Toepassing

De renovatielening van het Vlaams Woningfonds zijn bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen en voor volgende doeleinden:
 • de aankoop van een woning of appartement (al dan niet gecombineerd met werkzaamheden)
 • de aankoop van een bouwgrond of (sociale) kavel
 • het behoud van een woning of appartement (al dan niet gecombineerd met werkzaamheden)
 • werkzaamheden ter verbetering of aanpassing van een woning of appartement
 • nieuwbouw
 • het terugbetalen van bestaande hypothecaire leningen (uitzonderlijk en onder bepaalde extra voorwaarden)
 • het uitbetalen van het eigendomsaandeel van een partner voor een over te nemen gezinswoning in geval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning (op voorwaarde dat de over te nemen woning werd gefinancierd met een lening bij het Vlaams Woningfonds)

Bedrag

Het bedrag van de lening hangt af van het doel waarvoor de lening zal worden gebruikt:
 • Bij aankoop: 95% van de verkoopwaarde of de aankoopprijs van de woonst (laagste waarde)
 • Bij werken: 95% van de kostprijs van de werken (beperkt tot 95% van de verkoopwaarde van de woonst na afloop van de werken)
 • Bij nieuwbouw: 95% van de kostprijs (inclusief grond) van de bouw (beperkt tot 95% van de verkoopwaarde van de woning)
 • Bij terugbetaling van bestaande bezwarende hypothecaire leningen (enkel in uitzonderlijke gevallen): 95% van de verkoopwaarde van de woning
Het maximumbedrag bedraagt voor dit sociaal woonkrediet:
 • Bij aankoop: de aankoopprijs van de woning, appartement, bouwgrond of kavel of de geschatte verkoopwaarde (laagste waarde)
 • Bij nieuwbouw: de kostprijs van de werken of hun geraamde waarde (laagste waarde)
 • Bij werkzaamheden: de kostprijs van de werkzaamheden of hun geraamde waarde (laagste waarde)
 • Bij overname vorige lening: de som van de bedragen van de schulden
  Algemeen geldt dat het bedrag van het sociaal woonkrediet niet hoger mag zijn dan de geschatte verkoopwaarde van de woonst of het appartement na uitvoer van de werkzaamheden. Bij de berekening van het maximumbedrag wordt ook rekening gehouden met de noodzakelijkheid van de (eventueel) uit te voeren werkzaamheden in het kader van veiligheid, gezondheid, wooncomfort en woonkwaliteit en de noodzaak om bij te lenen voor deze (noodzakelijke) aanpassingen. Het geleende bedrag komt niet in aanmerking om de notariskosten te dekken.   Rentevoet De rentevoet wordt berekend op basis van het netto belastbaar inkomen en de hoeveelheid personen ten laste van de aanvrager (waarbij een persoon met een ernstige handicap geldt als 2 personen ten laste). Er wordt ook rekening gehouden met de ligging van de woonst. Als referentie kan worden gesteld dat de rentevoet gewoonlijk varieert tussen de 1,55% en de 3,09%.   De basisrentevoet wordt verminderd met:
 • 0,31% per persoon ten laste
 • 0,61% per ernstig gehandicapt persoon ten laste
 • 0,31% indien de woonst of bouwgrond gelegen is een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel
  De referentierentevoet is slechts definitief op het ogenblik dat de dossierkost werd betaald en kan ook worden gewijzigd tijdens de leningsduur op basis van:
 • Een verandering in de gezinssituatie: bij stijging van het aantal personen ten laste verlaagt de rentevoet met 10% per bijkomende persoon ten laste (nooit lager dan de minimum rentevoet). De situatie kan op aanvraag van de ontlener worden herzien op elke verjaardag van de leenakte.
 • De evolutie van uw inkomen en gezinssamenstelling: bij stijging van uw gemiddeld inkomen wordt de rentevoet mogelijk verhoogd (nooit hoger dan de referentierentevoet uit de leningsakte) en bij een daling verlaagd (nooit lager dan de minimum rentevoet). Deze aanpassing gebeurt elke vijf jaar.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van het Vlaams Woningfonds per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van het Vlaams Woningfonds per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de aanvrager

 

 • De aanvrager is de eigenaar of vruchtgebruiker van de woonst of bouwgrond waarvoor de lening wordt aangegaan.
 • De aanvrager is geen eigenaar of vruchtgebruiker van een tweede woonst of bouwgrond.
 • De aanvrager heeft minstens 1 persoon ten laste.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van het Vlaams Woningfonds per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de werken

De lening kan worden aangegaan voor het bekostigen van aanpassings-, onderhouds- of verbeteringswerken aan een bestaande woning maar ook de werken aan een nieuwbouw of de aankoop van een bestaande woonst. Kijk voor meer informatie bij de toepassing van deze lening.

Uitzonderlijk is het ook mogelijk deze lening af te sluiten voor de terugbetaling van vroegere aangegane schulden bij een hypothecaire lening. Deze brengt de extra voorwaarde met zich mee dat minstens de helft van de maandelijks netto inkomsten wordt besteed aan de maandelijkse afbetaling van deze schulden.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van het Vlaams Woningfonds per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard en ligging van de woonst

Appartement of woning

Om in aanmerking te komen voor de sociale renovatielening van het Vlaams Woningfonds moet de woning of het appartement in kwestie aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze is gelegen in het Vlaams Gewest.
 • Ze is hoofdzakelijk bestemd voor bewoning.
 • Indien ze ook bestemd is voor handelsdoeleinden, ligt de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning hoger dan het deel bestemd voor de handelsdoeleinden.
 • Ze is (na het uitvoeren van de werkzaamheden) niet onbewoonbaar of ongeschikt.
 • Ze wordt gedurende de volledige looptijd van de lening door de aanvrager en zijn gezin bewoond.
 • Ze wordt niet verhuurd.
 • Ze beantwoord aan de veiligheidsnormen, gezondheidsnormen en woonkwaliteitsnormen.

 

Ook is er een beperking vastgesteld qua verkoopwaarde van de woning. Zo mag de verkoopwaarde van een woning volgende maximumbedragen niet overschrijden:

 

Personen ten laste

Woning is gelegen in een kernstad of Vlaamse Rand rond Brussel

Woning is niet gelegen in een kern-stad of de Vlaamse Rand rond Brussel

1

€ 223.100

€ 202.800

2

€ 223.100

€ 202.800

3

€ 234.300

€ 213.000

4

€ 245.500

€ 223.200

5

€ 256.700

€ 233.400

6

€ 267.900

€ 243.600

 

Deze waarden:

 • zijn niet van toepassing indien:
  • de lening wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning
  • de lening wordt aangegaan om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen in geval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning
 • worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex
 • worden vastgesteld door een onafhankelijk extern expert bij verbouwingen.
 • worden gebaseerd op plannen en bestekken bij nieuwbouw.
 • worden verhoogd wanneer uw jongste kind op de referentiedatum (op het ogenblik van de betaling van de dossierkost) jonger is dan 6 jaar:
  • met € 11.200 (indien de woning gelegen is in een kernstad of Vlaamse Rand rond Brussel)
  • met € 11-0.200 (indien de woning niet gelegen is in een kernstad of Vlaamse Rand rond Brussel)
 • worden verhoogd met € 9.880 wanneer een ascendent van de aanvragers op de referentiedatum minstens 6 maanden inwoont.

Bouwgrond of kavel

In het geval het gaat om de aankoop van een bouwgrond of kavel moet deze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De bouwgrond is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • De oppervlakte van de grond overschrijdt de maximum grenzen niet.
 • De bouwgrond wordt maximum 5 jaar na het verlijden van de leningsakte bebouwd.

Ook hierbij werd er een beperking vastgesteld qua verkoopwaarde van de grond. Zo mag de verkoopwaarde van een grond volgende maximumbedragen niet overschrijden:

 • € 55.800: indien gelegen in een kernstad of de Vlaamse Rand rond Brussel
 • € 50.700: indien niet gelegen in een kernstad of de Vlaamse Rand rond Brussel

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw wordt er ook rekening gehouden met volumenormen. Hiervoor werden beperkingen gesteld door middel van een maximum bouwomvang afhankelijk van de personen ten laste:

Personen ten laste

Maximum bouwomvang

1

550 m²

2

550 m²

3

575 m²

4

600 m²

5

625 m²

6

650 m²

Hierbij wordt het volume van de woning boven het maaiveld voor 100% meegerekend en het volume onder het maaiveld voor 50%.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van het Vlaams Woningfonds per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Eigendomsvoorwaarden

 

 • De aanvragers hebben het volledige vruchtgebruik of eigendomsrecht over de woning waarvoor de lening bestemd is.
 • De aanvragers mogen op het moment van de ondertekening van de leenakte en gedurende het volledige leentermijn noch de volle eigendom, noch het vruchtgebruik bezitten van een andere woning.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van het Vlaams Woningfonds per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

De inkomensvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze sociale lening moet u voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Dat wil zeggen dat uw netto belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet de vastgestelde maximumgrenzen, op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning of bouwgrond, niet mag overschrijden. De maximumgrenzen voor uw gezamenlijk netto inkomen zijn:

Personen ten laste*

Ligging is in een kernstad of Vlaamse Rand rond Brussel

Ligging is niet in een kern-stad of de Vlaamse Rand rond Brussel

1

€ 56.120

€ 53.569

2

€ 59.857

€ 57.136

3

€ 63.594

€ 60.703

4

€ 67.331

€ 64.270

5

€ 71.068

€ 67.837

6

€ 74.805

€ 71.404

*Een persoon met een ernstige handicap telt als twee extra personen ten laste.

Uw belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet mag deze maximumgrenzen niet overschrijden.

Toch is het ook belangrijk dat uw inkomen niet te laag ligt. U moet immers voldoende solvabel zijn om de lening te kunnen afbetalen en naast het afbetalen van de lening ook nog in staat zijn om te voldoen aan de normale gezinsbehoeften.

Wanneer u (in uitzonderlijke gevallen) deze lening aangaat om in de terugbetaling te kunnen voorzien van schulden van een vroeger aangegane hypothecaire lening, moet u aan de extra voorwaarde voldoen dat u minstens de helft van uw maandelijks netto inkomsten besteedt aan de afbetaling van uw schulden.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van het Vlaams Woningfonds per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Investeringsvoorwaarden

Het te investeren bedrag hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld vochtproblemen wilt aanpakken, is het een goed idee om eerst contact op te nemen met AquaPartners voor een gratis diagnose, zodat u de kosten beter kunt inschatten.

Aangezien het om een lening gaat, zal u de lening net zoals bij andere leningen moeten afbetalen. Het bedrag dat u maandelijks zal moeten betalen, zal wel significant lager liggen dan bij andere leningen. Naast de afbetaling van de lening komen er ook bijkomende kosten kijken bij het aangaan van deze lening.

Dossierkosten

Bij het openen van een lening bij het Vlaams Woningfonds wordt een dossierkost gerekend van € 100.

Schattingskosten

Bij het aangaan van een lening bij het Vlaams Woningfonds worden geen schattingskosten aangerekend.

Notariskosten

Voor het aangaan van een lening bij het Vlaams Woningfonds moet men rekening houden met leenaktekosten bij het opstellen van de leenakte. Hierin zitten zowel het ereloon van de notaris als een aantal taksen vervat. Voor een lening bij het Vlaams Woningfonds wordt het ereloon van de notaris gehalveerd. U vindt een concreter overzicht van de kosten op de website van het Vlaams Woningfonds. Ook moet rekening worden gehouden met de aankoopaktekosten, die eveneens bestaan uit een aantal taksen en het ereloon van de notaris, dat voor het Vlaams Woningfonds met ca. € 250 wordt verminderd indien het om een aankoop gaat in klein beschrijf en u minstens de helft van de aankoopprijs leent bij het Vlaams Woningfonds. Deze aankoopaktekosten kunt u berekenen op de website van het Vlaams Woningfonds.

Verzekeringen

Om de terugbetaling van de lening te verzekeren, moet dit gedekt zijn door een schuldsaldoverzekering. Dergelijke verzekering garandeert dat het nog verschuldigde bedrag van de lening volledig of gedeeltelijk wordt terugbetaald indien de verzekerde persoon overlijdt tijdens de leningsperiode. Deze schuldsaldoverzekering kan ook worden aangegaan bij het Vlaams Woningfonds zelf.

Ook een brandverzekering is noodzakelijk wanneer u een lening afsluit voor het bouwen of verbouwen van een woning (niet bij de aankoop van bouwgrond). Hiervoor kunt u een verzekeringsmaatschappij contacteren naar keuze, zolang de woning maar voor een minimumwaarde wordt verzekerd.

Tenslotte is ook een verzekering gewaarborgd wonen interessant. Deze verzekering komt tussen in de terugbetaling van de lening in het geval men onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Het Vlaams Woningfonds biedt deze verzekering gratis aan.

Handlichtingskosten

Handlichtingskosten zijn enkel verplicht te betalen wanneer het gaat om een hypothecaire lening die wordt overgenomen. Dit is dus slechts in uitzonderlijke gevallen nodig.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van het Vlaams Woningfonds per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Factuurvoorwaarden

Deze lening wordt niet toegekend op basis van voorgelegde facturen. Het is wel mogelijk dat men documenten of bewijsstukken opvraagt die moeten bewijzen dat u maandelijks de terugbetalingen van de lening uitvoert.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van het Vlaams Woningfonds per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Combinatievoorwaarden

Aangezien het om een lening gaat en geen premie, is het mogelijk om deze lening met alle andere beschikbare premies van de overheid of de gemeenten te combineren, zolang voldaan wordt aan alle voorwaarden.

Ook indien u reeds een Lening met Gewestwaarborg heeft afgesloten of een woonkrediet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Renovatielening VMSW, vroeger VHM) kunt u voor uw verbouwingswerken beroep doen op een sociale renovatielening van het Vlaams Woningfonds.

 

Geldigheid

De laatste update van het reglement is vervat in het eenleningsbesluit, een besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 betreffende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan.

Aanvraag

 

Wie?

De aanvraag moet worden ingediend door de eigenaar(s) van de woning of bouwgrond. Dien enkel uw aanvraag in wanneer u en de woonst of bouwgrond aan alle voorwaarden voldoen.

Wanneer?

Het aanvragen van een sociale lening duurt doorgaans langer dan het aanvragen van een hypothecaire lening bij een klassieke bankinstelling. De procedure duurt normaal gezien tussen de 6 weken en de 3 maanden, afhankelijk van de complexiteit en urgentie van de aanvraag. In ruil voor iets meer geduld, kunt u wel genieten van een voordelige afbetaling. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met uw maandinkomen. Bovendien valt de wachttijd nog mee als u actief meewerkt aan de samenstelling van uw leningsdossier en op tijd de gevraagde documenten indient. U neemt best contact op met het Vlaams Woningfonds vóór de ondertekening van uw verkoopovereenkomst. Dan krijgt u niet alleen meteen alle nuttige informatie maar kunnen er ook al een aantal voorbereidingen worden getroffen.

Waar?

Uw aanvraagdossier moet u indienen bij het Vlaams Woningfonds zelf, of in het geval u in het Brussels Gewest woont, bij het Woningfonds in Brussel.

Wat?

Voor de aanvraag van een lening van het Vlaams Woningfonds dient u na uw eerste contact met het fonds zo snel mogelijk alle nodige documenten en gegevens in die noodzakelijk zijn volgens de toekenningsvoorwaarden. De nodige invulformulieren krijgt u mee naar huis na afspraak. Indien u langsgaat bij het Vlaams Woningfonds voor een afspraak; neem dan zeker volgende documenten mee:
 • uw identiteitskaart (of eventueel verblijfsvergunning)
 • een kopie van uw recentste aanslagbiljet
 • een overzicht van uw maandelijkse inkomsten: loonfiches (van de laatste 3 maanden), attest vervangingsinkomen, etc.
 • een overzicht van uw vaste uitgaven: rekeninguittreksels, energiefacturen, contracten van leningen, etc.
 • de gegevens van de woning of het appartement dat u wil renoveren / aankopen.
 • een raming van de kostprijs bij renovatie of verbouwingen.

Hoe?

Voor het aangaan van een lening bij het Vlaams Woningfonds kijkt u best eerst na of u in aanmerking komt. Daarvoor moet u de voorwaarden bekijken en zien of u daaraan voldoet. Als u aan de voorwaarden voldoet, is het best dat u eerst een afspraak maakt met een dossierbeheerder (vóór u een aankoop- of renovatieovereenkomst ondertekent) door telefonisch contact op te nemen met het kantoor van het Vlaams Woningfonds in de provincie waarin de te renoveren woning gelegen. De gegevens vindt u bij ‘meer info’. Een afspraak zorgt ervoor dat men voldoende tijd kan uittrekken voor u. Kom goed voorbereid naar de afspraak en breng de nodige gegevens mee (zie: ‘wat?’). Indien u voldoet aan de voorwaarden wordt ter plaatse een dossier voor een leningsaanvraag opgemaakt. Een dossierbeheerder zal u toelichten welke documenten u moet indienen en zal bovendien rekening houden met uw wensen en de verschillende mogelijkheden. U krijgt ook een aantal papieren formulieren mee naar huis die u zo volledig mogelijk zal moeten invullen of laten invullen door uw notaris, werkgever, etc. Nadat het Vlaams Woningfonds uw ingevulde documenten in ontvangst heeft genomen, wordt dit dossier onderzocht en overgemaakt aan een andere dossierbeheerder in de maatschappelijke zetel van het Woningfonds te Brussel en wordt dit verder opgevolgd en afgehandeld. Het is altijd mogelijk dat uw aanvraag wordt geweigerd indien daar grondige redenen voor zijn. U krijgt van uw nieuwe dossierbeheerder bericht wanneer uw dossier verwerkt is en goedgekeurd. U ontvangt dan een leningsaanbod met alle voorwaarden van uw sociale lening. Uw dossier wordt ook bezorgd aan uw notaris, bij wie u na afspraak de leenakte kunt ondertekenen. Alle andere formaliteiten worden rechtstreeks met uw notaris geregeld.

Na aanvraag?

Na de aanvraagprocedure en uiteindelijk, het ondertekenen van de leenakte, gaat de dienst ‘betalingen’ van het Vlaams Woningfonds over tot betaling van de lening. In het geval een stedenbouwkundige vergunning is vereist voor de werkzaamheden, wordt wel eerst nog op een bewijs gewacht dat deze werd toegekend. De bedragen van de lening worden in principe gestort binnen de 2 jaar na het ondertekenen van uw leenakte. Het geleende bedrag wordt nooit rechtstreeks op uw rekening gestort maar op een tijdelijke financiële rekening geopend via de door u gekozen notaris. Die zal het geld beheren om de nodige betalingen uit te voeren (bv. aan de verkoper of vorige kredietverlener). Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt het daarvoor bestemde bedrag op een rekening-courant bij het Vlaams Woningfonds geplaats. Op basis van de onbetaalde door u ondertekende originele facturen wordt het juiste bedrag dan rechtstreeks betaald aan de aannemer of leverancier in kwestie. In uitzonderlijke gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan een beperkt deel van het geleende bedrag op uw bankrekening worden gestort voor de betaling van kleinere facturen of kostennota’s. U betaalt de lening terug via vaste maandelijkse aflossingen (interesten en kapitaalaflossingen inbegrepen) via een Europese domiciliëring. Bij het leningsaanbod heeft u normaal gezien ook een aflossingstabel gekregen waarin vermeld staat op welke manier de afbetaling precies verloopt. Na het betalen van een wederbeleggingsvergoeding is het mogelijk om de lening vervroegd terug te betalen. Deze vergoeding staat gelijk met drie maanden interest op het vervroegd terugbetaald bedrag. Blijft er na de uitvoer van de werkzaamheden nog geld over, dan wordt dit bedrag automatisch verwerkt als vroegtijdige terugbetaling. Voor dat moment brengt het geleende bedrag interesten op tegen dezelfde interestvoet als die op uw lening.  

Meer Info

Voor meer informatie over leningen met betrekking tot het bestrijden van ernstige vochtproblemen, kunt u contact opnemen met ons. Voor meer inhoudelijke informatie over de lening en de voorwaarden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Vlaams Woningfonds of, in het geval u in het Brussels Gewest woont, kan u het kantoor in Brussel contacteren. Provinciale kantoren Vlaams Woningfonds ANTWERPEN: Bosmanslei 29 2018 Antwerpen Tel: 03 238 60 34 Fax: 03 238 16 97 E-mail: ddlant@vlaamswoningfonds.be LIMBURG: Koningin Astridlaan 75 3500 Hasselt Tel: 011 22 92 20 Fax: 011 23 23 28 E-mail: ddllim@vlaamswoningfonds.be OOST-VLAANDEREN: Sint-Pietersaalststraat 177 9000 Gent Tel: 09 222 03 94 Fax: 09 220 65 83 E-mail: ddlovl@vlaamswoningfonds.be VLAAMS-BRABANT: De Meeûssquare 26-27 1000 Brussel Tel: 02 548 91 11 E-mail: ddlvlb@vlaamswoningfonds.be WEST-VLAANDEREN: Vlamingstraat 59 8000 Brugge Tel: 050 33 31 62 Fax: 050 34 60 24 E-mail: ddlwvl@vlaamswoningfonds.be Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Zomerstraat 73 1050 Elsene Tel: 02 504 32 11 Fax : 02 504 32 01 E-mail: info@wffl.be