. het doel waarvoor u deze lening wil aangaan. Aankoop van een sociale woning Het maximumbedrag is gelijk aan: [verkoopprijs van de woning inclusief grond, btw en eventueel de geraamde kostprijs van de afwerking] Verder is er geen maximumlimiet voor de aankoop van een sociale woning, aangezien die sowieso al binnen de juiste prijscategorie vallen. Daarom is een schatting ook vaak niet nodig. Bij aankoop van een andere (te renoveren) woning of appartement gelijkgesteld met een sociale koopwoning mag de aankoopprijs niet hoger liggen dan het maximum leenbedrag - € 10.000, aangezien de minimum investering voor aanvaarde en noodzakelijke werken € 10.000 is. Bij aankoop (met renovatie) wordt het maximum leenbedrag bepaald aan de hand van de gezinssamenstelling:

Personen ten laste

Maximum te lenen bedrag

0

€ 197.690

1

€ 197.690

2

€ 197.690

3

€ 207.570

4

€ 217.450

5

€ 227.330

6

€ 237.210

  Bij overname van een woning (indien de oorspronkelijke lening bij VMSW nog loopt) geldt het maximum te lenen bedrag van een gezin met 2 personen ten laste, ook indien er meer personen ten laste zijn, zo lang het een maximum van het openstaande leningsbedrag en eventuele achterstallige betalingen niet overschrijdt of de actuele geschatte waarde van de woning of de overeengekomen prijs.   Werkzaamheden bij aankoop of nieuwbouw Het vastgesteld maximaal leenbedrag voor werkzaamheden (renovatie, verbetering of aanpassing) is € 75.000 en wordt verder beperkt door een aantal factoren. Het geleende bedrag mag volgende zaken niet overschrijden:
 • de totale kosten (van werkzaamheden en materiaal inclusief btw)
 • de totale geschatte vrije openbare verkoopwaarde van het goed (na renovatie)
Het minimumbedrag is € 10.000. Rentevoet De basisrentevoet wordt berekend op basis van de referentierentevoet (marktrente), de ligging van uw grond of woning en uw gezinsinkomen en -toestand:

Doel van de lening

Percentage van de referentierentevoet

De bouw van een woning gelijkgesteld met een sociale koopwoning buiten een woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied.

95%

De bouw van een woning gelijkgesteld met een sociale koopwoning binnen een woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied.

90%

De aankoop van een sociale koopwoning.

85%

De renovatie, verbetering, aanpassing van een eigen woning gelegen buiten een woonvernieuwingsgebied.

80%

De aankoop van een woning gelijkgesteld met een sociale koopwoning buiten een woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied met de intentie tot renovatie.

80%

De renovatie, verbetering, aanpassing van een eigen woning gelegen binnen een woonvernieuwingsgebied.

75%

De aankoop van een woning gelijkgesteld met een sociale koopwoning binnen een woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied met de intentie tot renovatie.

75%

  Bij overname van een woning is de basisrentevoet dezelfde als die van de oorspronkelijke lening. Bijlenen Deze lening is wederopneembaar dus onder bepaalde voorwaarden kan u het bedrag dat u reeds heeft terugbetaald opnieuw bijlenen zonder extra notariskosten, zolang het totale ontleende bedrag maar hypothecair gedekt blijft (afhankelijk van de verkoopwaarde). Rentevoet De rentevoet wordt maandelijks bepaald door VMSW op basis van een referentierentevoet berekend op de marktrentevoet. De rentevoet die ontleners krijgen bij het aangaan van hun lening wordt de oorspronkelijke rentevoet genoemd. De maximum rentevoet is daarbij gelijk aan de referentierentevoet en het absolute minimum is 50% van deze referentierentevoet en wordt om de vijf jaar herberekend. Deze oorspronkelijke rentevoet wordt ook jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex en eventueel een verandering in de gezinssamenstelling (hetgeen u best even meldt in uw voordeel). Dit wordt dan de aangepaste rentevoet genoemd, die wordt berekend volgens volgende formule: [referentierentevoet] x [inkomen] / [inkomen aangepast aan de indexering] Bv. inkomen voor 2014: € 40.676. Deze rentevoet wordt ook nog eens met 10% verlaagd:
 • voor elke persoon ten laste
 • indien het om een huis of bouwgrond gaat in een kernstad of de Vlaamse rand

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de aanvrager

Wanneer u een bepaald krediet wil lenen ven de VMSW moet u als aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent meerderjarig en in staat om u contractueel te verbinden.
 • U bent legaal gemachtigd om langdurig in België te verblijven.
 • U kunt garanderen (op basis van het geleende bedrag, de afbetaling en de duur van de lening) dat de lening afbetaald zal zijn op het moment dat de jongste ontlener 75 jaar is.
 • U woont in het door u te bouwen of renoveren pand, op het moment van of ten laatste binnen de 2 jaar na het afsluiten van de verzekering of onmiddellijk na het voltooien van de werkzaamheden en zo lang de lening niet volledig is afbetaald.

Indien u gehuwd bent of wettelijk samenwoont maar op het punt staat te scheiden of het samenlevingscontract stop te zetten, moet hiervan ook een bewijs worden voorgelegd.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de werken

Noodzakelijke werkzaamheden

Onder noodzakelijke werkzaamheden verstaat men: werken die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de woonnormen op gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit, zoals opgesteld in de Vlaamse Wooncode. Het bedrag bestemd voor dergelijke werkzaamheden moet worden bij geleend en indien de lener daardoor insolvabel zou worden, zal er geen lening worden toegekend.

De noodzaak van werkzaamheden wordt voor en na de uitvoer gecontroleerd door een afgevaardigde van de VMSW.

De werken moeten voltooid zijn tenminste 2 jaar na de toekenning van de lening.

Renovatiewerken moeten een bestaand gebouw verbeteren of aanpassen. Het bestrijden van vocht is essentieel voor uw gezondheid en uw wooncomfort en komt daarom volledig in aanmerking. De volgende werkzaamheden komen niet in aanmerking:

 • afbraakwerken
 • gewone onderhoudswerken
 • gewone herstellingswerken
 • verfraaiingswerken: schilderen, behangen, etc.
 • werkzaamheden aan ruimtes zonder woonfunctie: beroepsruimtes, bijgebouwen, tuinen, tuinhuizen, etc.
 • de aanbouw van een garage die niet in de woning geïntegreerd is

 

De werken moeten voltooid zijn ten laatste 2 jaar na het ondertekenen van de leenakte.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard en ligging van de woonst

Een woning moet, om in aanmerking te komen voor financiering via de sociale lening van de VMSW, aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.
 • Ze is (hoofdzakelijk) bestemd voor bewoning (en eventueel secundair voor handelsactiviteiten).
 • Ze is op vaste grond gebouwd en geschikt voor langdurige bewoning (geen woonboot, opgewaardeerd tuinhuis, containerwoning, verankerde woonwagen, …)
 • Ze is gelegen in woongebied of een gebied waar permanente bewoning uitdrukkelijk is toegelaten (geen ‘impliciete toelating’)

Aankoop van een bestaande woning

Bij aankoop van een woning of appartement mag de aankoopprijs niet hoger liggen dan het maximum leenbedrag – € 10.000. Dit is een marge die vrij wordt gehouden voor renovatiewerken.

Verder is de geschatte verkoopwaarde beperkt volgens de gezinssamenstelling, de ligging en het doel van de lening. Dit zijn de cijfers voor 2014:

Personen ten laste

Aankoop van bouwgrond / kavel binnen een kernstad of de Vlaamse Rand

Aankoop van bouwgrond / kavel buiten een kernstad of de Vlaamse Rand

Aankoop, bouw of renovatie van een woning binnen een kernstad of de Vlaamse Rand

Aankoop, bouw of renovatie van een woning buiten een kernstad of de Vlaamse Rand

0

€ 55.800

€ 50.700

€ 223.100

€ 202.800

1

€ 55.800

€ 50.700

€ 223.100

€ 202.800

2

€ 55.800

€ 50.700

€ 223.100

€ 202.800

3

€ 55.800

€ 50.700

€ 234.300

€ 213.000

4

€ 55.800

€ 50.700

€ 245.500

€ 223.200

5

€ 55.800

€ 50.700

€ 256.700

€ 233.400

6

€ 55.800

€ 50.700

€ 267.900

€ 243.600

 

Deze bedragen worden bij aanvraag eenmalig verhoogd:

 • Met € 10.200: wanneer de woning buiten een kernstad of de Vlaamse rand ligt en op het moment van aanvraag minstens één persoon ten laste een kind jonger dan 6 is.
 • Met € 11.200: wanneer de woning binnen een kernstad of de Vlaamse rand ligt en op het moment van aanvraag minstens één persoon ten laste een kind jonger dan 6 is.

Voor sociale woningen gelden er geen maximale verkoopwaarden, behalve bij het afkopen van een eigendom in een echtscheidingsprocedure indien de woning niet reeds werd beleend met een sociale lening bij het VMSW / VWF.

Aankoop van bouwgrond

Voor sociale en middelgrote kavels moet een maximale grootte worden gerespecteerd van 4,5 are.

Nieuwbouw op een bouwgrond

Bij nieuwbouw op een sociale kavel mag het volume van de nieuwe woning niet meer zijn dan 550 m². Hierbij mag 25 m² worden bijgeteld per extra persoon ten laste (vanaf de derde persoon ten laste). Bij een middelgroot kavel is het maximum volume 650 m², te verhogen met 25 m² per extra persoon ten laste (vanaf de derde persoon ten laste).

Bij de berekening van dit bruto volume worden ondergrondse delen (onder het maaiveld) apart vermeld en slechts voor 50% meegeteld. Boven het maaiveld wordt zowel rekening gehouden met hoofd- als bijgebouwen in de bouwvergunning, voor 100%. Losstaande autobergplaatsen worden niet meegerekend en bij appartementen worden gemeenschappelijke ruimtes niet meegerekend. Ook beroepsruimten (gebruikt voor een hoofdberoep) mogen van dit volume worden afgetrokken zolang ze een afzonderlijk deel uitmaken binnen de woning.

Een nieuwe woning moet minimaal de volgende ruimtes bevatten: woonkamer, keuken, 2 afzonderlijk toegankelijke slaapkamers en een badkamer met minstens 1 lavabo en een bad of douche (aangesloten op koud en warm water). Alle vrijstaande gevels moeten minstens 28 cm (bakstenen en cement) of 24 cm (betonnen bouwblokken) dik zijn en een spouw van 5 cm voorzien.

Renovatie van een bestaande woning

Bij renovatie (verbetering, aanpassing) van een bestaande woning die gelijk wordt gesteld aan een sociale woning, moet deze woning ook aan een aantal eigenschappen voldoen:

 • De woning is minstens 30 jaar oud op het moment van de schriftelijke goedkeuring van de leenaanvraag.
 • De woning heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen dat niet hoger is dan € 1.500.

Men kan bij renovatie bovendien niet lenen voor de onderdelen van een woonst die uitsluitend bestemd zijn voor handelsactiviteiten. Indien men een zelfstandige activiteit wil uitvoeren in de woning wanneer de lening al werd aangegaan, is dit geen probleem zolang men ook blijft wonen in hetzelfde gebouw.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Eigendomsvoorwaarden

Uiterlijk bij het ondertekenen van de leningsakte:

 • Moet u de eigenaar zijn van de te kopen of renoveren woning of van de grond waarop de woning zal worden gebouwd en moet hiervan bewijs kunnen leveren (bv. een ‘belofte van aankoop’)
 • Mag u geen tweede woning in volledige eigendom of vruchtgebruik bezitten, ook niet in het buitenland en moet dit schriftelijk op eer verklaren. Een ‘naakt eigendom’ is wel toegestaan.

Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze tweede regel:

 

 • De tweede woning is voorwerp van een besluit tot onteigening.
 • De woning is onaangepast, zoals blijkt uit een onderzoek van de VMSW.*
 • De woning is onbewoonbaar, zoals blijkt uit een onderzoek van de VMSW, en komt niet in aanmerking voor renovatie, verbetering of aanpassing.**
 • U bent 55 jaar of ouder.*
 • De lening is bestemd voor een woning of bouwgrond in een kernstad.*

*mits de woning wordt verkocht binnen één jaar na het aangaan van de lening.

**mits de woning wordt gesloopt of van bestemming verandert binnen één jaar na het aangaan van de lening.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

De inkomensvoorwaarden

Maximum inkomen

Het inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting van de aanvrager overschrijdt op de referentiedatum (betaling dossierkost) het maximumbedrag niet.

Personen ten laste

In een kernstad of de Vlaamse Rand.

Niet in een kernstad of de Vlaamse Rand.

0

(aanvrager zonder handicap)

€ 37.417

€ 35.717

0

(aanvrager met handicap)

€ 41.153

1

€ 59.857*

€ 57.136**

2

€ 63.594*

€ 60.703**

3

€ 67.331*

€ 64.270**

4

€ 71.068*

€ 67.837**

5

€ 74.805*

€ 71.404**

6

€ 78.542*

€ 74.971**

*Standaardbedrag = € 56.120 met een verhoging van € 3.737.

**Standaardbedrag = € 53.569 met een verhoging van € 3.567.

Volgende inkomsten worden ook meegerekend voor het maximum bedrag:

 • niet belastbare vervangingsinkomsten

 • uw leefloon (indien van toepassing)
 • uw inkomen dat op basis van supranationale akkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is (indien van toepassing)

Volgende inkomsten worden niet meegerekend voor het maximum bedrag:

 • Inkomsten van inwonende meerderjarige kinderen jonger dan 25 die sinds hun 18 ononderbroken een deel uitmaken van het gezin.
 • Inkomsten van inwonende naaste familieleden met ofwel een ernstige handicap ofwel van minstens 65 jaar oud.

Volgende inkomsten worden slechts voor de helft meegerekend voor het maximum bedrag:

Minimum inkomen

U moet uiteraard ook over een minimum aan inkomsten beschikken. U moet namelijk in staat zijn om op regelmatige basis de lening af te betalen en tevens ook in staat zijn te voldoen aan de normale gezinsbehoeften. In het kader van solvabiliteit moet uw inkomen, zoals aangegeven op uw recentste belastingbrief hoger liggen dan € 8.420 per jaar (2013):

Gezinssamenstelling

Minimum maandinkomen

Alleenstaande

€ 750

Gezin van minstens 2 personen

€ 1.000

Per extra persoon ten laste

€ 250

Bij zelfstandigen wordt rekening gehouden met hun jaarinkomen en een gemiddeld maandinkomen berekend. Bij werknemers leidt men het maandinkomen af uit de laatste 3 loonfiches (exclusief 13de maand en vakantiegeld).

Om uw solvabiliteit te garanderen wordt een financieel plan vereist met alle geraamde kosten voor de werkzaamheden. Uw historiek als betaler bij andere instellingen wordt ook onder de loep genomen. Bovendien wordt rekening gehouden met alle vaste gezinskosten, bv:

 • onderhoudsgeld (uitgaand)
 • andere lopende kredieten

Er wordt bovendien rekening gehouden met alle regelmatige inkomsten, bv. ook:

 • kinderbijslag
 • onderhoudsgeld (inkomend)
 • meerkosten voor personen met een handicap

Op basis van de solvabiliteit wordt uw leningsduur berekend, die standaard 20 jaar is. Als u voldoende solvabel bent, kan deze duur worden ingekort. Indien dit niet het geval is kan de duurtijd worden verlengd tot maximaal 30 jaar. Indien u niet solvabel genoeg bent voor een termijn van 30 jaar kunt u enkel nog in aanmerking komen voor een lening als alleenstaande met een handicap en borgstellers.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Investeringsvoorwaarden

Gezien het om een lening gaat en geen premie, wordt u toch verwacht om te investeren in uw project. Zo zijn er een aantal vaste kosten die met het aangaan van deze lening samen gaan.

Kosten

U wordt verwacht een voorschot van € 25 (incl. btw) op de dossierkosten van € 100 te betalen aan de inschrijvende maatschappij voor de verwerking van uw aanvraag. Pas dan is uw inschrijving definitief. Wanneer er toch geen leenakte wordt ondertekend, krijgt u dit bedrag terugbetaald.

In geval van uitvoerend beslag en vervroegde aflossing worden ook procedurekosten aangerekend. U moet uiteraard ook rekening houden met de kost van de rentevoet van het krediet. Ook notariskosten worden aangerekend maar slechts voor de helft en bij de aankoop van een sociale woning helemaal niet.

Er worden ook geen kosten aangerekend voor:

 • uw inschrijving of aanvraag zelf
 • de schatting van onroerend goed en werkzaamheden (incl. verplaatsingskosten)
 • het aangetekend schrijven met uw renteherziening
 • alle aangegeven contractwijzigingen van de ontlener uit
 • duplicaten van attesten en verklaringen
 • eventuele aangetekende wettelijke ingebrekestelling voor wanbetaling
 • de optionele verzekering gewaarborgd wonen

Uw investering

Om in aanmerking te komen voor de lening wordt ook verwacht dat u een minimumbedrag van € 10.000 investeert in renovatiewerken (ook voor bijkomende leningen).

Indien u de lening aangaat voor het terugbetalen van vroegere schulden voor de renovatie, aankoop of bouw van een woning, wordt u verwacht minstens de helft van uw maandelijks netto inkomen te besteden aan het afbetalen van uw schulden.

Verzekeringen

De ontlener moet verplicht een brandverzekering afsluiten voor de woning waarvoor geleend wordt tegen brandgevaar, bliksemschade en ontploffing voor minstens de volledige duur van de lening en dit voor minstens de heropbouwwaarde of nieuwbouwwaarde van het goed of voor een dekking van alle schade.

De ontlener is ook verplicht om een schuldsaldoverzekering aan te gaan voor een afnemend kapitaal van het volledige geleende saldo en voor de volledige duur van de lening (met uitzondering van alleenstaanden en wie deze verzekering om gezondheidsredenen niet kan afsluiten tegen een redelijke premie). Dit om het verschuldigd bedrag van de lening te waarborgen mocht de ontlener komen te overlijden. De VMSW biedt, indien gewenst, ook zelf een voordelige schuldsaldoverzekering aan.

Een verzekering gewaarborgd wonen is niet verplicht maar wordt wel aangeraden. Het biedt een gewaarborgd inkomen bij verlies van inkomsten door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsonbekwaamheid. Er is weinig reden om het niet te doen aangezien de Vlaamse Overheid deze verzekering gratis aanbiedt.

Hypotheek

De terugbetaling van het geleende bedrag moet ook worden gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed waarvoor geleend wordt. Er wordt een hypotheek van eerste rang vereist voor aankoop en nieuwbouw (standaard voor 30 jaar). Hetzelfde onroerend goed mag niet gelijktijdig borg staan voor handels- of beroepsactiviteiten. U hoeft voor VMSW slechts één hypotheek af te sluiten. Alle huidige en toekomstige leningen vallen automatisch onder dezelfde hypotheek. De handlichting van een hypothecaire lening bij de VMSW kan niet vroeger plaatsvinden dan 8 weken na de datum van de laatste betaling via domiciliëring. Een gedeeltelijke opheffing van de hypotheek is enkel mogelijk voor zolang de overblijvende hypotheekwaarde niet lager is dan de overblijvende schulden. Voor het vastleggen van de hypotheek wordt de verkoopwaarde van het pand (voor de werkzaamheden, na de werkzaamheden en bij gedwongen verkoop) geschat (tenzij het gaat om een sociale woning).

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Factuurvoorwaarden

Het leningsbedrag wordt bepaald aan de hand van een kostenraming voor de werkzaamheden, materialen, etc. Dit gebeurt op basis van de gemiddelde kostprijs per ingreep of gebruikt materiaal, jaarlijks aangepast volgens de index. De lening wordt goedgekeurd op basis van een ingediend bestek.

Naderhand wordt de lening bij voorkeur uitbetaald in schijven op basis van facturen. Het is dus belangrijk om de facturen goed bij te houden.

Facturen moeten origineel zijn en legitiem.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Combinatievoorwaarden

Aangezien het om een lening gaat en geen premie, is het mogelijk om deze lening met alle andere beschikbare premies van de overheid of de gemeenten te combineren, zolang voldaan wordt aan alle voorwaarden.

Ook indien u reeds een Lening met Gewestwaarborg heeft afgesloten of een woonkrediet bij het Vlaams Woningfonds kunt u voor uw verbouwingswerken beroep doen op een sociale renovatielening bij de VMSW (vroeger VHM).

Indien al een krediet werd toegekend door e VMSW, kan men onder de bijhorende voorwaarden een aanvullend krediet of een bijkomende lening aanvragen in een aantal gevallen:

Extra kapitaal bij lenen

 • voor onvoorziene noodzakelijke werken (binnen de 2 jaar na ondertekening van de leenakte en binnen het maximum leenbedrag).
 • voor voorziene werken waar nog ruimte voor bestaat (binnen de 2 jaar na ondertekening van de leenakte en binnen het maximum leenbedrag).

Reeds afbetaald deel van het geleend bedrag wederopnemen

 • voor onvoorziene noodzakelijke werken (twee of meer jaren na de ondertekening van de leenakte).*

*Met een minimum leenbedrag van € 5.000 en een maximum van wat overblijft van het origineel leenbedrag na aftrek van de huidige omloop en het huidig beschikbaar bedrag en reeds vervallen maar nog niet terugbetaald bedrag).

Opstellen van een nieuwe bijkomende leenakte

 • voor onvoorziene noodzakelijke werken (twee of meer jaren na de ondertekening van de leenakte) zolang de totale schuld de waarde van het goed niet overschrijdt.
 • Voor het afbetalen van de overname van een woning bij echtscheiding (indien de oorspronkelijke lening bij de VMSW nog loopt en een positief saldo vertoont).

Geldigheid

Het besluit van de Vlaamse Executieve met de voorwaarden omtrent sociale leningen bij de Vlaamse Huisvestingmaatschappij door particulieren dateert van 20 maart 1991. Een nieuw besluit werd opgesteld op 23 november 1994 en gewijzigd op 19 januari 1999. Een nieuw besluit met vernieuwde voorwaarden en nieuw leningsreglement werd opgemaakt op 11 mei 1999. Het nieuw inschrijvingsreglement gaat van kracht op 14 september 2011. De hypothecaire leningen worden door de VMSW toegestaan op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 De bedragen en percentages in de voorwaarden worden jaarlijks aangepast aan de index. Zorg er daarom voor dat u steeds de meest recente cijfers heeft. Leningsduur Op basis van de solvabiliteit wordt uw leningsduur berekend, die standaard 20 jaar is. Als u voldoende solvabel bent, kan deze duur worden ingekort. Indien dit niet het geval is kan de duurtijd worden verlengd tot maximaal 30 jaar. Indien u niet solvabel genoeg bent voor een termijn van 30 jaar kunt u enkel nog in aan

Aanvraag

 

Wie?

De persoon die de aanvraag doet voor de lening is de (toekomstige) eigenaar van de te kopen of renoveren woning of bouwgrond. De partner waarmee deze wettelijk samenwoont of gehuwd is, wordt beschouwd als de mede-aanvrager.

Wanneer?

Het indienen van de aanvraag en inschrijving doet u voor de aankoop van de woning of bouwgrond. Bij een bouwgrond moet u er wel voor zorgen dat er ten laatste 5 jaar na het ondertekenen van de leningsakte een woning op de bouwgrond staat die beantwoordt aan de veiligheidsnormen, gezondheidsnormen en woonkwaliteitsnormen. In het geval van de aankoop van een woning moet u het pand binnen de 2 jaar na het ondertekenen van de leningsakte persoonlijk bewonen en gebruiken als hoofdverblijfsplaats. Na twee jaar moeten ook de noodzakelijke renovatiewerken zijn uitgevoerd. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot van € 25 (incl. btw) op de dossierkosten van € 100. Wanneer uw aanvraag werd uitgesteld omdat er onvoldoende beschikbare kredieten waren, moet u de aanvraag indienen ten laatste één maand na de verzending van de schriftelijke mededeling dat er opnieuw kredieten beschikbaar zijn. Bij inschrijving met onmiddellijke beschikbaarheid van kredieten, wordt u verwacht de aanvraag meteen te doen.

Waar?

Om een lening aan te vragen maakt u best eerst telefonisch een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de bijzondere sociale leningen van de VMSW helpt verstrekken.

Wat?

Voor uw leningsaanvraag maakt u best een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de bijzondere sociale leningen van de VMSW helpt verstrekken. Wanneer u verschijnt op uw afspraak neemt u best volgende documenten mee (voor uzelf en alle personen die met u de woning betrekken of zullen betrekken):
 • Uw identiteitskaart (verplicht)
 • Uw laatste beschikbare aanslagbiljet of een verklaring dat u geen belastbaar inkomen genoot het betreffende jaar.
 • Uw laatste drie inkomensfiches en bewijsmateriaal van andere bronnen van inkomsten. (CM, RVA, OCMW,…)
 • Een officieel attest met een verklaring dat uw woning ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast werd verklaard of het voorwerp is van onteigening (indien van toepassing).
Volgende documenten zijn ook erg handig voor de verwerking van uw aanvraag:
 • Een attest van de dienst Bevolking op uw gemeente dat uw gezinssamenstelling aantoont.
 • Een extra attest van de Kas voor Gezinsvergoedingen in verband met kinderbijslag en wezentoelage (ook voor meerderjarige kinderen)
 • Een attest van uw handicap en/of die van een gezinslid door de bevoegde Federale Overheidsdienst of de Kas voor Invaliditeitsvergoedingen
Na inschrijving wordt u verwacht binnen de maand voor een aantal documenten te zorgen. Bij lening voor nieuwbouw
 • De bouwplannen met adres en contactgegevens (in tweevoud), ingeschreven en ondertekend door een architect.
 • Een berekening van het reële bruto volume van de woning.
  Bij overname van een lening (bij echtscheiding)
 • Bewijs van echtscheiding uit de registers van de burgerlijke stand.
  Voor u de lening aangaat, moet u verplicht een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering aangaan, zoals beschreven onder investeringsvoorwaarden. De lening moet bovendien gewaarborgd worden door een hypotheek.

Hoe?

Uw aanvraag tot lening moet worden ingediend bij de sociale huisvestingsmaatschappij waarbij u bent ingeschreven. In normale omstandigheden gebeurt de leningsaanvraag op het moment van de inschrijving, tenzij de kredieten voorzien door de Vlaamse Overheid zijn uitgeput en u moet wachten met uw definitieve aanvraag. Dit wordt nagegaan door de VMSW zelf nadat men uw dossier ‘leningsaanvraag’ heeft ontvangen na een eerste onderzoek. In het geval van een kredietstop wordt u op een wachtlijst gezet en krijgt u bericht wanneer er opnieuw kredieten beschikbaar zijn en wordt u verzocht dan binnen de maand uw aanvraag in te dienen. Een aanvraag is slechts definitief na het betalen van een voorschot van € 25 op de € 100 verplichte dossierkosten aan de inschrijvende maatschappij. Als niet wordt ingegaan op het uiteindelijke leningsaanbod worden deze kosten terugbetaald. De dag waarop u de dossierkosten betaalt is vanaf dan de referentiedatum waarop u verwacht wordt aan alle voorwaarden te voldoen. Elke wijziging in uw situatie waardoor u niet langer aan die voorwaarden zou voldoen, moet u meteen melden. Na inschrijving wordt u verwacht binnen de maand voor een aantal documenten te zorgen, zoals beschreven bij ‘wat?’ De VMSW controleert of de leningsaanvraag aanvaard kan worden na eventuele inspectie ter plaatse (niet in het geval het om een sociale woning gaat). Wanneer alle documenten volledig zijn ingediend en gecontroleerd kan het dossier worden geweigerd en de aanvraag worden stopgezet als niet aan alle voorwaarden werd voldaan of kan het dossier worden goedgekeurd en volgt er een definitief leningsaanbod van de VMSW. Om te kunnen genieten van de sociale lening moet u binnen de maand op dit aanbod ingaan. Stopzetting van de aanvraag gebeurt ook in volgende gevallen:
 • Bij schriftelijk verzoek tot stopzetting van de kandidaat-lener.
 • Wanneer de kandidaat-ontlener valse verklaringen blijkt te hebben afgelegd of valse documenten heeft ingeleverd.
 • Wanneer het schriftelijk aanbod van de VMSW niet werd aanvaard door de kandidaat-ontlener binnen de maand na opmaakdatum.
 • Wanneer het schriftelijk aanbod van de VMSW niet werd opgevolgd door ondertekening van een leenakte binnen de 3 maanden na opmaakdatum.
 • Wanneer de kandidaat-ontlener tussen de inschrijving en het aanbod niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden (wijzigingen moeten tijdig worden doorgegeven).
 • Als blijkt dat de kandidaat-ontlener niet solvabel is.
 • Wanneer de vereiste documenten niet werden bezorgd binnen de 2 maanden na aanvraag (of binnen de 1 maand in het geval van het schattingsdossier).
 • Na weigering van de lening door een leidend ambtenaar na advies van het risicocomité.

Na aanvraag?

Leenakte: afsluiten van de lening Na uw aanvraag wordt nagegaan of uw verklaringen correct zijn en of u aan alle voorwaarden voldoet aan de hand van de bewijsstukken die u binnen de maand moet inleveren. Op basis daarvan wordt de aanvraag stopgezet (geweigerd) of krijgt u een definitief aanbod tot lening van de VMSW. U wordt verwacht binnen de maand te reageren op dit aanbod. Na de ondertekening van het aanbod worden de nodige bewijsstukken overgemaakt aan de notaris. Pas dan zult u een leenakte kunnen ondertekenen bij de notaris of de commissaris van het Comité tot Aankoop (in het geval het om een sociale woning gaat). Dit moet gebeuren binnen de drie maanden na het opstellen van het aanbod. Uitbetaling van de lening De lening wordt uitbetaald na het volgen van de procedure na de ondertekening van de akte. Leningen voor de aankoop van een bouwgrond, kavel of woning worden uitbetaald bij het ondertekenen van de aankoopakte (bij voorkeur bij dezelfde notaris). Het deel bestemd voor aanvullende renovatiewerken bij aankoop van een sociale woning wordt apart uitbetaald in schijven afhankelijk van hoe die werkzaamheden vorderen. Leningen voor renovatiewerken, verbeteringen of aanpassingen worden uitbetaald in één of meerdere schijven afhankelijk van hoe de werkzaamheden vorderen, na voorlegging van een geldige bouwvergunning waar die vereist is en mogelijk na inspectie van de uitgevoerde werken. Het voorschot aan het begin van de werken bedraagt maximum € 5000 en wordt eventueel verminderd met het bedrag van de eigen beschikbare middelen. Grotere voorschotten zijn mogelijk op basis van een schriftelijke motivatie van de schatter. De werken moeten allemaal zijn goedgekeurd door de VMSW en beëindigd worden binnen de 2 jaar na het ondertekenen van de leenakte. Deze periode is verlengbaar tot 5 jaar in overleg met de schatter van de VMSW. Leningen voor nieuwbouw worden na inspectie van de uitgevoerde werken en het voorleggen van een geldige bouwvergunning als volgt uitbetaald:
 • Bij beëindiging van de ruwbouw van het gelijkvloers: 30% van het geleende bedrag.
 • Na plaatsing van het dak en het afsluiten van de brandverzekering: 30% van het geleende bedrag.
 • Na het voltooien van het pleisterwerk en de plaatsing van het buitenschrijnwerk en de elektriciteit: 20% van het geleende bedrag.
 • Na de volledige afwerking van de woning en toebehoren: 20% van het geleende bedrag.
Bij elke uitbetalingsfase moet via een formulier een schriftelijke aanvraag om geld worden ingediend bij het regionale kantoor van de VMSW (ondertekend door alle lenende partijen). Aflossing van de lening De lening wordt afgelost door middel van gelijke mensualiteiten na opening van een wederopneembaar krediet en bij voorkeur via domiciliëring. Het eerste bedrag moet theoretisch worden gestort een maand na het ondertekenen van de leningsakte, behalve bij nieuwe leningen (indien de ondertekening van de leningsakte niet valt op de 31ste van een maand die gevolgd wordt door een maand met minder dan 31 dagen). Elke exacte maand na het ondertekenen van de leenakte wordt beschouwd als een vervaldag die samenvalt met de herziening van uw rentevoet. Te veel gestorte bedragen worden op het einde van elk kalenderjaar bij het einde van de opnameperiode aan de ontlener teruggestort. U betaalt enkel interesten op het opgenomen kapitaal dus het maandelijks te storten bedrag verhoogt naar mate er meer geld wordt opgenomen. Vervroegde aflossing Eén keer per jaar mag een vrij te kiezen bedrag vervroegd worden terugbetaald. Als het om een tenminste 10% van het oorspronkelijk geleende bedrag gaat, mag dit altijd. Zelfs een volledige vervroegde terugbetaling is mogelijk. Bij vervroegde terugbetaling bent u wel een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd die gelijk staat met 3 maanden interest op het vervroegd afgeloste bedrag. In het geval van vervroegde terugbetaling na het overlijden van de ontlener via de schuldsaldoverzekering wordt deze vergoeding kwijtgescholden.   Uitstel van betaling Elke ontlener heeft het recht op uitstel van betaling van de kapitaalaflossing binnen een jaar na het ondertekenen van de leenakte gedurende maximaal een jaar (3, 6, 9 of 12 maanden). Uiteraard moeten de bedragen dan afgelost worden na deze periode van uitstel. Ook bent u nog steeds de interesten verschuldigd op het reeds geleende bedrag tijdens de periode van uitstel. Bij nieuwbouw wordt vaak gebruik gemaakt van dit recht, minstens tot op het moment waarop een verschuldigd saldo ontstaat, ook al valt dit moment later dan na 1 jaar. Dit geldt ook voor werken zonder aankoop. In dit geval kan de duurtijd van de lening verlengd worden met de termijn van het betalingsuitstel (zolang dit de maximum duurtijd en de leeftijdsgrens niet overschrijdt en zolang uw verplichte verzekeringen ook mee wordt verlengd). In andere gevallen wordt gewoon een hogere mensualiteit aangerekend voor de rest van de leningsduur. Betalingsuitstel kan ook worden verkregen door het risicocomité bij betalingsmoeilijkheden. Niet opgenomen sommen Voor niet opgenomen sommen wordt een reserveringscommissie gerekend van 1% per jaar op basis van het niet opgenomen bedrag. Dit geldt enkel voor ontleners die niet via domiciliëring betalen. Wie via domiciliëring betaalt, ontvangt een korting die deze commissie compenseert, waardoor er eigenlijk geen kosten meer worden gerekend. Interesten moeten enkel betaald worden op het opgenomen kapitaal, waardoor u maandelijks minder betaalt als er nog niet opgenomen over zijn. De ontlener kan verzaken aan de niet opgenomen sommen via een schriftelijke aanvraag, in overleg met de schatter van de VMSW en zolang de ontlener nog steeds voldoet aan de overeengekomen noodzakelijke werken. Zonder schriftelijke aanvraag wordt de resterende duurtijd verkort en betaalt u hetzelfde maandbedrag. Een nieuwe aflossingstabel wordt u bezorgd ter informatie. In uitzonderlijke gevallen kan dit resterend krediet worden opgenomen voor achterstallige betalingen. Kortingen Af en toe worden er kortingen gegeven aan ontleners die al een sociale lening zijn aangegaan (nooit individueel maar voor een groep dossiers). Dit kan zich bv. uiten in een percentuele korting op de rentevoet gedurende een aantal maanden. Aanpassingen en herzieningen rentevoet De rentevoet van een lening bij de VMSW wordt vanaf 2014 jaarlijks aangepast in het geval het aantal personen ten laste is gewijzigd ten opzichte van de vorige aanpassing of de vijfjaarlijks herberekening. Wijzigingen moet u zelf zo snel mogelijk doorgeven aan de VMSW. Vijfjaarlijks wordt uw rentevoet volledig herberekend op basis van uw inkomen en gezinssamenstelling. Voor deze herziening vraagt de VMSW zelf alle nodige gegevens op. Achterstallige betalingen Het is belangrijk dat achterstallige betalingen worden ingelost binnen de 8 dagen na de vervaldatum van betaling. Per lening krijgt u een herinneringsbrief bij achterstand in uw maandelijkse betalingen. In het geval van wanbetaling wordt de op dat moment geldende rentevoet van rechtswege verhoogd met 0,5% op jaarbasis, te rekenen vanaf de vervaldag van het verschuldigd bedrag en zo lang niet alle maandelijkse bedragen volledig betaald zijn. In het geval u langdurige betalingsproblemen ondervindt, neemt u best contact op met de VMSW om uw probleem te bespreken. Mogelijk kan een contractuele aanpassing het probleem verhelpen. In het ergste geval kan de sociale huisvestingmaatschappij uw woning terugkopen of kunt u tot 12 maanden uitstel van betaling krijgen terwijl uw woning wordt verkocht. Indien u niet meewerkt met de VMSW en alle bemiddelingen waren onsuccesvol, zal worden overgegaan tot een uitwinningsprocedure waarvan de belangrijkste wettelijks stappen de volgende zijn:
 • verzoek van de kredietgever tot de beslagrechter
 • poging tot minnelijke schikking
 • bevel tot betaling (6 maand geldig)
 • eventuele toekenning van betalingsfaciliteiten
 • exploot van uitvoerend beslag (overschrijving op hypotheekkantoor is 3 jaar geldig)
 • benoeming notaris en opmaak lastenboek
 • openbare verkoopzitdagen en recht van hoger bod
 • rangregeling: de verdeling van de verkoopopbrengsten
Hierbij hoeft openbare verkoop niet altijd kost wat kost vermeden te worden aangezien dit voor een aantal mensen de best mogelijke oplossing is. Leentermijn De looptijd van een lening is standaard 20 jaar maar de VMSW kan een verlenging toestaan tot maximum 30 jaar in het geval van onvoldoende solvabiliteit of indien de ontlener dit zelf vraagt omdat die minstens 1/3 van zijn maandelijks inkomen spendeert aan zijn mensualiteit. In het eerste geval wordt het termijn verlengd tot wanneer de ontlener wel solvabel is en in het tweede geval tot de ontlener minder dan 1/3 per maand spendeert aan het terugbetalen van zijn lening. Hierbij mag ook een extra forfaitair bedrag van maximum € 160 worden afgetrokken (of de maandelijkse meerkosten in het geval van mensen met een handicap of een invalide ten laste). In geen geval mag een leentermijn van 30 jaar worden overschreden en de lening moet ook af te betalen zijn voor de ontlener gepensioneerd is of de leeftijd van 75 heeft bereikt. Extra lener In een bestaand leningscontract kan altijd een nieuwe lener bij worden ingebracht op voorwaarde dat de waarborgen nog steeds voldoende zijn (solvabiliteit, verzekeringen) en dat de nieuwe lener zich ertoe verbindt alle overeengekomen verplichtingen na te leven. De nieuwe lener moet dan ook een kopie van het leencontract ondertekenen, wat niet noodzakelijk betekent dat hij mede-eigenaar wordt. Een onderhandse akte wordt opgesteld waarin de wijzigingen op de oorspronkelijke akte zijn opgenomen. Overname van de lening Wanneer een lening werd afgesloten door twee of meer personen, kan minstens één van de oorspronkelijke leners die het volledige eigendom heeft over het betrokken goed de rechten en verplichtingen over te nemen en de andere lener(s) daarvan te ontlasten. Dit moet de overblijvende lener in kwestie zelf schriftelijk aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld aangevraagd worden bij ontbinding van een samenlevingscontract of huwelijk (indien dit reeds bekend is bij de burgerlijke stand). Na de eventuele verlenging van de leentermijn moet(en) de overblijvende lener(s) nog steeds solvabel zijn, de afgesloten verzekeringen moeten worden behouden en eventueel aangepast en verder moet nog steeds aan alle voorwaarden worden voldaan. Lening stopzetten Een lening kan niet zomaar worden stopgezet. Het verschuldigde bedrag moet sowieso volledig worden terugbetaald. In het ergste geval kan de sociale huisvestingmaatschappij de sociale woning opnieuw aankopen en kan dat geld gebruikt worden om de lening af te betalen. In een aantal omstandigheden kan de VMSW eisen dat u de lening vervroegd terugbetaalt of voortzet tegen een met maximum 2% verhoogde rentevoet, bv. bij:
 • Niet-persoonlijke bewoning: (bv. volledig verhuren) U bent verplicht om de woning waarop de lening betrekking heeft persoonlijk te gebruiken als hoofdverblijfsplaats gedurende het volledige leentermijn. (Bij aankoop van een woning kan niet-persoonlijke bewoning zorgen voor een opschorting van de procedure van maximum 12 maanden)
In onder andere volgende gevallen kan men de lening vervroegd opeisen:
 • Bij wanbetalen, indien 30 dagen na aangetekend schrijven over de resterende schulden nog geen gevolg is gegeven aan deze melding.
 • Indien de hypotheek niet volgens de voorwaarden werd afgesloten (niet in eerste rang).
 • Bij inbeslagneming of verbrokkeling van het eigendom waarvoor geleend werd of wanneer de ontlener hier niet langer de volledige eigenaar van is.
 • Indien de in de leenakte opgenomen verklaringen die hebben geleid tot het toekennen van de lening onjuist of onvolledig blijken.
 • Indien het geleende bedrag niet wordt besteed aan de doeleinden opgenomen in de leenakte.
 • Indien het in hypotheekgegeven goed een waardevermindering ondergaat veroorzaakt door grote schade die binnen het jaar niet ongedaan kan worden gemaakt en wanneer het krediet niet is gedekt door een verzekering.
 • Bij het verbreken van de verplichte verzekeringen gedurende de leentermijn of wanneer deze verzekeringen niet heel het leentermijn dekken.
 • Indien een kredietnemer bij niet-persoonlijke bewoning weigert te kiezen tussen een verhoogde rentevoet of vervroegde terugbetaling of deze keuze weigert na te leven.
 • Indien de persoon die borg staat voor de kredietnemer komt te overlijden en er binnen de 3 maanden geen evenwaardig alternatief voorhanden is.
 • Indien de renovatiewerken niet binnen de gestelde termijn van twee jaar werden uitgevoerd.
 

Meer Info

Voor de leningsaanvraag kunt u informatie krijgen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) naar keuze. De VMSW heeft zelf ook twee kantoren waarbij u niet alleen voor informatie terecht kan maar die ook instaan voor het onderzoek, de behandeling en goedkeuring van ingediende leningsaanvragen.

Provincie(s)

Contactgegevens

Antwerpen en Limburg

Regionaal kantoor OOST

Begijnenstraat 1 bus 1

2200 Herentals

Tel: 014 23 29 21

E-mail: info@vlaamsewoonlening.be

West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

Regionaal kantoor WEST

Socrates Business Center

4de verdieping

Kortrijksesteenweg 404

9000 Gent

Tel: 09 220 20 22

E-mail: info@vlaamsewoonlening.be

---

Vanaf mei 2014!!!:

Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70

9000 Gent

Vlaams-Brabant

Afhankelijk van de gemeente waarin de betrokken woning gelegen is, kunt u terecht in kantoor OOST of WEST.

Hierover kan de sociale huisvestingsmaatschappij u meer informatie verstrekken.

 

Sociale Huisvestingmaatschappijen

Hier vindt u een overzicht van sociale huisvestingmaatschappijen waarbij u terecht kunt voor een sociale lening (van het Vlaams Woningfonds of de VMSW):

Provincie

Contactgegevens

ANTWERPEN

CVBA – Sociale Bouw en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen

(Arrondissement Antwerpen)

Gijsbrecht van Deurnelaan 22

2100 Antwerpen

Tel: 03 663 77 20 03

E-mail: info@arroantwerpen.be

Website: http://www.arroantwerpen.be

CVBA Klein Brabant

(Arrondissement Bornem)

Guido Gezellelaan 49 bus 1

2870 Puurs

Tel: 03 889 18 48

E-mail: info@kleinbrabant.woonnet.be

CVBA Gewestelijke maatschappij voor de KLE van Mechelen en Omstreken

(Arrondissement Mechelen)

Oscar Van Kesbeeckstraat 72

2800 Mechelen

Tel: 015 20 74 12

E-mail: info@klemechelen.woonnet.be

De Ark nvso

(Arrondissement Turnhout)

Campus Blairon 599

2300 Turnhout

Tel : 014 40 11 00

E-mail : info@arkwonen.be

VLAAMS-BRABANT

CVBA Klein Landeigendom Zuiderkempen

(Arrondissement Westerlo)

Tongerlodorp 1

2260 Westerlo

Tel: 014 54 41 83

E-mail: info@kle.woonnet.be

CVBA Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting

(Arrondissement Halle-Vilvoorde)

Hoofdkantoor:

Bezemstraat 83 bus 131

Sint-Pieters-Leeuw

Tel: 02 371 03 30

E-mail: info@volkshuisvesting.be

Website: http://www.volkshuisvesting.be

Bijkantoor (leningen) :

Brusselstraat 24 bus 1

1740 Ternat

Tel : 02 582 41 27

E-mail: info@volkshuisvesting.be

Website: http://www.volkshuisvesting.be

CVBA Providentia

(Arrondissement Halle-Vilvoorde)

Brusselsesteenweg 191

1730 Asse

Tel: 02 452 72 43

E-mail: info@provicentia.be

CVBA Sociaal Wonen Arro Leuven

(Arrondissement Leuven)

Wijgmaalsesteenweg 18,

3020 Herent

Tel: 016 31 62 00

E-mail: info@swleuven.be

Website : http://www.swleuven.be

LIMBURG

CVBA Vooruitzien

(Arrondissement Beringen)

Burgemeester Geyskensstraat 1

3580 Beringen

Tel: 011 42 39 25

E-mail: info@vooruitzien.be

CVBA Landwaarts

(Arrondissement Genk – Maaseik - Neerpelt)

Kantoren:

Heerstraat 28

3910 Neerpelt

Tel: 011 64 48 68

*

Dieplaan 57

3600 Genk

Tel: 089 32 30 80

*

Scholtisplein 11

3680 Neeroeteren

Tel: 089 86 45 25

E-mail: info@landwaarts.be

Website: http://www.landwaarts.be

CVBA Kleine Landeigendom

(Arrondissement Tongeren – Lanaken – Hasselt)

Kantoren:

Pliniuswal 1 bus 2

3700 Tongeren

Tel: 012 23 68 68

*

Koning Albertlaan 87

3620 Lanaken

Tel: 089 71 41 05

*

Langstraat 84

3806 Sint-Truiden

Tel: 011 68 55 27

*

E-mail: info@kleinelandeigendom.be

Website: http://www.kleinelandeigendom.be

OOST-VLAANDEREN

CVBA Denderstreek

(Arrondissement Aalst)

Verastenstraat 1

9300 Aalst

Tel: 053 77 15 18

E-mail: info@denderstreek.woonnet.be

Website: http://www.shm-denderstreek.be

CVBA Sociale Bouw &

Kredietmaatschappij Arro Dendermonde

(Arrondissement Dendermonde)

Begijnhoflaan 24

9200 Dendermonde

Tel: 052 22 23 54

E-mail: info@sbk-dendermonde.woonnet.be

CVBA Het Volk

(Arrondissement Gent - Eeklo)

Ravensteinstraat 12

9000 Gent

Tel: 09 223 50 45

E-mail: info@volk.woonnet.be

CVBA Wonen

(Arrondissement Gent - Eeklo)

Marcel Mollelaan 17

9060 Zelzate

Tel: 09 344 54 59

E-mail: info@wonen.woonnet.be

Website: http://www.cvbawonen.be

CVBA Sociale Huisvestingmaatschappij Vlaamse Ardennen

(Arrondissement Oudenaarde)

Sint-Jozefsplein 18

9700 Oudenaarde

Tel: 055 31 62 14

E-mail: info@shmvlaamseardennen.be

Website: http://www.cvbawonen.be

CVBA Waasse Landmaatschappij

(Arrondissement Sint-Niklaas)

Mgr. Stillemansstraat 45

9100 Sint-Niklaas

Tel: 03 777 25 92

E-mail: info@wlm.woonnet.be

WEST-VLAANDEREN

CVBA Vivendo

(Arrondissement Brugge)

Magdalenastraat 20 bus 1

8200 Sint-Andries (Brugge)

Tel: 050 44 61 10

E-mail: info@vivendo.be

Website: http://www.vivendo.be

CVBA Zuid-West &

Vlaamse Sociale Huisvestingmaatschappij

(Arrondissement Kortrijk)

Damkaai 5 bus 1

8500 Kortrijk

Tel: 056 23 01 20

E-mail: info@zwh.woonnet.be

Website: http://www.zwh.be

CVBA WoonWel

(Arrondissement Gistel - Oostende)

Stuiverstraat 401

8400 Oostende

Tel: 059 25 56 83

E-mail: info@woonwel.be

Website: http://www.woonwel.be

CVBA De Mandel

(Arrondissement Roeselare - Tielt)

Groenestraat 224

8800 Roeselare

Tel: 051 23 35 00

E-mail: info@demandel.be

Website: http://www.demandel.be

CVBA Woonmaatschappij IJzer en Zee

(Arrondissement Veurne - Diksmuide)

Graanstraat 1

8600 Diksmuide

Tel: 058 31 22 40

E-mail: directie@wijz.woonnet.be

Website: http://www.ijzerenzee.be

CVBA Ons Onderdak

(Arrondissement Ieper)

Ter Waarde 65

8900 Ieper

Tel: 057 21 92 20

E-mail: info@onsonderdak.be

Website: http://www.onsonderdak.be