Oost-Vlaamse aanvullende lening

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Toepassing

Een aanvullende lening voor het kopen, (ver)bouwen of verbeteren van een woning in Oost-Vlaanderen. Een lening is fundamenteel anders dan een premie. Bij een premie krijgt u een bedrag als tegemoetkoming, dat u niet hoeft terug te betalen. Bij een lening betaalt u het geleende bedrag terug in maandelijkse schijven. Deze specifieke lening is wel een goedkope lening, waardoor het bedrag dat u moet terugbetalen lager ligt dan bij andere leningen. De aanvullende lening is dus bedoeld voor personen met een bescheiden inkomen die een hoofdlening zijn aangegaan bij een erkende kredietinstelling voor het kopen of (ver)bouwen van een woning in Oost-Vlaanderen.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Bedrag

Er is geen premiebedrag aangezien het niet gaat om een renovatie- of bouwpremie maar wel om een goedkope aanvullende lening. Het bedrag dat u leent, hangt af van de geschatte kosten aan de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Te lenen bedrag Het maximum te lenen bedrag is standaard € 10.000 maar wordt voor elke aanvrager afzonderlijk berekend. Deze limiet kan verhoogd worden met € 250 per persoon ten laste. Bij elke aanvullende lening wordt afzonderlijk het bedrag bepaald volgens onderstaande categorieën en formules:
 1. Bij aanbouw van een nieuwe woning voor eigen bewoning en gebruik in de private of openbare sector of een bijzonder gebied. OF Bij de uitvoer van verbouwingswerken van gelijkaardige omvang, bv. door het verwerven van een voorheen nooit bewoonde woning in de private sector.
([de totale geschatte verkoopwaarde van het onroerend goed] PLUS [de enige premie van de levensverzekering voor de hoofdlening*]) MIN [het bedrag van de hoofdlening, excl. de levensverzekeringspremie]
 1. Bij aankoop van een bestaande woning.
([de totale aankoopprijs van de woning (incl. registratiekosten)] PLUS [de enige premie van de levensverzekering voor de hoofdlening*]) MIN [het bedrag van de hoofdlening, excl. de levensverzekeringspremie]
 1. Bij verbouwingswerken aan een bestaande woning.
([de geraamde kostprijs van de verbouwingswerken aan de bestaande woning]** MIN [het bedrag van de hoofdlening, excl. de levensverzekeringspremie] *In het geval de levensverzekering niet werd betaald met een enige premie, wordt het bedrag na onderzoek door de deputatie zelf bepaald. **Bij verbouwingswerken wordt de geraamde kostprijs afgeleid uit een bestek zoals opgemaakt door een architect of aannemer of een geleverd model van het provinciebestuur. Rentevoet Een voordeel van een sociale lening is dat de rentevoet lager ligt dan bij andere leningen en lager ten opzichte van de rentevoet die het provinciebestuur Oost-Vlaanderen verschuldigd is aan de financiële instelling:
 • 1% minder bij leningen voor het aankopen of verbouwen van een bestaande woning.
 • 2% minder bij leningen voor woningen gelegen in een bijzonder gebied of woningen gebouwd voor 1946 waaraan verbouwd wordt.
Deze renteverminderingen zijn niet cumuleerbaar. Uw rentevoet blijft in principe geldig voor de ganse duur van de lening maar mag gewijzigd worden na een termijn van 5 jaar. Het verschil tussen de vorige en de nieuwe rentevoet mag dan niet groter zijn dan 2%.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Oost-Vlaamse aanvullende lening per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Aard van de aanvrager

 
 • U bent de rechtmatige eigenaar van de woning waarvoor een lening wordt aangevraagd.
 • De woning waarvoor de lening wordt aangevraagd is de enige woonst die u in ‘volle eigendom’ bezit.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Aard van de werken

 
 • De lening wordt aangevraagd voor het kopen, (ver)bouwen of verbeteren van een woning in Oost-Vlaanderen.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Aard en ligging van de woonst

 
 • Het gaat om een woning. Dat wil zeggen dat het om onroerend goed gaat of een deel daarvan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.
 • De geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd, ligt niet hoger dan € 178.000 (incl. grond, excl. btw + registratierechten). Deze waarde mag worden verhoogd met 5% per persoon ten laste. Deze waarde mag nog eens worden verhoogd met 5% indien uw jongste kind nog geen vier jaar oud is of indien u nog geen vier jaar gehuwd of samenwonend bent. Deze waarde wordt jaarlijks aangepast aan de index, waarbij de waarde wordt aangepast aan het dichtstbijzijnde duizendtal.
 • De woning waarvoor de lening wordt aangevraagd, is de enige die u in volle eigendom bezit.
 • De woning waarvoor de lening wordt aangevraagd, is gelegen op het grondgebied Oost-Vlaanderen.
 • De woning voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten of zal daaraan voldoen na het uitvoeren van de nodige verbouwingswerken.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Eigendomsvoorwaarden

 
 • U bezit de woonst waarvoor de lening wordt aangevraagd in volle eigendom of vruchtgebruik.
 • De woning waarvoor de lening wordt aangevraagd, is de enige die u in volle eigendom of vruchtgebruik bezit.
 • U bent reeds een (hypothecaire) hoofdlening aangegaan voor het (ver)bouwen of aankopen van uw woning.
De aanvragers moeten een kopie van de akte van de hoofdlening of een bewijs van de notaris kunnen voorleggen.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

De inkomensvoorwaarden

Uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden is niet hoger dan:
 • € 37.125 als alleenstaande
 • € 49.500 als samenwonende of iemand met een gezin
Deze maximumbedragen mogen worden verhoogd met 5% voor elke persoon ten laste en met 10% voor elke invalide persoon ten laste. Dit maximum inkomen wordt jaarlijks aangepast op 1 januari aan de gezondheidsindex van de maand ervoor. De aanvrager moet een attest voorleggen, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, met uitzondering van niet-belastbare personen zoals weduwen, op rust gestelden, invaliden van het Riziv of een verzekeringsmaatschappij, personen met een handicap of arbeidsongeschiktheid van minstens 66%. Aanvragers die behoren tot deze groep uitzonderingen moeten een attest voorleggen van de instelling die hen een rustpensioen, overlevingspensioen, invaliditeitsvergoeding, arbeidsongeschiktheidsuitkering of andere tegemoetkoming verleent. Dit om te bewijzen dat ze over voldoende inkomsten beschikken om de lening af te betalen.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Investeringsvoorwaarden

Het te investeren bedrag hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld vochtproblemen wilt aanpakken, is het een goed idee om eerst contact op te nemen met AquaPartners voor een gratis diagnose, zodat u de kosten kunt inschatten. Aangezien het om een lening gaat, zal u de lening net zoals bij andere leningen moeten afbetalen. Het bedrag dat u maandelijks zal moeten betalen, zal wel significant lager liggen dan bij andere leningen. Het terugbetalingstermijn van de provinciale aanvullende lening bedraagt 5, 10, 15 of 20 jaar, onder voorwaarde dat de lening voor uw pensioen volledig terugbetaald moet zijn. U betaalt maandelijks een vastgelegd bedrag in overeenkomst met de provinciale dienst Sociaal Wonen via domiciliëring. Om recht te hebben op de aanvullende lening is het niet alleen verplicht om al een hypothecaire lening te zijn aangegaan voor de werkzaamheden maar wordt u ook verplicht tot het aangaan van een: Schuldsaldoverzekering /levensverzekering Een schuldsaldoverzekering dient als waarborg voor de terugbetaling van het overblijvende saldo van het geleende kapitaal in het geval de verzekerde(n) komt / komen te overlijden. Deze verzekering wordt bij Ethias afgesloten met de enige premie, die door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen vooraf wordt genomen van het bedrag van de verleende aanvullende lening (tenzij u om gewichtige redenen ontslaan wordt van deze verplichting door de deputatie). De enige premie wordt berekend op een jaarlijks door de deputatie te bepalen percentage van het ontleende kapitaal. Waarborgfonds Een waarborgfonds dient tot waarborg van de terugbetaling van het overblijvend saldo van het geleend kapitaal en de betaling van de interesten en de mogelijke kosten van tenuitvoerlegging, beperkt tot 5% van het ontleende kapitaal. Dit waarborgfonds wordt bij Ethias verzekeringen opgericht en beheerd onder kosteloze titel en eveneens gespijsd met een enige premie die vooraf wordt genomen van het bedrag van de verleende aanvullende lening door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De enige premie wordt berekend op een jaarlijks door de deputatie te bepalen percentage van het ontleende kapitaal.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Factuurvoorwaarden

U hoeft niet te bewijzen aan de hand van facturen welke investeringen u heeft gemaakt voor het (ver)bouwen of renoveren van uw woning. U betaalt gewoon zelf de facturen van de bouw of verbouwingen met het bedrag dat u heeft geleend en dat u vanaf dan maandelijks in stukjes kan aflossen.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Combinatievoorwaarden

Aangezien het om een lening gaat en geen premie, is het mogelijk om deze lening met alle andere beschikbare premies te combineren, zolang voldaan wordt aan alle voorwaarden. Het gaat ook om een aanvullende lening. Dit wil zeggen men ervan uit gaat dat u bij aanvraag reeds een hypothecaire lening heeft aangegaan. Verschillende aanvullende leningen zijn dan weer niet cumuleerbaar.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Geldigheid

De voorwaarden van deze aanvullende lening (bv. de inkomensvoorwaarden, het bedrag en de maximum verkoopwaarde van de woning in kwestie) worden jaarlijks gewijzigd volgens de gezondheidsindex. De informatie op onze website is aangepast volgens de nieuwe reglementering van 2014. Toch is het interessant om eens na te gaan op de website van de provincie Oost-Vlaanderen of deze lening nog up-to-date is.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Aanvraag

 

Wie?

De aanvraag voor deze lening moet worden ingediend door de volledige eigenaar of de huurder van de woning waarvoor deze lening is bestemd. Als aanvrager(s) wordt / worden beschouwd: de aanvrager zelf en eventueel de persoon waarmee die op het moment van de aanvraag gehuwd is of feitelijk of wettelijk samenwoont en de nieuwe woning koopt of bouwt of de bestaande woning koopt of verbouwt.

Wanneer?

De aanvraag voor deze lening moet worden ingediend binnen de zes jaar na het verlijden van uw hypothecaire lening. Indien uw dossier niet volledig is binnen een termijn van 7 jaar na de datum van het verlijden van de akte van de hoofdlening, vervalt uw aanvraag ambtshalve.

Waar?

U moet de Oost-Vlaamse aanvullende lening voor (ver)bouwen, renoveren of verbeteren van uw woning aanvragen bij de provinciale dienst Maatschappelijke Participatie. U vindt de contactgegevens bij ‘meer info’.

Wat?

De provinciale dienst Maatschappelijke Participatie zal u meedelen welke documenten u aan hen moet bezorgen om in aanmerking te komen voor deze sociale lening. Gewoonlijk gebeurt dit door het invullen van de voorgeschreven formulieren en het toevoegen van de juiste bijlagen.

Hoe?

U dient aanvraag in door de voorgeschreven formulieren volledig in te vullen en op te sturen of persoonlijk te bezorgen. Voor details over de manier waarop u deze aanvullende provinciale lening moet aanvragen, kunt u best contact opnemen met de dienst Maatschappelijke Participatie. U vindt de contactgegevens ook bij ‘meer info’.

Na aanvraag?

Na aanvraag wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor deze sociale lening. De aanvragen worden behandeld in volgorde van indiening van een volledig aanvraagdossier en tot uitputting van de beschikbare kredieten van het provinciale budget. Bij officiële goedkeuring wordt u gevraagd een onderhandse leningsakte te ondertekenen nadat u volgende bewijsstukken heeft kunnen voorleggen:
 • bewijs dat uw hoofdlening reeds voor minstens 66% is uitbetaald
 • bewijs dat u het eigendomsrecht of vruchtgebruik heeft van het te bouwen of verbouwen pand
Indien deze lening aan u wordt toegekend, engageert u zich om de lening maandelijks af te betalen binnen de 5, 10, 15 of 20 jaar en voor u met pensioen gaat of voor u de leeftijd van 65 bereikt. Het geleende bedrag wordt gestort op een nieuwe rekening na het verlenen van een visum door het Rekenhof. Van dit bedrag worden wel meteen twee enige premies afgehouden voor het betalen van de levensverzekering en het waarborgfonds. Op verzoek kan het bedrag ook rechtstreeks uitbetaald worden aan een door de ontlener(s) aangewezen natuurlijke persoon of instelling zo lang kan worden aangetoond dat er middelen worden aangewend om deze prefinanciering terug te betalen aan de hand van officiële documenten van de betrokken financiële instelling(en) die onder meer de identiteit van de prefinancierder(s) vermeldt / vermelden. Toezicht / controle De ontlener(s) is / zijn verplicht om in opdracht van de deputatie van de provincieraad:
 • opgevraagde extra bewijsstukken voor te leggen
 • alle voorgeschreven maatregelen en opgelegde bepalingen na te volgen in het kader van het verlenen en uitbetalen van de aanvullende lening en de toepassing van het reglement
 • de bevoegde ambtenaren toe te laten tot de verbouwingswerken ter controle van het reglement
Afbetaling De aanvullende lening wordt in principe afgelost met vaste jaarlijkse stortingen die maandelijks wordt afbetaald via domiciliëring met gelijke twaalfden. Het bedrag van de maandelijkse stortingen wordt vastgelegd in de leningsakte en wordt behouden. Bij het beëindigen van de overeenkomst wordt een eindafrekening gemaakt die rekening houdt met de vervroegde terugbetaling. Voor leners is het dus ook mogelijk om de aanvullende lening (geheel of gedeeltelijk) vervroegd terug te betalen. Bij gehele vervroegde terugbetaling worden de interesten aangerekend tot de dag van de terugbetaling. Bij gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt de duur van de overeenkomst verminderd. De standaard jaarlijkse storting omvat:
 • de interest op het kapitaal dat bij het begin van het jaar nog verschuldigd is
 • een som voor de geleidelijke aflossing van het u uitgeleende kapitaal
De eerste maandelijkse storting moet betaald worden op de eerste dag van de tweede maand na de maand waarop het geleende bedrag werd gestort. De interesten moeten betaald worden vanaf de eerste dag van de eerste maand na de maand waarop het geleende bedrag werd gestort. Voor de afbetalingen wordt door het provinciebestuur een rekening geopend op naam van de ontlener(s). Elk jaareinde wordt het saldo van deze rekening verhoogd met de interesten (die verschuldigd zijn voor het afgelopen jaar) en wordt het saldo verminderd met de maandelijkse aflossingen en de mogelijke vervroegde terugbetalingen. Loonafstand en overdracht van schuldvordering Bij wijze van aanvullende waarborg worden ontleners verplicht afstand te doen van het voor beslag vatbare gedeelte van hun wedde en alle mogelijke andere tegemoetkomingen indien men er niet in slaagt om binnen de 15 dagen zijn maandelijkse bijdrage te betalen na de aangetekende brief met aanmaning tot betaling van het maandelijks verschuldigde bedrag. Dit verschuldigd bedrag van kapitaal en interesten kan onmiddellijk worden opgevorderd in volgend geval:
 • de ontlener(s) leeft / leven de verplichtingen opgelegd door de leningsakte niet na, zelfs niet binnen een maand na melding van ingebrekestelling en herinnering aan de gevolgen daarvan via een aangetekend schrijven
Als gevolg van het niet naleven van de akte kan de deputatie beslissen over te gaan tot:
 • onmiddellijke opvordering van kapitaal en interesten
 • verhoging van de rentevoet (met 2% in gevallen waar geen rentetoelage werd verleend en met 3 of 4% wanneer een rentetoelage van 1 of 2% werd toegestaan) vanaf de eerste dag van de maand die op deze beslissing volgt
 • betaling van de kosten voor de tenuitvoerlegging (indien de schuld opvorderbaar wordt)
 

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Meer Info

Voor meer informatie over de geschatte kosten bij vochtbestrijding en de verschillende methoden, kan u contact opnemen met ons. Had u graag meer informatie over de aanvraagprocedure van de Oost-Vlaamse aanvullende lening, dan neemt u best contact op met de dienst Maatschappelijke participatie: Dienst Maatschappelijke participatie Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent Tel: 09 267 75 13 – Fax: 09 267 73 97 E-mail: participatie@oost-vlaanderen.be Voor andere vragen in verband met (sociaal) wonen kunt u terecht bij de provinciale dienst voor Sociaal Wonen of de provinciale dienst van het Vlaams Woningfonds: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - provinciale dienst Socrates Business Center – 4de verdieping Kortrijksesteenweg 404 9000 Gent Tel: 09 220 20 22 E-mail: info@vlaamsewoonlening.be Website: http://www.vmsw.be Vlaams Woningfonds - provinciale dienst Sint-Pietersaalststraat 177 9000 Gent Tel: 09 222 03 94 E-mail: info@vlaamswoningfonds.be Website: http://www.vlaamswoningfonds.be

Renovatielening Vlaams-Brabant

Renovatielening Vlaams-Brabant

Toepassing

De Vlaams-Brabantse provinciale onderhandse lening is een sociale lening toegekend voor de renovatie van woningen op het grondgebied Vlaams-Brabant. Deze lening kan u financieel ondersteunen bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen de volgende categorieën:
 • Verbeteringswerken (zoals vochtbestrijding)
 • saneringswerken
 • vergrotingswerken
 • energiebesparende maatregelen
 • aanpassingswerken (voor gezinsleden of ascendenten met een fysieke beperking)
De volgende werkzaamheden komen niet in aanmerking voor de provinciale lening:
 • werken die niet noodzakelijk het leefcomfort verbeteren
 • gewone onderhoudswerken
 • omgevingswerken zoals tuinaanleg, de aanleg van paden, de aanleg van een oprit, etc.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Bedrag

Er is geen premiebedrag aangezien het niet gaat om een renovatiepremie maar wel om een goedkope aanvullende lening. Het bedrag dat u leent, hangt af van de geschatte kosten aan de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. De te lenen bedrag moet wel hoger liggen dan het minimum van € 2.500. Het standaard maximumbedrag dat via de provinciale sociale lening van Vlaams-Brabant kan worden gevraagd is € 20.000. Dit bedrag wordt verhoogd met € 500 voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een invalide ten laste. De effectieve maximumbedrag wordt ook nog eens per aanvraag berekend volgens de volgende formule: [de geschatte waarde van het goed in gedwongen verkoop na uitvoer van de werken (incl. grond)] MIN [het saldo van reeds voor aankoop en/of werken aangegane lening(en) bij een kredietinstelling] Daarbij moet ook rekening worden gehouden dat het totaal van de toegekende provinciale tegemoetkomingen inzake huisvesting (lening aankoop, bouwen, renovatie) voor eenzelfde persoon nooit het bedrag van € 35.000 mag overschrijden. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een invalide ten laste is dit bedrag € 40.000. Van het geleende bedrag kan u 99% investeren in de werkzaamheden. 1% wordt afgehouden en in een waarborgfonds gestort om de risico’s die samengaan met de toepassing van het reglement te dekken. Als bijkomende waarborg geldt dat leners afstand doen van het voor afstand vatbare gedeelte van hun wedde, salaris of andere inkomsten in het geval ze in gebreke zouden blijven de lening terug te betalen op de vastgelegde vervaldagen na een aangetekende aanmaning waaraan gedurende de 15 daaropvolgende dagen geen gevolg werd gegeven.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van Vlaams-Brabant per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Aard van de aanvrager

De aanvrager is volledige eigenaar of huurder van de te renoveren woning. Extra voorwaarde voor huurders De huurder is in het bezit van een overeenkomst ondertekend door de eigenaar waarin die:
 • zich akkoord verklaart met de uitvoering van de geplande werken.
 • zich verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering van de werken.
 • zich verbindt aan het afsluiten van een nieuw huurcontract van minstens 9 jaar, onder voorbehoud van toekenning van de provinciale lening.
 • zich verbindt aan het betalen 10% van het geleende kapitaal van de provincielening aan de huurder (als vergoeding voor de meerwaarde die de woning heeft verkregen door de werkzaamheden) indien na 9 jaar geen nieuw huurcontract wordt afgesloten van minstens 9 jaar. OF overeenkomt met de huurder om een gedeelte van de maandelijkse terugbetalingen van de provinciale lening op zich te nemen.
 • verklaart dat hij voor de aankoop of bouw van de woning een hypothecaire lening heeft afgesloten voor minstens 60% van de geschatte waarde bij gedwongen verkoop op het moment van de aankoop of bouw van de woonst.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Aard van de werken

Binnen de vastgestelde voorwaarden en binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kan een provinciale renovatielening worden toegestaan voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de volgende categorieën:
 • verbetering
 • aanpassing
 • energiebesparing
 • vergroting
 • sanering
Dit met uitzondering van:
 • werken die niet noodzakelijk zijn voor het bevorderen van het leefcomfort
 • gewone onderhoudswerken
 • omgevingswerken: aanleg van tuinen, paden, opritten, etc.
Meer informatie over de toegelaten werkzaamheden vindt u bij de toepassing van deze lening. Na afsluiting van de lening De werkzaamheden mogen pas aanvangen nadat een provinciaal ambtenaar ter plaatse een controle heeft uitgevoerd. Vanaf de ondertekening van de akte voor de provincielening heeft u 1 jaar de tijd om de werken te voltooien. Indien na een jaar tijd de werkzaamheden nog niet zijn ingevoerd, zonder dat er overmacht in het spel is, dan zal het saldo van de lening niet langer worden uitbetaald en zullen de maandelijkse stortingen herberekend worden. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal een provinciaal afgevaardigde nagaan of de werken uitgevoerd worden in overeenkomst met het bestek / de aanvraag.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Aard en ligging van de woonst

 
 • De te renoveren woning valt niet onder één van volgende categorieën:
  • onbewoonbare woning
  • gebouw van de horecasector
  • gebouw waarvan meer dan 30m² is bestemd voor het uitoefenen van een beroep of het drijven van handel
 • De te renoveren woning is gelegen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.
 • De totale geschatte waarde van de te renoveren woonst in gedwongen verkoop (grond inbegrepen) zal na de werken de gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen van de voorbije 3 jaar niet overschrijden. Dit wordt bepaald door aangestelde ambtenaren volgens 4 categorieën of klassen volgens de ligging van uw woning (ga na tot welke categorie uw woning behoort):
  • Categorie 1: € 232.083
  • Categorie 2: € 260.083
  • Categorie 3: € 288.083
  • Categorie 4: € 368.137
  • Deze maximum geschatte waarde bij gedwongen verkoop wordt verhoogd met € 12.400 bij gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een invalide ten laste.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Eigendomsvoorwaarden

 
 • De aanvrager is volledig eigenaar of huurder van de te renoveren woning.
 • De aanvrager is geen volledig eigenaar of vruchtgebruiker van andere onroerende goederen, waarvan het totaal kadastraal inkomen hoger ligt dan € 125. 

Renovatielening Vlaams-Brabant

De inkomensvoorwaarden

Na aftrek van alle te betalen maandelijkse aflossingen voor verschillende leningen moeten aanvragers minstens beschikken over:
 • € 670 / maand (1 persoon) + € 130 / maand / bijkomend kind ten laste
 • € 830 / maand (2 personen) + € 130 / maand / bijkomend kind ten laste
 • € 980 / maand (3 personen) + € 130 / maand / bijkomend kind ten laste
 • € 1.130 / maand (4 personen) + € 130 / maand / bijkomend kind ten laste
 • € 1.290 / maand (5 personen) + € 130 / maand / bijkomend kind ten laste
Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers was 3 jaar voor de aanvraag (of indien voordeliger het laatste jaar voor de aanvraag) maximum:
 • € 37.480 / jaar (1 persoon) + € 3.200 / persoon ten laste
 • € 53.110 / jaar (2 personen of meer) + € 3.200 / persoon ten laste
Deze maximumbedragen worden jaarlijks (1 januari) aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de voorafgaande maand en afgerond naar het dichtstbijzijnde eurotiental volgens volgende formule: [inkomen] x [nieuw indexcijfer] / [oud indexcijfer]

Renovatielening Vlaams-Brabant

Investeringsvoorwaarden

Het te investeren bedrag hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld vochtproblemen wilt aanpakken, is het een goed idee om eerst contact op te nemen met AquaPartners voor een gratis diagnose, zodat u de kosten kunt inschatten. Aangezien het om een lening gaat, zal u de lening net zoals bij andere leningen moeten afbetalen. Het bedrag dat u maandelijks zal moeten betalen, zal wel significant lager liggen dan bij andere leningen. Deze lening wordt immers toegekend tegen een rentevoet van rond de 2%. De werkelijke interestvoet wordt voor elk leningscontract berekend volgens volgende formule: I = (VxG)/R Waarbij: G = [Gemiddelde van de referte-indexen E van de voorbije 6 maanden (lineaire obligaties 5 jaar) zoals bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad door de controledienst van de verzekeringen] T = [Hypothecair krediet] V = [geldende rentevoet] R = [geldende referte-index] I = [nieuw berekende rentevoet] De effectief opgelegde rentevoet wordt pas gewijzigd aan de hand van deze nieuwe berekeningen als het verschil tussen V en I minstens 0,50% bedraagt. De interestvoet blijft ongewijzigd voor elk individueel leningscontract gedurende heel de leningsduur. Indien u eigenaar bent van de woning is het noodzakelijk dat u voor de aankoop of bouw van de woning een hypothecaire lening heeft afgesloten voor een bedrag van minstens 60% van de geschatte waarde bij gedwongen verkoop op het ogenblijk van de aankoop of de bouw.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Factuurvoorwaarden

U betaalt zelf de facturen van de bouw of verbouwingen en u krijgt het geleende bedrag in maximaal 4 schijven uitbetaald aan de hand van die facturen. Gedurende de volledige leningsduur heeft de deputatie het recht om de woning te laten bezoeken door aangestelde ambtenaren en bewijzen op te vragen van de regelmatige betaling van de verzekeringspremie.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Combinatievoorwaarden

Aangezien het om een lening gaat en geen premie, is het mogelijk om deze lening met alle andere beschikbare premies van de overheid of de gemeenten te combineren, zolang voldaan wordt aan alle voorwaarden. Het gaat ook om een aanvullende lening. Dit wil zeggen men ervan uit gaat dat u bij aanvraag reeds een hypothecaire lening heeft lopen.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Geldigheid

De voorwaarden van deze aanvullende lening (bv. de inkomensvoorwaarden, het bedrag en de maximum verkoopwaarde van de woning in kwestie) worden jaarlijks gewijzigd volgens de gezondheidsindex. De informatie op onze website is aangepast volgens de nieuwe reglementering van 2014. Toch is het interessant om eens na te gaan op de website van de provincie Oost-Vlaanderen of deze lening nog up-to-date is.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Aanvraag

 

Wie?

De aanvraag voor deze lening moet worden ingediend door de volledige eigenaar of de huurder van de woning waarvoor deze lening is bestemd.

Wanneer?

De aanvraag tot lening moet worden ingediend voor de aanvang van de werken. De werkzaamheden mogen pas aanvangen nadat een provinciaal ambtenaar ter plaatse een controle heeft uitgevoerd.

Waar?

De aanvraag tot het verkrijgen van een sociale provinciale lening moeten aangetekend worden verzonden aan de dienst Wonen van de provincie Vlaams-Brabant: Deputatie Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Wonen Provincieplein 1 3010 Leuven

Wat?

Welke documenten u precies moet indienen om te bewijzen dat u aan alle voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op de sociale lening van de provincie Vlaams-Brabant, neemt u best even contact op met de Dienst Wonen voor meer informatie.

Hoe?

Om meer te weten over de procedure die u moet volgen om een succesvolle aanvraag in te dienen voor de aanvullende renovatielening van de provincie Vlaams-Brabant, neemt u best even contact op met de Dienst Wonen voor meer informatie.

Na aanvraag?

Na aanvraag wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor deze sociale lening. Als u in aanmerking komt, moet u een leningsakte ondertekenen binnen de 365 dagen na toekenning van de lening. Deze termijn kan worden verlengd op basis van een gerechtvaardigd verzoek van de belanghebbenden. De uitbetaling gebeurt pas na het ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de vereffeningsmodaliteiten. Er wordt dan een bedrag van minimum € 500 en maximum € 5.000 gestort. Het volledige saldo wordt uitbetaald in maximaal 4 schijven van telkens minimum € 500 aan de hand van ingediende facturen en een controle van een provinciaal afgevaardigde. Indien deze lening aan u wordt toegekend, engageert u zich om de lening maandelijks af te betalen binnen de 20 jaar (als eigenaar) of binnen de 9 jaar (als huurder) en voor de leeftijd van 60 jaar.   Afbetaling eigenaars De lening mag worden afbetaald binnen een termijn naar keuze die de duur van 20 jaar niet overschrijdt op voorwaarde dat de lening volledig afbetaald zal zijn op het moment dat de aanvrager de leeftijd van 60 jaar bereikt. Afbetaling huurders De lening mag worden afbetaald binnen een termijn naar keuze die de duur van 9 jaar niet overschrijdt en op voorwaarde dat de lening volledig afbetaald zal zijn op het moment dat de aanvrager de leeftijd van 60 jaar bereikt. Afbetaling eigenaars en huurders De afbetaling wordt vastgelegd in vaste annuïteiten, volgens de interest en de progressieve afbetaling van het kapitaal, die worden opgesplitst in mensualiteiten van gelijke twaalfden die tussen de 5de en de 10de van elke maand zullen moeten worden terugbetaald. De eerste maandelijkse storting moet gebeuren de vierde maand na de ondertekening van de leningsakte. De lener krijgt op zijn naam een rekening die zal worden gedebiteerd met het geleende kapitaal en gecrediteerd met de terugbetalingen. Jaarlijks wordt het debet verhoogd met de voor het verlopen jaar verschuldigde interesten en wordt de rekening vastgesteld en afgesloten. Dan wordt het saldo opnieuw overgedragen. Voor het berekenen van de interesten wordt beschouwd dat de terugbetalingen werden gedaan op het einde van het jaar. De terugbetalingen moeten gedekt worden door een levensverzekering van de lener met het hoogste inkomen (of de andere lener indien de lener met het hoogste inkomen geen levensverzekering kan afsluiten). Deze zal worden afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij aangesteld door de deputatie of een andere maatschappij als deze geen levensverzekering voor de lener wil afsluiten. Een vrijstelling op deze regel is uiterst zeldzaam. De verzekering wordt betaald van het toegekende leenbedrag. Onmiddellijke schuldvordering van kapitaal en interesten Onmiddellijke schuldvordering is mogelijk indien het goed:
 • aangeslagen of (gedeeltelijk) verkocht wordt
 • van aard werd veranderd
 • beschadigd is of slecht onderhouden
 • wordt gebruikt voor uitoefening van bedrijvigheid binnen de horecasector
 • bestemd is als handelshuis
 • bestemd is voor de uitoefening van een beroep (tenzij slechts gedeeltelijk voor een oppervlakte van minder dan 30 m²)
 • niet verzekerd is tegen brand, bliksem of ontploffingen voor zijn volledige bouwwaarde
 • volledig of gedeeltelijk wordt verhuurd door de aanvragers*
Onmiddellijke schuldvordering is mogelijk indien de aanvrager(s) / lener(s):
 • de toegang tot het goed weigeren voor het leveren van bewijsmateriaal
 • het goed niet (volledig) bewonen*
 • sinds 2 maanden niet langer voldoen aan de maandelijkse afbetalingen (zonder uitzonderlijke toestemming van de deputatie op grond van gerechtvaardigd verzoek van de betrokkenen)
 • om het even welke bepaling van het reglement of de leningsakte overtreden
Onmiddellijke schuldvordering is mogelijk indien de hoofdlening:
 • opvorderbaar wordt
Onmiddellijke schuldvordering is mogelijk indien de werken:
 • niet (volledig) worden uitgevoerd volgens de ingediende bestekken
*In deze gevallen is het mogelijk dat vervroegde terugbetaling van de lening wordt geëist in de vorm van verhoogde maandelijkse betalingen die minstens het dubbel bedragen van de oorspronkelijke betalingen. Het opgelegde maximumbedrag is dan € 400. Bij schuldvordering geldt algemeen dat de aanvrager / lener opdraait voor de administratieve en uitvoerende kosten.  

Renovatielening Vlaams-Brabant

Meer Info

Meer informatie over de aanvraag en voorwaarden van deze provinciale lening, kan u verkrijgen bij de Dienst Wonen in Vlaams-Brabant. Deputatie Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Wonen Provincieplein 1 3010 Leuven Tel: 016 26 73 10 E-mail: wonen@vlaamsbrabant.be Meer informatie over de concrete aanpak bij vochtbestrijding en de daaraan verbonden kosten, kunt u verkrijgen door vrijblijvend contact op te nemen met AquaPartners.

Lening met Gewestwaarborg

Lening met Gewestwaarborg

Toepassing

Een sociale lening met gewestwaarborg is bestemd voor mensen die een nieuwe woning willen aankopen of bouwen of een bestaande woning willen verbouwen die niet gemakkelijk een (betaalbare) lening kunnen krijgen bij een klassieke bank en ook moeilijk aanspraak maken op een gesubsidieerd sociaal woonkrediet, vaak omdat hun inkomen te hoog ligt. Klassieke voorbeelden die voor geen van beide leningen in aanmerking komen, zijn alleenstaanden, éénoudergezinnen en andere gezinnen met slechts één inkomen. Een woonkrediet met gewestwaarborg is een klassieke hypotheeklening verstrekt door een erkende kredietmaatschappij en die niet wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Bij wijze van solidariteitsmechanisme wordt door de Vlaamse Overheid wel een waarborg voorzien aan de kredietinstelling dat ze geen verlies zal lijden wanneer een woning wegens achterstallige betalingen moet worden verkocht. Deze waarborg wordt voorzien op twee niveaus:
 • Kredietnemers betalen een kleine bijdrage (€ 200 per geleende € 100.000) aan een globale pot die het risico op kredietverliezen al gedeeltelijk verzekert bij kredietverlies tijdens een openbare verkoop of indien de lener niet langer zou betalen.
 • De Vlaamse Overheid biedt deze kredietinstellingen een waarborg op hun financiering afkomstig van de financiële markt om deze woonkredieten toe te kunnen kennen. Daarvoor betaalt de kredietinstelling een bijdrage in de vorm van een premie (bv. € 3.800 voor een krediet en € 1.000.000 over 20 jaar).
Dit systeem biedt veel garanties aangezien de kans dat de Vlaamse Overheid betalingen moet uitkeren erg klein is. Alle geleende en gewaarborgde middelen worden immers geïnvesteerd in woonkredieten waarvan de terugbetaling op zijn beurt verzekerd is door de hypotheek op de gefinancierde woning.

Lening met Gewestwaarborg

Bedrag

Het te lenen bedrag via de Lening met Gewestwaarborg is beperkt en hangt af van een aantal factoren. Het hangt af van waar u de lening aangaat, in welke regio de woning is gelegen waarvoor de lening dient en wat het precieze doel is van de lening. De rentevoet waaraan de lening moet worden terugbetaald, leunt aan tegen de bodemrentevoet die banken voorbehouden voor hun meest kapitaalkrachtige klanten. Bij deze lening krijgt elke klant dezelfde rentevoet en moet er niet onderhandeld worden. Deze goedkope rentevoet wordt ook gecombineerd met de voordeligste verzekeringen. Bovendien is de betrokken notaris verplicht om zijn ereloon voor dit soort leningen te halveren.

Lening met Gewestwaarborg

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening met gewestwaarborg per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Lening met Gewestwaarborg

Aard van de aanvrager

De aanvrager is de eigenaar van de woning waarvoor de lening dient en diegene die de woning zelf zal financieren en bewonen. Deze eigenaar heeft geen volledig eigendom of vruchtgebruik meer van een andere woning.

Lening met Gewestwaarborg

Aard van de werken

Het gaat om het bouwen of aankopen van een nieuwe woning of het kopen, verbouwen of verbeteren van een bestaande woning.

Lening met Gewestwaarborg

Aard en ligging van de woonst

Om in aanmerking te komen voor een lening met gewestwaarborg voor het kopen of (ver)bouwen van een woning, moet deze woonst aan volgende voorwaarden voldoen:
 • ze is bestemd voor eigen bewoning (huisvesting)
 • het is de eerste en enige gezinswoning
 • ze is gelegen in het Vlaams Gewest
 • het is een ‘bescheiden’ woning*
*Onder een bescheiden woning wordt verstaan:
 • een woning die wordt verkocht door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden
 • een woning met een (bij vrijwillige verkoop) maximum verkoopwaarde (eventueel na het uitvoeren van de werkzaamheden) van € 225.000 inclusief grond (verhoogd met 5% per persoon ten laste en iedere inwonende ascendent en 10% indien de woning gelegen is in een Vlabinvestgebied)**
**Dit maximumbedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november en is afhankelijk van de regio waarin de woning gelegen is en het doel van de lening.

Lening met Gewestwaarborg

Eigendomsvoorwaarden

Om recht te hebben op het aangaan van de lening met gewestwaarborg, is het noodzakelijk dat u zelf de eigenaar of vruchtgebruiker van de woning bent waarvoor de lening dient en dat u die woning zelf bewoont. Bovendien is het vereist dat u naast deze woning geen andere woningen meer in volle eigendom of vruchtgebruik heeft. Er worden ook beperkingen opgelegd wat betreft de waarde van de woning, afhankelijk van de aard en ligging van de woonst, en het leenbedrag.

Lening met Gewestwaarborg

De inkomensvoorwaarden

Bijzonder aan deze specifieke soort lening is dat er geen inkomensgrens geldt. Dit om ook mensen met een hoger inkomen die toch niet de aantrekkelijkste klanten zijn voor banken een kans te geven om een betaalbare lening aan te gaan. Dit maakt de lening toegankelijk voor iedereen.

Lening met Gewestwaarborg

Investeringsvoorwaarden

Het te investeren bedrag hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld vochtproblemen wilt aanpakken, is het een goed idee om eerst contact op te nemen met AquaPartners voor een gratis diagnose, zodat u de kosten beter kunt inschatten. Aangezien het om een lening gaat, zal u de lening net zoals bij andere leningen moeten afbetalen. Het bedrag dat u maandelijks zal moeten betalen, zal wel significant lager liggen dan bij andere leningen.

Lening met Gewestwaarborg

Combinatievoorwaarden

Aangezien het om een lening gaat en geen premie, is het mogelijk om deze lening met alle andere beschikbare premies van de overheid of de gemeenten te combineren, zolang voldaan wordt aan alle voorwaarden. Ook indien u reeds een woonkrediet heeft afgesloten via het Vlaams Woningfonds of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Renovatielening VMSW, vroeger VHM) kunt u voor uw verbouwingswerken beroep doen op een sociale lening met Gewestwaarborg.

Lening met Gewestwaarborg

Geldigheid

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen werd opgesteld op 11 januari 1995 en gewijzigd op 17 juni 1997, 29 november 2002, 13 december 2002, 2 april 2004 en 30 juni 2006. De voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering werden opgesteld in een besluit van 2 april 2004 en gewijzigd op 30 juni 2006. Deze werden aangevuld met een akkoord van de Vlaamse minister van begroting op 27 april 2007 en een advies van de Raad van State, gegeven op 5 juni 2007 Een nieuw besluit omtrent de voorwaarden werd opgesteld door de Vlaamse Regering op 29 juni 2007 gevolgd door een begrotingsakkoord op 11 december 2012. Dit werd aangevuld met een advies van de Raad van State gegeven op 21 januari 2013. De bedragen en percentages worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De informatie op onze website bevat informatie van 2014.

Lening met Gewestwaarborg

Aanvraag

 

Wie?

De aanvraag wordt gedaan door de eigenaar van de woning waarvoor de lening dient en diegene die de woning zelf zal financieren en bewonen.

Wanneer?

De aanvraag tot lening moet gebeurd zijn voor men aanvangt met de werkzaamheden (bouwen of verbouwen / verbeteren van een nieuwe of bestaande woning).

Waar?

Deze gewaarborgde leningen worden bijna uitsluitend aangeboden door gespecialiseerde en erkende kredietmaatschappijen. Deze erkenning situeert zich binnen het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 met betrekking tot de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen kunnen worden erkend door de Vlaamse regering. De erkende kredietmaatschappijen zijn privaatrechtelijke handelsvennootschappen, een naamloze vennootschap (met sociaal oogmerk) of een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (met sociaal oogmerk), waarvan de zetel gevestigd in het Vlaams Gewest met grotendeels private aandeelhouders. Bij de meeste maatschappijen is een beperkt deel van de aandelen dan ook in handen van gemeenten of lokale besturen. Deze erkenning stelt hen in staat om deel te nemen aan het systeem van de gewestwaarborg in ruil voor hun navolging van een aantal vastgelegde voorwaarden, zoals het beperken van het dividend voor aandeelhouders, het zich houden aan strenge specifieke normen wat betreft financiële gezondheid, het toestaan van regelmatige werkingscontroles door de Vlaamse Overheid, enzovoort. Opdat dit systeem van gewestwaarborg goed zou functioneren is het noodzakelijk dat de sector een eigen vermogen inzet van meer dan € 175.000.000 terwijl ze een portefeuille aan woonkredieten van ruim € 1.000.000.000 beheert. Het is ook noodzakelijk dat deze instellingen voor hun aanvraag tot erkenning ingeschreven of geregistreerd zijn bij de Controledienst voor de verzekeringen en voldoen aan een aantal strenge voorwaarden. Terwijl er vroeger meer dan 50 erkende kredietmaatschappijen waren, zijn dat er tegenwoordig een pak minder, door de herstructurering van de sector.

Wat?

De formulieren en bijlagen die u moet indienen om te bewijzen dat u aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op deze lening, zijn afhankelijk van de erkende kredietmaatschappij waarbij u gaat aankloppen voor het aangaan van deze lening.

Hoe?

De manier waarop u uw aanvraag indient bij een erkende kredietmaatschappij hangt af van de kredietmaatschappij zelf.

Na aanvraag?

Na de aanvraag moet u net zoals bij alle andere leningen een leningsakte ondertekenen en moet u zich akkoord verklaren met het reglement van de kredietmaatschappij en de voorwaarden voor het aangaan van deze sociale lening.

Lening met Gewestwaarborg

Meer Info

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de voorwaarden, neemt u best direct contact op met een van een erkende kredietmaatschappij naar keuze. Wilt u deze lening aanvragen voor het grondig aanpakken van ernstige vochtproblemen, dan contacteert u best een gespecialiseerd vochtbestrijdingsbedrijf om na te gaan wat de werkwijze en de bijhorende kosten bij benadering zullen zijn in uw specifiek geval. Dan weet u meteen of deze lening voor u de moeite loont en welk bedrag u best kunt lenen voor het verhelpen van uw probleem.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Toepassing

De renovatielening van het Vlaams Woningfonds zijn bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen en voor volgende doeleinden:
 • de aankoop van een woning of appartement (al dan niet gecombineerd met werkzaamheden)
 • de aankoop van een bouwgrond of (sociale) kavel
 • het behoud van een woning of appartement (al dan niet gecombineerd met werkzaamheden)
 • werkzaamheden ter verbetering of aanpassing van een woning of appartement
 • nieuwbouw
 • het terugbetalen van bestaande hypothecaire leningen (uitzonderlijk en onder bepaalde extra voorwaarden)
 • het uitbetalen van het eigendomsaandeel van een partner voor een over te nemen gezinswoning in geval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning (op voorwaarde dat de over te nemen woning werd gefinancierd met een lening bij het Vlaams Woningfonds)

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Bedrag

Het bedrag van de lening hangt af van het doel waarvoor de lening zal worden gebruikt:
 • Bij aankoop: 95% van de verkoopwaarde of de aankoopprijs van de woonst (laagste waarde)
 • Bij werken: 95% van de kostprijs van de werken (beperkt tot 95% van de verkoopwaarde van de woonst na afloop van de werken)
 • Bij nieuwbouw: 95% van de kostprijs (inclusief grond) van de bouw (beperkt tot 95% van de verkoopwaarde van de woning)
 • Bij terugbetaling van bestaande bezwarende hypothecaire leningen (enkel in uitzonderlijke gevallen): 95% van de verkoopwaarde van de woning
Het maximumbedrag bedraagt voor dit sociaal woonkrediet:
 • Bij aankoop: de aankoopprijs van de woning, appartement, bouwgrond of kavel of de geschatte verkoopwaarde (laagste waarde)
 • Bij nieuwbouw: de kostprijs van de werken of hun geraamde waarde (laagste waarde)
 • Bij werkzaamheden: de kostprijs van de werkzaamheden of hun geraamde waarde (laagste waarde)
 • Bij overname vorige lening: de som van de bedragen van de schulden
  Algemeen geldt dat het bedrag van het sociaal woonkrediet niet hoger mag zijn dan de geschatte verkoopwaarde van de woonst of het appartement na uitvoer van de werkzaamheden. Bij de berekening van het maximumbedrag wordt ook rekening gehouden met de noodzakelijkheid van de (eventueel) uit te voeren werkzaamheden in het kader van veiligheid, gezondheid, wooncomfort en woonkwaliteit en de noodzaak om bij te lenen voor deze (noodzakelijke) aanpassingen. Het geleende bedrag komt niet in aanmerking om de notariskosten te dekken.   Rentevoet De rentevoet wordt berekend op basis van het netto belastbaar inkomen en de hoeveelheid personen ten laste van de aanvrager (waarbij een persoon met een ernstige handicap geldt als 2 personen ten laste). Er wordt ook rekening gehouden met de ligging van de woonst. Als referentie kan worden gesteld dat de rentevoet gewoonlijk varieert tussen de 1,55% en de 3,09%.   De basisrentevoet wordt verminderd met:
 • 0,31% per persoon ten laste
 • 0,61% per ernstig gehandicapt persoon ten laste
 • 0,31% indien de woonst of bouwgrond gelegen is een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel
  De referentierentevoet is slechts definitief op het ogenblik dat de dossierkost werd betaald en kan ook worden gewijzigd tijdens de leningsduur op basis van:
 • Een verandering in de gezinssituatie: bij stijging van het aantal personen ten laste verlaagt de rentevoet met 10% per bijkomende persoon ten laste (nooit lager dan de minimum rentevoet). De situatie kan op aanvraag van de ontlener worden herzien op elke verjaardag van de leenakte.
 • De evolutie van uw inkomen en gezinssamenstelling: bij stijging van uw gemiddeld inkomen wordt de rentevoet mogelijk verhoogd (nooit hoger dan de referentierentevoet uit de leningsakte) en bij een daling verlaagd (nooit lager dan de minimum rentevoet). Deze aanpassing gebeurt elke vijf jaar.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van het Vlaams Woningfonds per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Aard van de aanvrager

 
 • De aanvrager is de eigenaar of vruchtgebruiker van de woonst of bouwgrond waarvoor de lening wordt aangegaan.
 • De aanvrager is geen eigenaar of vruchtgebruiker van een tweede woonst of bouwgrond.
 • De aanvrager heeft minstens 1 persoon ten laste.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Aard van de werken

De lening kan worden aangegaan voor het bekostigen van aanpassings-, onderhouds- of verbeteringswerken aan een bestaande woning maar ook de werken aan een nieuwbouw of de aankoop van een bestaande woonst. Kijk voor meer informatie bij de toepassing van deze lening. Uitzonderlijk is het ook mogelijk deze lening af te sluiten voor de terugbetaling van vroegere aangegane schulden bij een hypothecaire lening. Deze brengt de extra voorwaarde met zich mee dat minstens de helft van de maandelijks netto inkomsten wordt besteed aan de maandelijkse afbetaling van deze schulden.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Aard en ligging van de woonst

Appartement of woning Om in aanmerking te komen voor de sociale renovatielening van het Vlaams Woningfonds moet de woning of het appartement in kwestie aan volgende voorwaarden voldoen:
 • Ze is gelegen in het Vlaams Gewest.
 • Ze is hoofdzakelijk bestemd voor bewoning.
 • Indien ze ook bestemd is voor handelsdoeleinden, ligt de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning hoger dan het deel bestemd voor de handelsdoeleinden.
 • Ze is (na het uitvoeren van de werkzaamheden) niet onbewoonbaar of ongeschikt.
 • Ze wordt gedurende de volledige looptijd van de lening door de aanvrager en zijn gezin bewoond.
 • Ze wordt niet verhuurd.
 • Ze beantwoord aan de veiligheidsnormen, gezondheidsnormen en woonkwaliteitsnormen.
  Ook is er een beperking vastgesteld qua verkoopwaarde van de woning. Zo mag de verkoopwaarde van een woning volgende maximumbedragen niet overschrijden:  

Personen ten laste

Woning is gelegen in een kernstad of Vlaamse Rand rond Brussel

Woning is niet gelegen in een kern-stad of de Vlaamse Rand rond Brussel

1

€ 223.100

€ 202.800

2

€ 223.100

€ 202.800

3

€ 234.300

€ 213.000

4

€ 245.500

€ 223.200

5

€ 256.700

€ 233.400

6

€ 267.900

€ 243.600

  Deze waarden:
 • zijn niet van toepassing indien:
  • de lening wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning
  • de lening wordt aangegaan om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen in geval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning
 • worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex
 • worden vastgesteld door een onafhankelijk extern expert bij verbouwingen.
 • worden gebaseerd op plannen en bestekken bij nieuwbouw.
 • worden verhoogd wanneer uw jongste kind op de referentiedatum (op het ogenblik van de betaling van de dossierkost) jonger is dan 6 jaar:
  • met € 11.200 (indien de woning gelegen is in een kernstad of Vlaamse Rand rond Brussel)
  • met € 11-0.200 (indien de woning niet gelegen is in een kernstad of Vlaamse Rand rond Brussel)
 • worden verhoogd met € 9.880 wanneer een ascendent van de aanvragers op de referentiedatum minstens 6 maanden inwoont.
Bouwgrond of kavel In het geval het gaat om de aankoop van een bouwgrond of kavel moet deze aan volgende voorwaarden voldoen:
 • De bouwgrond is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • De oppervlakte van de grond overschrijdt de maximum grenzen niet.
 • De bouwgrond wordt maximum 5 jaar na het verlijden van de leningsakte bebouwd.
Ook hierbij werd er een beperking vastgesteld qua verkoopwaarde van de grond. Zo mag de verkoopwaarde van een grond volgende maximumbedragen niet overschrijden:
 • € 55.800: indien gelegen in een kernstad of de Vlaamse Rand rond Brussel
 • € 50.700: indien niet gelegen in een kernstad of de Vlaamse Rand rond Brussel
Nieuwbouw Bij nieuwbouw wordt er ook rekening gehouden met volumenormen. Hiervoor werden beperkingen gesteld door middel van een maximum bouwomvang afhankelijk van de personen ten laste:

Personen ten laste

Maximum bouwomvang

1

550 m²

2

550 m²

3

575 m²

4

600 m²

5

625 m²

6

650 m²

Hierbij wordt het volume van de woning boven het maaiveld voor 100% meegerekend en het volume onder het maaiveld voor 50%.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Eigendomsvoorwaarden

 
 • De aanvragers hebben het volledige vruchtgebruik of eigendomsrecht over de woning waarvoor de lening bestemd is.
 • De aanvragers mogen op het moment van de ondertekening van de leenakte en gedurende het volledige leentermijn noch de volle eigendom, noch het vruchtgebruik bezitten van een andere woning.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

De inkomensvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze sociale lening moet u voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Dat wil zeggen dat uw netto belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet de vastgestelde maximumgrenzen, op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning of bouwgrond, niet mag overschrijden. De maximumgrenzen voor uw gezamenlijk netto inkomen zijn:

Personen ten laste*

Ligging is in een kernstad of Vlaamse Rand rond Brussel

Ligging is niet in een kern-stad of de Vlaamse Rand rond Brussel

1

€ 56.120

€ 53.569

2

€ 59.857

€ 57.136

3

€ 63.594

€ 60.703

4

€ 67.331

€ 64.270

5

€ 71.068

€ 67.837

6

€ 74.805

€ 71.404

*Een persoon met een ernstige handicap telt als twee extra personen ten laste. Uw belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet mag deze maximumgrenzen niet overschrijden. Toch is het ook belangrijk dat uw inkomen niet te laag ligt. U moet immers voldoende solvabel zijn om de lening te kunnen afbetalen en naast het afbetalen van de lening ook nog in staat zijn om te voldoen aan de normale gezinsbehoeften. Wanneer u (in uitzonderlijke gevallen) deze lening aangaat om in de terugbetaling te kunnen voorzien van schulden van een vroeger aangegane hypothecaire lening, moet u aan de extra voorwaarde voldoen dat u minstens de helft van uw maandelijks netto inkomsten besteedt aan de afbetaling van uw schulden.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Investeringsvoorwaarden

Het te investeren bedrag hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld vochtproblemen wilt aanpakken, is het een goed idee om eerst contact op te nemen met AquaPartners voor een gratis diagnose, zodat u de kosten beter kunt inschatten. Aangezien het om een lening gaat, zal u de lening net zoals bij andere leningen moeten afbetalen. Het bedrag dat u maandelijks zal moeten betalen, zal wel significant lager liggen dan bij andere leningen. Naast de afbetaling van de lening komen er ook bijkomende kosten kijken bij het aangaan van deze lening. Dossierkosten Bij het openen van een lening bij het Vlaams Woningfonds wordt een dossierkost gerekend van € 100. Schattingskosten Bij het aangaan van een lening bij het Vlaams Woningfonds worden geen schattingskosten aangerekend. Notariskosten Voor het aangaan van een lening bij het Vlaams Woningfonds moet men rekening houden met leenaktekosten bij het opstellen van de leenakte. Hierin zitten zowel het ereloon van de notaris als een aantal taksen vervat. Voor een lening bij het Vlaams Woningfonds wordt het ereloon van de notaris gehalveerd. U vindt een concreter overzicht van de kosten op de website van het Vlaams Woningfonds. Ook moet rekening worden gehouden met de aankoopaktekosten, die eveneens bestaan uit een aantal taksen en het ereloon van de notaris, dat voor het Vlaams Woningfonds met ca. € 250 wordt verminderd indien het om een aankoop gaat in klein beschrijf en u minstens de helft van de aankoopprijs leent bij het Vlaams Woningfonds. Deze aankoopaktekosten kunt u berekenen op de website van het Vlaams Woningfonds. Verzekeringen Om de terugbetaling van de lening te verzekeren, moet dit gedekt zijn door een schuldsaldoverzekering. Dergelijke verzekering garandeert dat het nog verschuldigde bedrag van de lening volledig of gedeeltelijk wordt terugbetaald indien de verzekerde persoon overlijdt tijdens de leningsperiode. Deze schuldsaldoverzekering kan ook worden aangegaan bij het Vlaams Woningfonds zelf. Ook een brandverzekering is noodzakelijk wanneer u een lening afsluit voor het bouwen of verbouwen van een woning (niet bij de aankoop van bouwgrond). Hiervoor kunt u een verzekeringsmaatschappij contacteren naar keuze, zolang de woning maar voor een minimumwaarde wordt verzekerd. Tenslotte is ook een verzekering gewaarborgd wonen interessant. Deze verzekering komt tussen in de terugbetaling van de lening in het geval men onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Het Vlaams Woningfonds biedt deze verzekering gratis aan. Handlichtingskosten Handlichtingskosten zijn enkel verplicht te betalen wanneer het gaat om een hypothecaire lening die wordt overgenomen. Dit is dus slechts in uitzonderlijke gevallen nodig.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Factuurvoorwaarden

Deze lening wordt niet toegekend op basis van voorgelegde facturen. Het is wel mogelijk dat men documenten of bewijsstukken opvraagt die moeten bewijzen dat u maandelijks de terugbetalingen van de lening uitvoert.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Combinatievoorwaarden

Aangezien het om een lening gaat en geen premie, is het mogelijk om deze lening met alle andere beschikbare premies van de overheid of de gemeenten te combineren, zolang voldaan wordt aan alle voorwaarden. Ook indien u reeds een Lening met Gewestwaarborg heeft afgesloten of een woonkrediet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Renovatielening VMSW, vroeger VHM) kunt u voor uw verbouwingswerken beroep doen op een sociale renovatielening van het Vlaams Woningfonds.  

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Geldigheid

De laatste update van het reglement is vervat in het eenleningsbesluit, een besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 betreffende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Aanvraag

 

Wie?

De aanvraag moet worden ingediend door de eigenaar(s) van de woning of bouwgrond. Dien enkel uw aanvraag in wanneer u en de woonst of bouwgrond aan alle voorwaarden voldoen.

Wanneer?

Het aanvragen van een sociale lening duurt doorgaans langer dan het aanvragen van een hypothecaire lening bij een klassieke bankinstelling. De procedure duurt normaal gezien tussen de 6 weken en de 3 maanden, afhankelijk van de complexiteit en urgentie van de aanvraag. In ruil voor iets meer geduld, kunt u wel genieten van een voordelige afbetaling. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met uw maandinkomen. Bovendien valt de wachttijd nog mee als u actief meewerkt aan de samenstelling van uw leningsdossier en op tijd de gevraagde documenten indient. U neemt best contact op met het Vlaams Woningfonds vóór de ondertekening van uw verkoopovereenkomst. Dan krijgt u niet alleen meteen alle nuttige informatie maar kunnen er ook al een aantal voorbereidingen worden getroffen.

Waar?

Uw aanvraagdossier moet u indienen bij het Vlaams Woningfonds zelf, of in het geval u in het Brussels Gewest woont, bij het Woningfonds in Brussel.

Wat?

Voor de aanvraag van een lening van het Vlaams Woningfonds dient u na uw eerste contact met het fonds zo snel mogelijk alle nodige documenten en gegevens in die noodzakelijk zijn volgens de toekenningsvoorwaarden. De nodige invulformulieren krijgt u mee naar huis na afspraak. Indien u langsgaat bij het Vlaams Woningfonds voor een afspraak; neem dan zeker volgende documenten mee:
 • uw identiteitskaart (of eventueel verblijfsvergunning)
 • een kopie van uw recentste aanslagbiljet
 • een overzicht van uw maandelijkse inkomsten: loonfiches (van de laatste 3 maanden), attest vervangingsinkomen, etc.
 • een overzicht van uw vaste uitgaven: rekeninguittreksels, energiefacturen, contracten van leningen, etc.
 • de gegevens van de woning of het appartement dat u wil renoveren / aankopen.
 • een raming van de kostprijs bij renovatie of verbouwingen.

Hoe?

Voor het aangaan van een lening bij het Vlaams Woningfonds kijkt u best eerst na of u in aanmerking komt. Daarvoor moet u de voorwaarden bekijken en zien of u daaraan voldoet. Als u aan de voorwaarden voldoet, is het best dat u eerst een afspraak maakt met een dossierbeheerder (vóór u een aankoop- of renovatieovereenkomst ondertekent) door telefonisch contact op te nemen met het kantoor van het Vlaams Woningfonds in de provincie waarin de te renoveren woning gelegen. De gegevens vindt u bij ‘meer info’. Een afspraak zorgt ervoor dat men voldoende tijd kan uittrekken voor u. Kom goed voorbereid naar de afspraak en breng de nodige gegevens mee (zie: ‘wat?’). Indien u voldoet aan de voorwaarden wordt ter plaatse een dossier voor een leningsaanvraag opgemaakt. Een dossierbeheerder zal u toelichten welke documenten u moet indienen en zal bovendien rekening houden met uw wensen en de verschillende mogelijkheden. U krijgt ook een aantal papieren formulieren mee naar huis die u zo volledig mogelijk zal moeten invullen of laten invullen door uw notaris, werkgever, etc. Nadat het Vlaams Woningfonds uw ingevulde documenten in ontvangst heeft genomen, wordt dit dossier onderzocht en overgemaakt aan een andere dossierbeheerder in de maatschappelijke zetel van het Woningfonds te Brussel en wordt dit verder opgevolgd en afgehandeld. Het is altijd mogelijk dat uw aanvraag wordt geweigerd indien daar grondige redenen voor zijn. U krijgt van uw nieuwe dossierbeheerder bericht wanneer uw dossier verwerkt is en goedgekeurd. U ontvangt dan een leningsaanbod met alle voorwaarden van uw sociale lening. Uw dossier wordt ook bezorgd aan uw notaris, bij wie u na afspraak de leenakte kunt ondertekenen. Alle andere formaliteiten worden rechtstreeks met uw notaris geregeld.

Na aanvraag?

Na de aanvraagprocedure en uiteindelijk, het ondertekenen van de leenakte, gaat de dienst ‘betalingen’ van het Vlaams Woningfonds over tot betaling van de lening. In het geval een stedenbouwkundige vergunning is vereist voor de werkzaamheden, wordt wel eerst nog op een bewijs gewacht dat deze werd toegekend. De bedragen van de lening worden in principe gestort binnen de 2 jaar na het ondertekenen van uw leenakte. Het geleende bedrag wordt nooit rechtstreeks op uw rekening gestort maar op een tijdelijke financiële rekening geopend via de door u gekozen notaris. Die zal het geld beheren om de nodige betalingen uit te voeren (bv. aan de verkoper of vorige kredietverlener). Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt het daarvoor bestemde bedrag op een rekening-courant bij het Vlaams Woningfonds geplaats. Op basis van de onbetaalde door u ondertekende originele facturen wordt het juiste bedrag dan rechtstreeks betaald aan de aannemer of leverancier in kwestie. In uitzonderlijke gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan een beperkt deel van het geleende bedrag op uw bankrekening worden gestort voor de betaling van kleinere facturen of kostennota’s. U betaalt de lening terug via vaste maandelijkse aflossingen (interesten en kapitaalaflossingen inbegrepen) via een Europese domiciliëring. Bij het leningsaanbod heeft u normaal gezien ook een aflossingstabel gekregen waarin vermeld staat op welke manier de afbetaling precies verloopt. Na het betalen van een wederbeleggingsvergoeding is het mogelijk om de lening vervroegd terug te betalen. Deze vergoeding staat gelijk met drie maanden interest op het vervroegd terugbetaald bedrag. Blijft er na de uitvoer van de werkzaamheden nog geld over, dan wordt dit bedrag automatisch verwerkt als vroegtijdige terugbetaling. Voor dat moment brengt het geleende bedrag interesten op tegen dezelfde interestvoet als die op uw lening.  

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Meer Info

Voor meer informatie over leningen met betrekking tot het bestrijden van ernstige vochtproblemen, kunt u contact opnemen met ons. Voor meer inhoudelijke informatie over de lening en de voorwaarden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Vlaams Woningfonds of, in het geval u in het Brussels Gewest woont, kan u het kantoor in Brussel contacteren. Provinciale kantoren Vlaams Woningfonds ANTWERPEN: Bosmanslei 29 2018 Antwerpen Tel: 03 238 60 34 Fax: 03 238 16 97 E-mail: ddlant@vlaamswoningfonds.be LIMBURG: Koningin Astridlaan 75 3500 Hasselt Tel: 011 22 92 20 Fax: 011 23 23 28 E-mail: ddllim@vlaamswoningfonds.be OOST-VLAANDEREN: Sint-Pietersaalststraat 177 9000 Gent Tel: 09 222 03 94 Fax: 09 220 65 83 E-mail: ddlovl@vlaamswoningfonds.be VLAAMS-BRABANT: De Meeûssquare 26-27 1000 Brussel Tel: 02 548 91 11 E-mail: ddlvlb@vlaamswoningfonds.be WEST-VLAANDEREN: Vlamingstraat 59 8000 Brugge Tel: 050 33 31 62 Fax: 050 34 60 24 E-mail: ddlwvl@vlaamswoningfonds.be Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Zomerstraat 73 1050 Elsene Tel: 02 504 32 11 Fax : 02 504 32 01 E-mail: info@wffl.be

Renovatielening VMSW

Renovatielening VMSW

Toepassing

De VMSW of Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen biedt een goedkope sociale lening aan voor woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden die in het Vlaamse Gewest:
 • een woning willen kopen van de VMSW of sociale huisvestingmaatschappij
 • een goedkopere, oudere woning willen aankopen
 • hun woning willen behouden
 • hun woning willen renoveren, verbeteren of aanpassen
 • een woning willen bouwen
 • een sociale bouwgrond of kavel willen kopen
 • financiële hulp nodig hebben bij de terugbetaling van vroeger aangegane schulden voor de renovatie, aankoop of bouw van een woning (in uitzonderlijke gevallen)
Kandidaat-leners komen in aanmerking zolang ze aan alle voorwaarden voldoen.

Renovatielening VMSW

Bedrag

Het bedrag dat u maximaal kunt lenen, hangt af van een heleboel factoren, bv. het doel waarvoor u deze lening wil aangaan. Aankoop van een sociale woning Het maximumbedrag is gelijk aan: [verkoopprijs van de woning inclusief grond, btw en eventueel de geraamde kostprijs van de afwerking] Verder is er geen maximumlimiet voor de aankoop van een sociale woning, aangezien die sowieso al binnen de juiste prijscategorie vallen. Daarom is een schatting ook vaak niet nodig. Bij aankoop van een andere (te renoveren) woning of appartement gelijkgesteld met een sociale koopwoning mag de aankoopprijs niet hoger liggen dan het maximum leenbedrag - € 10.000, aangezien de minimum investering voor aanvaarde en noodzakelijke werken € 10.000 is. Bij aankoop (met renovatie) wordt het maximum leenbedrag bepaald aan de hand van de gezinssamenstelling:

Personen ten laste

Maximum te lenen bedrag

0

€ 197.690

1

€ 197.690

2

€ 197.690

3

€ 207.570

4

€ 217.450

5

€ 227.330

6

€ 237.210

  Bij overname van een woning (indien de oorspronkelijke lening bij VMSW nog loopt) geldt het maximum te lenen bedrag van een gezin met 2 personen ten laste, ook indien er meer personen ten laste zijn, zo lang het een maximum van het openstaande leningsbedrag en eventuele achterstallige betalingen niet overschrijdt of de actuele geschatte waarde van de woning of de overeengekomen prijs.   Werkzaamheden bij aankoop of nieuwbouw Het vastgesteld maximaal leenbedrag voor werkzaamheden (renovatie, verbetering of aanpassing) is € 75.000 en wordt verder beperkt door een aantal factoren. Het geleende bedrag mag volgende zaken niet overschrijden:
 • de totale kosten (van werkzaamheden en materiaal inclusief btw)
 • de totale geschatte vrije openbare verkoopwaarde van het goed (na renovatie)
Het minimumbedrag is € 10.000. Rentevoet De basisrentevoet wordt berekend op basis van de referentierentevoet (marktrente), de ligging van uw grond of woning en uw gezinsinkomen en -toestand:

Doel van de lening

Percentage van de referentierentevoet

De bouw van een woning gelijkgesteld met een sociale koopwoning buiten een woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied.

95%

De bouw van een woning gelijkgesteld met een sociale koopwoning binnen een woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied.

90%

De aankoop van een sociale koopwoning.

85%

De renovatie, verbetering, aanpassing van een eigen woning gelegen buiten een woonvernieuwingsgebied.

80%

De aankoop van een woning gelijkgesteld met een sociale koopwoning buiten een woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied met de intentie tot renovatie.

80%

De renovatie, verbetering, aanpassing van een eigen woning gelegen binnen een woonvernieuwingsgebied.

75%

De aankoop van een woning gelijkgesteld met een sociale koopwoning binnen een woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied met de intentie tot renovatie.

75%

  Bij overname van een woning is de basisrentevoet dezelfde als die van de oorspronkelijke lening. Bijlenen Deze lening is wederopneembaar dus onder bepaalde voorwaarden kan u het bedrag dat u reeds heeft terugbetaald opnieuw bijlenen zonder extra notariskosten, zolang het totale ontleende bedrag maar hypothecair gedekt blijft (afhankelijk van de verkoopwaarde). Rentevoet De rentevoet wordt maandelijks bepaald door VMSW op basis van een referentierentevoet berekend op de marktrentevoet. De rentevoet die ontleners krijgen bij het aangaan van hun lening wordt de oorspronkelijke rentevoet genoemd. De maximum rentevoet is daarbij gelijk aan de referentierentevoet en het absolute minimum is 50% van deze referentierentevoet en wordt om de vijf jaar herberekend. Deze oorspronkelijke rentevoet wordt ook jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex en eventueel een verandering in de gezinssamenstelling (hetgeen u best even meldt in uw voordeel). Dit wordt dan de aangepaste rentevoet genoemd, die wordt berekend volgens volgende formule: [referentierentevoet] x [inkomen] / [inkomen aangepast aan de indexering] Bv. inkomen voor 2014: € 40.676. Deze rentevoet wordt ook nog eens met 10% verlaagd:
 • voor elke persoon ten laste
 • indien het om een huis of bouwgrond gaat in een kernstad of de Vlaamse rand

Renovatielening VMSW

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Renovatielening VMSW

Aard van de aanvrager

Wanneer u een bepaald krediet wil lenen ven de VMSW moet u als aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen:
 • U bent meerderjarig en in staat om u contractueel te verbinden.
 • U bent legaal gemachtigd om langdurig in België te verblijven.
 • U kunt garanderen (op basis van het geleende bedrag, de afbetaling en de duur van de lening) dat de lening afbetaald zal zijn op het moment dat de jongste ontlener 75 jaar is.
 • U woont in het door u te bouwen of renoveren pand, op het moment van of ten laatste binnen de 2 jaar na het afsluiten van de verzekering of onmiddellijk na het voltooien van de werkzaamheden en zo lang de lening niet volledig is afbetaald.
Indien u gehuwd bent of wettelijk samenwoont maar op het punt staat te scheiden of het samenlevingscontract stop te zetten, moet hiervan ook een bewijs worden voorgelegd.

Renovatielening VMSW

Aard van de werken

Noodzakelijke werkzaamheden Onder noodzakelijke werkzaamheden verstaat men: werken die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de woonnormen op gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit, zoals opgesteld in de Vlaamse Wooncode. Het bedrag bestemd voor dergelijke werkzaamheden moet worden bij geleend en indien de lener daardoor insolvabel zou worden, zal er geen lening worden toegekend. De noodzaak van werkzaamheden wordt voor en na de uitvoer gecontroleerd door een afgevaardigde van de VMSW. De werken moeten voltooid zijn tenminste 2 jaar na de toekenning van de lening. Renovatiewerken moeten een bestaand gebouw verbeteren of aanpassen. Het bestrijden van vocht is essentieel voor uw gezondheid en uw wooncomfort en komt daarom volledig in aanmerking. De volgende werkzaamheden komen niet in aanmerking:
 • afbraakwerken
 • gewone onderhoudswerken
 • gewone herstellingswerken
 • verfraaiingswerken: schilderen, behangen, etc.
 • werkzaamheden aan ruimtes zonder woonfunctie: beroepsruimtes, bijgebouwen, tuinen, tuinhuizen, etc.
 • de aanbouw van een garage die niet in de woning geïntegreerd is
  De werken moeten voltooid zijn ten laatste 2 jaar na het ondertekenen van de leenakte.

Renovatielening VMSW

Aard en ligging van de woonst

Een woning moet, om in aanmerking te komen voor financiering via de sociale lening van de VMSW, aan volgende voorwaarden voldoen:
 • Ze moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.
 • Ze is (hoofdzakelijk) bestemd voor bewoning (en eventueel secundair voor handelsactiviteiten).
 • Ze is op vaste grond gebouwd en geschikt voor langdurige bewoning (geen woonboot, opgewaardeerd tuinhuis, containerwoning, verankerde woonwagen, …)
 • Ze is gelegen in woongebied of een gebied waar permanente bewoning uitdrukkelijk is toegelaten (geen ‘impliciete toelating’)
Aankoop van een bestaande woning Bij aankoop van een woning of appartement mag de aankoopprijs niet hoger liggen dan het maximum leenbedrag - € 10.000. Dit is een marge die vrij wordt gehouden voor renovatiewerken. Verder is de geschatte verkoopwaarde beperkt volgens de gezinssamenstelling, de ligging en het doel van de lening. Dit zijn de cijfers voor 2014:

Personen ten laste

Aankoop van bouwgrond / kavel binnen een kernstad of de Vlaamse Rand

Aankoop van bouwgrond / kavel buiten een kernstad of de Vlaamse Rand

Aankoop, bouw of renovatie van een woning binnen een kernstad of de Vlaamse Rand

Aankoop, bouw of renovatie van een woning buiten een kernstad of de Vlaamse Rand

0

€ 55.800

€ 50.700

€ 223.100

€ 202.800

1

€ 55.800

€ 50.700

€ 223.100

€ 202.800

2

€ 55.800

€ 50.700

€ 223.100

€ 202.800

3

€ 55.800

€ 50.700

€ 234.300

€ 213.000

4

€ 55.800

€ 50.700

€ 245.500

€ 223.200

5

€ 55.800

€ 50.700

€ 256.700

€ 233.400

6

€ 55.800

€ 50.700

€ 267.900

€ 243.600

  Deze bedragen worden bij aanvraag eenmalig verhoogd:
 • Met € 10.200: wanneer de woning buiten een kernstad of de Vlaamse rand ligt en op het moment van aanvraag minstens één persoon ten laste een kind jonger dan 6 is.
 • Met € 11.200: wanneer de woning binnen een kernstad of de Vlaamse rand ligt en op het moment van aanvraag minstens één persoon ten laste een kind jonger dan 6 is.
Voor sociale woningen gelden er geen maximale verkoopwaarden, behalve bij het afkopen van een eigendom in een echtscheidingsprocedure indien de woning niet reeds werd beleend met een sociale lening bij het VMSW / VWF. Aankoop van bouwgrond Voor sociale en middelgrote kavels moet een maximale grootte worden gerespecteerd van 4,5 are. Nieuwbouw op een bouwgrond Bij nieuwbouw op een sociale kavel mag het volume van de nieuwe woning niet meer zijn dan 550 m². Hierbij mag 25 m² worden bijgeteld per extra persoon ten laste (vanaf de derde persoon ten laste). Bij een middelgroot kavel is het maximum volume 650 m², te verhogen met 25 m² per extra persoon ten laste (vanaf de derde persoon ten laste). Bij de berekening van dit bruto volume worden ondergrondse delen (onder het maaiveld) apart vermeld en slechts voor 50% meegeteld. Boven het maaiveld wordt zowel rekening gehouden met hoofd- als bijgebouwen in de bouwvergunning, voor 100%. Losstaande autobergplaatsen worden niet meegerekend en bij appartementen worden gemeenschappelijke ruimtes niet meegerekend. Ook beroepsruimten (gebruikt voor een hoofdberoep) mogen van dit volume worden afgetrokken zolang ze een afzonderlijk deel uitmaken binnen de woning. Een nieuwe woning moet minimaal de volgende ruimtes bevatten: woonkamer, keuken, 2 afzonderlijk toegankelijke slaapkamers en een badkamer met minstens 1 lavabo en een bad of douche (aangesloten op koud en warm water). Alle vrijstaande gevels moeten minstens 28 cm (bakstenen en cement) of 24 cm (betonnen bouwblokken) dik zijn en een spouw van 5 cm voorzien. Renovatie van een bestaande woning Bij renovatie (verbetering, aanpassing) van een bestaande woning die gelijk wordt gesteld aan een sociale woning, moet deze woning ook aan een aantal eigenschappen voldoen:
 • De woning is minstens 30 jaar oud op het moment van de schriftelijke goedkeuring van de leenaanvraag.
 • De woning heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen dat niet hoger is dan € 1.500.
Men kan bij renovatie bovendien niet lenen voor de onderdelen van een woonst die uitsluitend bestemd zijn voor handelsactiviteiten. Indien men een zelfstandige activiteit wil uitvoeren in de woning wanneer de lening al werd aangegaan, is dit geen probleem zolang men ook blijft wonen in hetzelfde gebouw.

Renovatielening VMSW

Eigendomsvoorwaarden

Uiterlijk bij het ondertekenen van de leningsakte:
 • Moet u de eigenaar zijn van de te kopen of renoveren woning of van de grond waarop de woning zal worden gebouwd en moet hiervan bewijs kunnen leveren (bv. een ‘belofte van aankoop’)
 • Mag u geen tweede woning in volledige eigendom of vruchtgebruik bezitten, ook niet in het buitenland en moet dit schriftelijk op eer verklaren. Een ‘naakt eigendom’ is wel toegestaan.
Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze tweede regel:  
 • De tweede woning is voorwerp van een besluit tot onteigening.
 • De woning is onaangepast, zoals blijkt uit een onderzoek van de VMSW.*
 • De woning is onbewoonbaar, zoals blijkt uit een onderzoek van de VMSW, en komt niet in aanmerking voor renovatie, verbetering of aanpassing.**
 • U bent 55 jaar of ouder.*
 • De lening is bestemd voor een woning of bouwgrond in een kernstad.*
*mits de woning wordt verkocht binnen één jaar na het aangaan van de lening. **mits de woning wordt gesloopt of van bestemming verandert binnen één jaar na het aangaan van de lening.

Renovatielening VMSW

De inkomensvoorwaarden

Maximum inkomen Het inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting van de aanvrager overschrijdt op de referentiedatum (betaling dossierkost) het maximumbedrag niet.

Personen ten laste

In een kernstad of de Vlaamse Rand.

Niet in een kernstad of de Vlaamse Rand.

0

(aanvrager zonder handicap)

€ 37.417

€ 35.717

0

(aanvrager met handicap)

€ 41.153

1

€ 59.857*

€ 57.136**

2

€ 63.594*

€ 60.703**

3

€ 67.331*

€ 64.270**

4

€ 71.068*

€ 67.837**

5

€ 74.805*

€ 71.404**

6

€ 78.542*

€ 74.971**

*Standaardbedrag = € 56.120 met een verhoging van € 3.737. **Standaardbedrag = € 53.569 met een verhoging van € 3.567. Volgende inkomsten worden ook meegerekend voor het maximum bedrag:
 • niet belastbare vervangingsinkomsten

 • uw leefloon (indien van toepassing)
 • uw inkomen dat op basis van supranationale akkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is (indien van toepassing)
Volgende inkomsten worden niet meegerekend voor het maximum bedrag:
 • Inkomsten van inwonende meerderjarige kinderen jonger dan 25 die sinds hun 18 ononderbroken een deel uitmaken van het gezin.
 • Inkomsten van inwonende naaste familieleden met ofwel een ernstige handicap ofwel van minstens 65 jaar oud.
Volgende inkomsten worden slechts voor de helft meegerekend voor het maximum bedrag: Minimum inkomen U moet uiteraard ook over een minimum aan inkomsten beschikken. U moet namelijk in staat zijn om op regelmatige basis de lening af te betalen en tevens ook in staat zijn te voldoen aan de normale gezinsbehoeften. In het kader van solvabiliteit moet uw inkomen, zoals aangegeven op uw recentste belastingbrief hoger liggen dan € 8.420 per jaar (2013):

Gezinssamenstelling

Minimum maandinkomen

Alleenstaande

€ 750

Gezin van minstens 2 personen

€ 1.000

Per extra persoon ten laste

€ 250

Bij zelfstandigen wordt rekening gehouden met hun jaarinkomen en een gemiddeld maandinkomen berekend. Bij werknemers leidt men het maandinkomen af uit de laatste 3 loonfiches (exclusief 13de maand en vakantiegeld). Om uw solvabiliteit te garanderen wordt een financieel plan vereist met alle geraamde kosten voor de werkzaamheden. Uw historiek als betaler bij andere instellingen wordt ook onder de loep genomen. Bovendien wordt rekening gehouden met alle vaste gezinskosten, bv:
 • onderhoudsgeld (uitgaand)
 • andere lopende kredieten
Er wordt bovendien rekening gehouden met alle regelmatige inkomsten, bv. ook:
 • kinderbijslag
 • onderhoudsgeld (inkomend)
 • meerkosten voor personen met een handicap
Op basis van de solvabiliteit wordt uw leningsduur berekend, die standaard 20 jaar is. Als u voldoende solvabel bent, kan deze duur worden ingekort. Indien dit niet het geval is kan de duurtijd worden verlengd tot maximaal 30 jaar. Indien u niet solvabel genoeg bent voor een termijn van 30 jaar kunt u enkel nog in aanmerking komen voor een lening als alleenstaande met een handicap en borgstellers.

Renovatielening VMSW

Investeringsvoorwaarden

Gezien het om een lening gaat en geen premie, wordt u toch verwacht om te investeren in uw project. Zo zijn er een aantal vaste kosten die met het aangaan van deze lening samen gaan. Kosten U wordt verwacht een voorschot van € 25 (incl. btw) op de dossierkosten van € 100 te betalen aan de inschrijvende maatschappij voor de verwerking van uw aanvraag. Pas dan is uw inschrijving definitief. Wanneer er toch geen leenakte wordt ondertekend, krijgt u dit bedrag terugbetaald. In geval van uitvoerend beslag en vervroegde aflossing worden ook procedurekosten aangerekend. U moet uiteraard ook rekening houden met de kost van de rentevoet van het krediet. Ook notariskosten worden aangerekend maar slechts voor de helft en bij de aankoop van een sociale woning helemaal niet. Er worden ook geen kosten aangerekend voor:
 • uw inschrijving of aanvraag zelf
 • de schatting van onroerend goed en werkzaamheden (incl. verplaatsingskosten)
 • het aangetekend schrijven met uw renteherziening
 • alle aangegeven contractwijzigingen van de ontlener uit
 • duplicaten van attesten en verklaringen
 • eventuele aangetekende wettelijke ingebrekestelling voor wanbetaling
 • de optionele verzekering gewaarborgd wonen
Uw investering Om in aanmerking te komen voor de lening wordt ook verwacht dat u een minimumbedrag van € 10.000 investeert in renovatiewerken (ook voor bijkomende leningen). Indien u de lening aangaat voor het terugbetalen van vroegere schulden voor de renovatie, aankoop of bouw van een woning, wordt u verwacht minstens de helft van uw maandelijks netto inkomen te besteden aan het afbetalen van uw schulden. Verzekeringen De ontlener moet verplicht een brandverzekering afsluiten voor de woning waarvoor geleend wordt tegen brandgevaar, bliksemschade en ontploffing voor minstens de volledige duur van de lening en dit voor minstens de heropbouwwaarde of nieuwbouwwaarde van het goed of voor een dekking van alle schade. De ontlener is ook verplicht om een schuldsaldoverzekering aan te gaan voor een afnemend kapitaal van het volledige geleende saldo en voor de volledige duur van de lening (met uitzondering van alleenstaanden en wie deze verzekering om gezondheidsredenen niet kan afsluiten tegen een redelijke premie). Dit om het verschuldigd bedrag van de lening te waarborgen mocht de ontlener komen te overlijden. De VMSW biedt, indien gewenst, ook zelf een voordelige schuldsaldoverzekering aan. Een verzekering gewaarborgd wonen is niet verplicht maar wordt wel aangeraden. Het biedt een gewaarborgd inkomen bij verlies van inkomsten door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsonbekwaamheid. Er is weinig reden om het niet te doen aangezien de Vlaamse Overheid deze verzekering gratis aanbiedt. Hypotheek De terugbetaling van het geleende bedrag moet ook worden gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed waarvoor geleend wordt. Er wordt een hypotheek van eerste rang vereist voor aankoop en nieuwbouw (standaard voor 30 jaar). Hetzelfde onroerend goed mag niet gelijktijdig borg staan voor handels- of beroepsactiviteiten. U hoeft voor VMSW slechts één hypotheek af te sluiten. Alle huidige en toekomstige leningen vallen automatisch onder dezelfde hypotheek. De handlichting van een hypothecaire lening bij de VMSW kan niet vroeger plaatsvinden dan 8 weken na de datum van de laatste betaling via domiciliëring. Een gedeeltelijke opheffing van de hypotheek is enkel mogelijk voor zolang de overblijvende hypotheekwaarde niet lager is dan de overblijvende schulden. Voor het vastleggen van de hypotheek wordt de verkoopwaarde van het pand (voor de werkzaamheden, na de werkzaamheden en bij gedwongen verkoop) geschat (tenzij het gaat om een sociale woning).

Renovatielening VMSW

Factuurvoorwaarden

Het leningsbedrag wordt bepaald aan de hand van een kostenraming voor de werkzaamheden, materialen, etc. Dit gebeurt op basis van de gemiddelde kostprijs per ingreep of gebruikt materiaal, jaarlijks aangepast volgens de index. De lening wordt goedgekeurd op basis van een ingediend bestek. Naderhand wordt de lening bij voorkeur uitbetaald in schijven op basis van facturen. Het is dus belangrijk om de facturen goed bij te houden. Facturen moeten origineel zijn en legitiem.

Renovatielening VMSW

Combinatievoorwaarden

Aangezien het om een lening gaat en geen premie, is het mogelijk om deze lening met alle andere beschikbare premies van de overheid of de gemeenten te combineren, zolang voldaan wordt aan alle voorwaarden. Ook indien u reeds een Lening met Gewestwaarborg heeft afgesloten of een woonkrediet bij het Vlaams Woningfonds kunt u voor uw verbouwingswerken beroep doen op een sociale renovatielening bij de VMSW (vroeger VHM). Indien al een krediet werd toegekend door e VMSW, kan men onder de bijhorende voorwaarden een aanvullend krediet of een bijkomende lening aanvragen in een aantal gevallen: Extra kapitaal bij lenen
 • voor onvoorziene noodzakelijke werken (binnen de 2 jaar na ondertekening van de leenakte en binnen het maximum leenbedrag).
 • voor voorziene werken waar nog ruimte voor bestaat (binnen de 2 jaar na ondertekening van de leenakte en binnen het maximum leenbedrag).
Reeds afbetaald deel van het geleend bedrag wederopnemen
 • voor onvoorziene noodzakelijke werken (twee of meer jaren na de ondertekening van de leenakte).*
*Met een minimum leenbedrag van € 5.000 en een maximum van wat overblijft van het origineel leenbedrag na aftrek van de huidige omloop en het huidig beschikbaar bedrag en reeds vervallen maar nog niet terugbetaald bedrag). Opstellen van een nieuwe bijkomende leenakte
 • voor onvoorziene noodzakelijke werken (twee of meer jaren na de ondertekening van de leenakte) zolang de totale schuld de waarde van het goed niet overschrijdt.
 • Voor het afbetalen van de overname van een woning bij echtscheiding (indien de oorspronkelijke lening bij de VMSW nog loopt en een positief saldo vertoont).

Renovatielening VMSW

Geldigheid

Het besluit van de Vlaamse Executieve met de voorwaarden omtrent sociale leningen bij de Vlaamse Huisvestingmaatschappij door particulieren dateert van 20 maart 1991. Een nieuw besluit werd opgesteld op 23 november 1994 en gewijzigd op 19 januari 1999. Een nieuw besluit met vernieuwde voorwaarden en nieuw leningsreglement werd opgemaakt op 11 mei 1999. Het nieuw inschrijvingsreglement gaat van kracht op 14 september 2011. De hypothecaire leningen worden door de VMSW toegestaan op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 De bedragen en percentages in de voorwaarden worden jaarlijks aangepast aan de index. Zorg er daarom voor dat u steeds de meest recente cijfers heeft. Leningsduur Op basis van de solvabiliteit wordt uw leningsduur berekend, die standaard 20 jaar is. Als u voldoende solvabel bent, kan deze duur worden ingekort. Indien dit niet het geval is kan de duurtijd worden verlengd tot maximaal 30 jaar. Indien u niet solvabel genoeg bent voor een termijn van 30 jaar kunt u enkel nog in aan

Renovatielening VMSW

Aanvraag

 

Wie?

De persoon die de aanvraag doet voor de lening is de (toekomstige) eigenaar van de te kopen of renoveren woning of bouwgrond. De partner waarmee deze wettelijk samenwoont of gehuwd is, wordt beschouwd als de mede-aanvrager.

Wanneer?

Het indienen van de aanvraag en inschrijving doet u voor de aankoop van de woning of bouwgrond. Bij een bouwgrond moet u er wel voor zorgen dat er ten laatste 5 jaar na het ondertekenen van de leningsakte een woning op de bouwgrond staat die beantwoordt aan de veiligheidsnormen, gezondheidsnormen en woonkwaliteitsnormen. In het geval van de aankoop van een woning moet u het pand binnen de 2 jaar na het ondertekenen van de leningsakte persoonlijk bewonen en gebruiken als hoofdverblijfsplaats. Na twee jaar moeten ook de noodzakelijke renovatiewerken zijn uitgevoerd. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot van € 25 (incl. btw) op de dossierkosten van € 100. Wanneer uw aanvraag werd uitgesteld omdat er onvoldoende beschikbare kredieten waren, moet u de aanvraag indienen ten laatste één maand na de verzending van de schriftelijke mededeling dat er opnieuw kredieten beschikbaar zijn. Bij inschrijving met onmiddellijke beschikbaarheid van kredieten, wordt u verwacht de aanvraag meteen te doen.

Waar?

Om een lening aan te vragen maakt u best eerst telefonisch een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de bijzondere sociale leningen van de VMSW helpt verstrekken.

Wat?

Voor uw leningsaanvraag maakt u best een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de bijzondere sociale leningen van de VMSW helpt verstrekken. Wanneer u verschijnt op uw afspraak neemt u best volgende documenten mee (voor uzelf en alle personen die met u de woning betrekken of zullen betrekken):
 • Uw identiteitskaart (verplicht)
 • Uw laatste beschikbare aanslagbiljet of een verklaring dat u geen belastbaar inkomen genoot het betreffende jaar.
 • Uw laatste drie inkomensfiches en bewijsmateriaal van andere bronnen van inkomsten. (CM, RVA, OCMW,…)
 • Een officieel attest met een verklaring dat uw woning ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast werd verklaard of het voorwerp is van onteigening (indien van toepassing).
Volgende documenten zijn ook erg handig voor de verwerking van uw aanvraag:
 • Een attest van de dienst Bevolking op uw gemeente dat uw gezinssamenstelling aantoont.
 • Een extra attest van de Kas voor Gezinsvergoedingen in verband met kinderbijslag en wezentoelage (ook voor meerderjarige kinderen)
 • Een attest van uw handicap en/of die van een gezinslid door de bevoegde Federale Overheidsdienst of de Kas voor Invaliditeitsvergoedingen
Na inschrijving wordt u verwacht binnen de maand voor een aantal documenten te zorgen. Bij lening voor nieuwbouw
 • De bouwplannen met adres en contactgegevens (in tweevoud), ingeschreven en ondertekend door een architect.
 • Een berekening van het reële bruto volume van de woning.
  Bij overname van een lening (bij echtscheiding)
 • Bewijs van echtscheiding uit de registers van de burgerlijke stand.
  Voor u de lening aangaat, moet u verplicht een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering aangaan, zoals beschreven onder investeringsvoorwaarden. De lening moet bovendien gewaarborgd worden door een hypotheek.

Hoe?

Uw aanvraag tot lening moet worden ingediend bij de sociale huisvestingsmaatschappij waarbij u bent ingeschreven. In normale omstandigheden gebeurt de leningsaanvraag op het moment van de inschrijving, tenzij de kredieten voorzien door de Vlaamse Overheid zijn uitgeput en u moet wachten met uw definitieve aanvraag. Dit wordt nagegaan door de VMSW zelf nadat men uw dossier ‘leningsaanvraag’ heeft ontvangen na een eerste onderzoek. In het geval van een kredietstop wordt u op een wachtlijst gezet en krijgt u bericht wanneer er opnieuw kredieten beschikbaar zijn en wordt u verzocht dan binnen de maand uw aanvraag in te dienen. Een aanvraag is slechts definitief na het betalen van een voorschot van € 25 op de € 100 verplichte dossierkosten aan de inschrijvende maatschappij. Als niet wordt ingegaan op het uiteindelijke leningsaanbod worden deze kosten terugbetaald. De dag waarop u de dossierkosten betaalt is vanaf dan de referentiedatum waarop u verwacht wordt aan alle voorwaarden te voldoen. Elke wijziging in uw situatie waardoor u niet langer aan die voorwaarden zou voldoen, moet u meteen melden. Na inschrijving wordt u verwacht binnen de maand voor een aantal documenten te zorgen, zoals beschreven bij ‘wat?’ De VMSW controleert of de leningsaanvraag aanvaard kan worden na eventuele inspectie ter plaatse (niet in het geval het om een sociale woning gaat). Wanneer alle documenten volledig zijn ingediend en gecontroleerd kan het dossier worden geweigerd en de aanvraag worden stopgezet als niet aan alle voorwaarden werd voldaan of kan het dossier worden goedgekeurd en volgt er een definitief leningsaanbod van de VMSW. Om te kunnen genieten van de sociale lening moet u binnen de maand op dit aanbod ingaan. Stopzetting van de aanvraag gebeurt ook in volgende gevallen:
 • Bij schriftelijk verzoek tot stopzetting van de kandidaat-lener.
 • Wanneer de kandidaat-ontlener valse verklaringen blijkt te hebben afgelegd of valse documenten heeft ingeleverd.
 • Wanneer het schriftelijk aanbod van de VMSW niet werd aanvaard door de kandidaat-ontlener binnen de maand na opmaakdatum.
 • Wanneer het schriftelijk aanbod van de VMSW niet werd opgevolgd door ondertekening van een leenakte binnen de 3 maanden na opmaakdatum.
 • Wanneer de kandidaat-ontlener tussen de inschrijving en het aanbod niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden (wijzigingen moeten tijdig worden doorgegeven).
 • Als blijkt dat de kandidaat-ontlener niet solvabel is.
 • Wanneer de vereiste documenten niet werden bezorgd binnen de 2 maanden na aanvraag (of binnen de 1 maand in het geval van het schattingsdossier).
 • Na weigering van de lening door een leidend ambtenaar na advies van het risicocomité.

Na aanvraag?

Leenakte: afsluiten van de lening Na uw aanvraag wordt nagegaan of uw verklaringen correct zijn en of u aan alle voorwaarden voldoet aan de hand van de bewijsstukken die u binnen de maand moet inleveren. Op basis daarvan wordt de aanvraag stopgezet (geweigerd) of krijgt u een definitief aanbod tot lening van de VMSW. U wordt verwacht binnen de maand te reageren op dit aanbod. Na de ondertekening van het aanbod worden de nodige bewijsstukken overgemaakt aan de notaris. Pas dan zult u een leenakte kunnen ondertekenen bij de notaris of de commissaris van het Comité tot Aankoop (in het geval het om een sociale woning gaat). Dit moet gebeuren binnen de drie maanden na het opstellen van het aanbod. Uitbetaling van de lening De lening wordt uitbetaald na het volgen van de procedure na de ondertekening van de akte. Leningen voor de aankoop van een bouwgrond, kavel of woning worden uitbetaald bij het ondertekenen van de aankoopakte (bij voorkeur bij dezelfde notaris). Het deel bestemd voor aanvullende renovatiewerken bij aankoop van een sociale woning wordt apart uitbetaald in schijven afhankelijk van hoe die werkzaamheden vorderen. Leningen voor renovatiewerken, verbeteringen of aanpassingen worden uitbetaald in één of meerdere schijven afhankelijk van hoe de werkzaamheden vorderen, na voorlegging van een geldige bouwvergunning waar die vereist is en mogelijk na inspectie van de uitgevoerde werken. Het voorschot aan het begin van de werken bedraagt maximum € 5000 en wordt eventueel verminderd met het bedrag van de eigen beschikbare middelen. Grotere voorschotten zijn mogelijk op basis van een schriftelijke motivatie van de schatter. De werken moeten allemaal zijn goedgekeurd door de VMSW en beëindigd worden binnen de 2 jaar na het ondertekenen van de leenakte. Deze periode is verlengbaar tot 5 jaar in overleg met de schatter van de VMSW. Leningen voor nieuwbouw worden na inspectie van de uitgevoerde werken en het voorleggen van een geldige bouwvergunning als volgt uitbetaald:
 • Bij beëindiging van de ruwbouw van het gelijkvloers: 30% van het geleende bedrag.
 • Na plaatsing van het dak en het afsluiten van de brandverzekering: 30% van het geleende bedrag.
 • Na het voltooien van het pleisterwerk en de plaatsing van het buitenschrijnwerk en de elektriciteit: 20% van het geleende bedrag.
 • Na de volledige afwerking van de woning en toebehoren: 20% van het geleende bedrag.
Bij elke uitbetalingsfase moet via een formulier een schriftelijke aanvraag om geld worden ingediend bij het regionale kantoor van de VMSW (ondertekend door alle lenende partijen). Aflossing van de lening De lening wordt afgelost door middel van gelijke mensualiteiten na opening van een wederopneembaar krediet en bij voorkeur via domiciliëring. Het eerste bedrag moet theoretisch worden gestort een maand na het ondertekenen van de leningsakte, behalve bij nieuwe leningen (indien de ondertekening van de leningsakte niet valt op de 31ste van een maand die gevolgd wordt door een maand met minder dan 31 dagen). Elke exacte maand na het ondertekenen van de leenakte wordt beschouwd als een vervaldag die samenvalt met de herziening van uw rentevoet. Te veel gestorte bedragen worden op het einde van elk kalenderjaar bij het einde van de opnameperiode aan de ontlener teruggestort. U betaalt enkel interesten op het opgenomen kapitaal dus het maandelijks te storten bedrag verhoogt naar mate er meer geld wordt opgenomen. Vervroegde aflossing Eén keer per jaar mag een vrij te kiezen bedrag vervroegd worden terugbetaald. Als het om een tenminste 10% van het oorspronkelijk geleende bedrag gaat, mag dit altijd. Zelfs een volledige vervroegde terugbetaling is mogelijk. Bij vervroegde terugbetaling bent u wel een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd die gelijk staat met 3 maanden interest op het vervroegd afgeloste bedrag. In het geval van vervroegde terugbetaling na het overlijden van de ontlener via de schuldsaldoverzekering wordt deze vergoeding kwijtgescholden.   Uitstel van betaling Elke ontlener heeft het recht op uitstel van betaling van de kapitaalaflossing binnen een jaar na het ondertekenen van de leenakte gedurende maximaal een jaar (3, 6, 9 of 12 maanden). Uiteraard moeten de bedragen dan afgelost worden na deze periode van uitstel. Ook bent u nog steeds de interesten verschuldigd op het reeds geleende bedrag tijdens de periode van uitstel. Bij nieuwbouw wordt vaak gebruik gemaakt van dit recht, minstens tot op het moment waarop een verschuldigd saldo ontstaat, ook al valt dit moment later dan na 1 jaar. Dit geldt ook voor werken zonder aankoop. In dit geval kan de duurtijd van de lening verlengd worden met de termijn van het betalingsuitstel (zolang dit de maximum duurtijd en de leeftijdsgrens niet overschrijdt en zolang uw verplichte verzekeringen ook mee wordt verlengd). In andere gevallen wordt gewoon een hogere mensualiteit aangerekend voor de rest van de leningsduur. Betalingsuitstel kan ook worden verkregen door het risicocomité bij betalingsmoeilijkheden. Niet opgenomen sommen Voor niet opgenomen sommen wordt een reserveringscommissie gerekend van 1% per jaar op basis van het niet opgenomen bedrag. Dit geldt enkel voor ontleners die niet via domiciliëring betalen. Wie via domiciliëring betaalt, ontvangt een korting die deze commissie compenseert, waardoor er eigenlijk geen kosten meer worden gerekend. Interesten moeten enkel betaald worden op het opgenomen kapitaal, waardoor u maandelijks minder betaalt als er nog niet opgenomen over zijn. De ontlener kan verzaken aan de niet opgenomen sommen via een schriftelijke aanvraag, in overleg met de schatter van de VMSW en zolang de ontlener nog steeds voldoet aan de overeengekomen noodzakelijke werken. Zonder schriftelijke aanvraag wordt de resterende duurtijd verkort en betaalt u hetzelfde maandbedrag. Een nieuwe aflossingstabel wordt u bezorgd ter informatie. In uitzonderlijke gevallen kan dit resterend krediet worden opgenomen voor achterstallige betalingen. Kortingen Af en toe worden er kortingen gegeven aan ontleners die al een sociale lening zijn aangegaan (nooit individueel maar voor een groep dossiers). Dit kan zich bv. uiten in een percentuele korting op de rentevoet gedurende een aantal maanden. Aanpassingen en herzieningen rentevoet De rentevoet van een lening bij de VMSW wordt vanaf 2014 jaarlijks aangepast in het geval het aantal personen ten laste is gewijzigd ten opzichte van de vorige aanpassing of de vijfjaarlijks herberekening. Wijzigingen moet u zelf zo snel mogelijk doorgeven aan de VMSW. Vijfjaarlijks wordt uw rentevoet volledig herberekend op basis van uw inkomen en gezinssamenstelling. Voor deze herziening vraagt de VMSW zelf alle nodige gegevens op. Achterstallige betalingen Het is belangrijk dat achterstallige betalingen worden ingelost binnen de 8 dagen na de vervaldatum van betaling. Per lening krijgt u een herinneringsbrief bij achterstand in uw maandelijkse betalingen. In het geval van wanbetaling wordt de op dat moment geldende rentevoet van rechtswege verhoogd met 0,5% op jaarbasis, te rekenen vanaf de vervaldag van het verschuldigd bedrag en zo lang niet alle maandelijkse bedragen volledig betaald zijn. In het geval u langdurige betalingsproblemen ondervindt, neemt u best contact op met de VMSW om uw probleem te bespreken. Mogelijk kan een contractuele aanpassing het probleem verhelpen. In het ergste geval kan de sociale huisvestingmaatschappij uw woning terugkopen of kunt u tot 12 maanden uitstel van betaling krijgen terwijl uw woning wordt verkocht. Indien u niet meewerkt met de VMSW en alle bemiddelingen waren onsuccesvol, zal worden overgegaan tot een uitwinningsprocedure waarvan de belangrijkste wettelijks stappen de volgende zijn:
 • verzoek van de kredietgever tot de beslagrechter
 • poging tot minnelijke schikking
 • bevel tot betaling (6 maand geldig)
 • eventuele toekenning van betalingsfaciliteiten
 • exploot van uitvoerend beslag (overschrijving op hypotheekkantoor is 3 jaar geldig)
 • benoeming notaris en opmaak lastenboek
 • openbare verkoopzitdagen en recht van hoger bod
 • rangregeling: de verdeling van de verkoopopbrengsten
Hierbij hoeft openbare verkoop niet altijd kost wat kost vermeden te worden aangezien dit voor een aantal mensen de best mogelijke oplossing is. Leentermijn De looptijd van een lening is standaard 20 jaar maar de VMSW kan een verlenging toestaan tot maximum 30 jaar in het geval van onvoldoende solvabiliteit of indien de ontlener dit zelf vraagt omdat die minstens 1/3 van zijn maandelijks inkomen spendeert aan zijn mensualiteit. In het eerste geval wordt het termijn verlengd tot wanneer de ontlener wel solvabel is en in het tweede geval tot de ontlener minder dan 1/3 per maand spendeert aan het terugbetalen van zijn lening. Hierbij mag ook een extra forfaitair bedrag van maximum € 160 worden afgetrokken (of de maandelijkse meerkosten in het geval van mensen met een handicap of een invalide ten laste). In geen geval mag een leentermijn van 30 jaar worden overschreden en de lening moet ook af te betalen zijn voor de ontlener gepensioneerd is of de leeftijd van 75 heeft bereikt. Extra lener In een bestaand leningscontract kan altijd een nieuwe lener bij worden ingebracht op voorwaarde dat de waarborgen nog steeds voldoende zijn (solvabiliteit, verzekeringen) en dat de nieuwe lener zich ertoe verbindt alle overeengekomen verplichtingen na te leven. De nieuwe lener moet dan ook een kopie van het leencontract ondertekenen, wat niet noodzakelijk betekent dat hij mede-eigenaar wordt. Een onderhandse akte wordt opgesteld waarin de wijzigingen op de oorspronkelijke akte zijn opgenomen. Overname van de lening Wanneer een lening werd afgesloten door twee of meer personen, kan minstens één van de oorspronkelijke leners die het volledige eigendom heeft over het betrokken goed de rechten en verplichtingen over te nemen en de andere lener(s) daarvan te ontlasten. Dit moet de overblijvende lener in kwestie zelf schriftelijk aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld aangevraagd worden bij ontbinding van een samenlevingscontract of huwelijk (indien dit reeds bekend is bij de burgerlijke stand). Na de eventuele verlenging van de leentermijn moet(en) de overblijvende lener(s) nog steeds solvabel zijn, de afgesloten verzekeringen moeten worden behouden en eventueel aangepast en verder moet nog steeds aan alle voorwaarden worden voldaan. Lening stopzetten Een lening kan niet zomaar worden stopgezet. Het verschuldigde bedrag moet sowieso volledig worden terugbetaald. In het ergste geval kan de sociale huisvestingmaatschappij de sociale woning opnieuw aankopen en kan dat geld gebruikt worden om de lening af te betalen. In een aantal omstandigheden kan de VMSW eisen dat u de lening vervroegd terugbetaalt of voortzet tegen een met maximum 2% verhoogde rentevoet, bv. bij:
 • Niet-persoonlijke bewoning: (bv. volledig verhuren) U bent verplicht om de woning waarop de lening betrekking heeft persoonlijk te gebruiken als hoofdverblijfsplaats gedurende het volledige leentermijn. (Bij aankoop van een woning kan niet-persoonlijke bewoning zorgen voor een opschorting van de procedure van maximum 12 maanden)
In onder andere volgende gevallen kan men de lening vervroegd opeisen:
 • Bij wanbetalen, indien 30 dagen na aangetekend schrijven over de resterende schulden nog geen gevolg is gegeven aan deze melding.
 • Indien de hypotheek niet volgens de voorwaarden werd afgesloten (niet in eerste rang).
 • Bij inbeslagneming of verbrokkeling van het eigendom waarvoor geleend werd of wanneer de ontlener hier niet langer de volledige eigenaar van is.
 • Indien de in de leenakte opgenomen verklaringen die hebben geleid tot het toekennen van de lening onjuist of onvolledig blijken.
 • Indien het geleende bedrag niet wordt besteed aan de doeleinden opgenomen in de leenakte.
 • Indien het in hypotheekgegeven goed een waardevermindering ondergaat veroorzaakt door grote schade die binnen het jaar niet ongedaan kan worden gemaakt en wanneer het krediet niet is gedekt door een verzekering.
 • Bij het verbreken van de verplichte verzekeringen gedurende de leentermijn of wanneer deze verzekeringen niet heel het leentermijn dekken.
 • Indien een kredietnemer bij niet-persoonlijke bewoning weigert te kiezen tussen een verhoogde rentevoet of vervroegde terugbetaling of deze keuze weigert na te leven.
 • Indien de persoon die borg staat voor de kredietnemer komt te overlijden en er binnen de 3 maanden geen evenwaardig alternatief voorhanden is.
 • Indien de renovatiewerken niet binnen de gestelde termijn van twee jaar werden uitgevoerd.
 

Renovatielening VMSW

Meer Info

Voor de leningsaanvraag kunt u informatie krijgen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) naar keuze. De VMSW heeft zelf ook twee kantoren waarbij u niet alleen voor informatie terecht kan maar die ook instaan voor het onderzoek, de behandeling en goedkeuring van ingediende leningsaanvragen.

Provincie(s)

Contactgegevens

Antwerpen en Limburg

Regionaal kantoor OOST

Begijnenstraat 1 bus 1

2200 Herentals

Tel: 014 23 29 21

E-mail: info@vlaamsewoonlening.be

West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

Regionaal kantoor WEST

Socrates Business Center

4de verdieping

Kortrijksesteenweg 404

9000 Gent

Tel: 09 220 20 22

E-mail: info@vlaamsewoonlening.be

---

Vanaf mei 2014!!!:

Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70

9000 Gent

Vlaams-Brabant

Afhankelijk van de gemeente waarin de betrokken woning gelegen is, kunt u terecht in kantoor OOST of WEST.

Hierover kan de sociale huisvestingsmaatschappij u meer informatie verstrekken.

 

Sociale Huisvestingmaatschappijen

Hier vindt u een overzicht van sociale huisvestingmaatschappijen waarbij u terecht kunt voor een sociale lening (van het Vlaams Woningfonds of de VMSW):

Provincie

Contactgegevens

ANTWERPEN

CVBA – Sociale Bouw en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen

(Arrondissement Antwerpen)

Gijsbrecht van Deurnelaan 22

2100 Antwerpen

Tel: 03 663 77 20 03

E-mail: info@arroantwerpen.be

Website: http://www.arroantwerpen.be

CVBA Klein Brabant

(Arrondissement Bornem)

Guido Gezellelaan 49 bus 1

2870 Puurs

Tel: 03 889 18 48

E-mail: info@kleinbrabant.woonnet.be

CVBA Gewestelijke maatschappij voor de KLE van Mechelen en Omstreken

(Arrondissement Mechelen)

Oscar Van Kesbeeckstraat 72

2800 Mechelen

Tel: 015 20 74 12

E-mail: info@klemechelen.woonnet.be

De Ark nvso

(Arrondissement Turnhout)

Campus Blairon 599

2300 Turnhout

Tel : 014 40 11 00

E-mail : info@arkwonen.be

VLAAMS-BRABANT

CVBA Klein Landeigendom Zuiderkempen

(Arrondissement Westerlo)

Tongerlodorp 1

2260 Westerlo

Tel: 014 54 41 83

E-mail: info@kle.woonnet.be

CVBA Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting

(Arrondissement Halle-Vilvoorde)

Hoofdkantoor:

Bezemstraat 83 bus 131

Sint-Pieters-Leeuw

Tel: 02 371 03 30

E-mail: info@volkshuisvesting.be

Website: http://www.volkshuisvesting.be

Bijkantoor (leningen) :

Brusselstraat 24 bus 1

1740 Ternat

Tel : 02 582 41 27

E-mail: info@volkshuisvesting.be

Website: http://www.volkshuisvesting.be

CVBA Providentia

(Arrondissement Halle-Vilvoorde)

Brusselsesteenweg 191

1730 Asse

Tel: 02 452 72 43

E-mail: info@provicentia.be

CVBA Sociaal Wonen Arro Leuven

(Arrondissement Leuven)

Wijgmaalsesteenweg 18,

3020 Herent

Tel: 016 31 62 00

E-mail: info@swleuven.be

Website : http://www.swleuven.be

LIMBURG

CVBA Vooruitzien

(Arrondissement Beringen)

Burgemeester Geyskensstraat 1

3580 Beringen

Tel: 011 42 39 25

E-mail: info@vooruitzien.be

CVBA Landwaarts

(Arrondissement Genk – Maaseik - Neerpelt)

Kantoren:

Heerstraat 28

3910 Neerpelt

Tel: 011 64 48 68

*

Dieplaan 57

3600 Genk

Tel: 089 32 30 80

*

Scholtisplein 11

3680 Neeroeteren

Tel: 089 86 45 25

E-mail: info@landwaarts.be

Website: http://www.landwaarts.be

CVBA Kleine Landeigendom

(Arrondissement Tongeren – Lanaken – Hasselt)

Kantoren:

Pliniuswal 1 bus 2

3700 Tongeren

Tel: 012 23 68 68

*

Koning Albertlaan 87

3620 Lanaken

Tel: 089 71 41 05

*

Langstraat 84

3806 Sint-Truiden

Tel: 011 68 55 27

*

E-mail: info@kleinelandeigendom.be

Website: http://www.kleinelandeigendom.be

OOST-VLAANDEREN

CVBA Denderstreek

(Arrondissement Aalst)

Verastenstraat 1

9300 Aalst

Tel: 053 77 15 18

E-mail: info@denderstreek.woonnet.be

Website: http://www.shm-denderstreek.be

CVBA Sociale Bouw &

Kredietmaatschappij Arro Dendermonde

(Arrondissement Dendermonde)

Begijnhoflaan 24

9200 Dendermonde

Tel: 052 22 23 54

E-mail: info@sbk-dendermonde.woonnet.be

CVBA Het Volk

(Arrondissement Gent - Eeklo)

Ravensteinstraat 12

9000 Gent

Tel: 09 223 50 45

E-mail: info@volk.woonnet.be

CVBA Wonen

(Arrondissement Gent - Eeklo)

Marcel Mollelaan 17

9060 Zelzate

Tel: 09 344 54 59

E-mail: info@wonen.woonnet.be

Website: http://www.cvbawonen.be

CVBA Sociale Huisvestingmaatschappij Vlaamse Ardennen

(Arrondissement Oudenaarde)

Sint-Jozefsplein 18

9700 Oudenaarde

Tel: 055 31 62 14

E-mail: info@shmvlaamseardennen.be

Website: http://www.cvbawonen.be

CVBA Waasse Landmaatschappij

(Arrondissement Sint-Niklaas)

Mgr. Stillemansstraat 45

9100 Sint-Niklaas

Tel: 03 777 25 92

E-mail: info@wlm.woonnet.be

WEST-VLAANDEREN

CVBA Vivendo

(Arrondissement Brugge)

Magdalenastraat 20 bus 1

8200 Sint-Andries (Brugge)

Tel: 050 44 61 10

E-mail: info@vivendo.be

Website: http://www.vivendo.be

CVBA Zuid-West &

Vlaamse Sociale Huisvestingmaatschappij

(Arrondissement Kortrijk)

Damkaai 5 bus 1

8500 Kortrijk

Tel: 056 23 01 20

E-mail: info@zwh.woonnet.be

Website: http://www.zwh.be

CVBA WoonWel

(Arrondissement Gistel - Oostende)

Stuiverstraat 401

8400 Oostende

Tel: 059 25 56 83

E-mail: info@woonwel.be

Website: http://www.woonwel.be

CVBA De Mandel

(Arrondissement Roeselare - Tielt)

Groenestraat 224

8800 Roeselare

Tel: 051 23 35 00

E-mail: info@demandel.be

Website: http://www.demandel.be

CVBA Woonmaatschappij IJzer en Zee

(Arrondissement Veurne - Diksmuide)

Graanstraat 1

8600 Diksmuide

Tel: 058 31 22 40

E-mail: directie@wijz.woonnet.be

Website: http://www.ijzerenzee.be

CVBA Ons Onderdak

(Arrondissement Ieper)

Ter Waarde 65

8900 Ieper

Tel: 057 21 92 20

E-mail: info@onsonderdak.be

Website: http://www.onsonderdak.be