Toepassing

De Vlaams-Brabantse provinciale onderhandse lening is een sociale lening toegekend voor de renovatie van woningen op het grondgebied Vlaams-Brabant. Deze lening kan u financieel ondersteunen bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen de volgende categorieën:
 • Verbeteringswerken (zoals vochtbestrijding)
 • saneringswerken
 • vergrotingswerken
 • energiebesparende maatregelen
 • aanpassingswerken (voor gezinsleden of ascendenten met een fysieke beperking)
De volgende werkzaamheden komen niet in aanmerking voor de provinciale lening:
 • werken die niet noodzakelijk het leefcomfort verbeteren
 • gewone onderhoudswerken
 • omgevingswerken zoals tuinaanleg, de aanleg van paden, de aanleg van een oprit, etc.

Bedrag

Er is geen premiebedrag aangezien het niet gaat om een renovatiepremie maar wel om een goedkope aanvullende lening. Het bedrag dat u leent, hangt af van de geschatte kosten aan de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. De te lenen bedrag moet wel hoger liggen dan het minimum van € 2.500. Het standaard maximumbedrag dat via de provinciale sociale lening van Vlaams-Brabant kan worden gevraagd is € 20.000. Dit bedrag wordt verhoogd met € 500 voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een invalide ten laste. De effectieve maximumbedrag wordt ook nog eens per aanvraag berekend volgens de volgende formule: [de geschatte waarde van het goed in gedwongen verkoop na uitvoer van de werken (incl. grond)] MIN [het saldo van reeds voor aankoop en/of werken aangegane lening(en) bij een kredietinstelling] Daarbij moet ook rekening worden gehouden dat het totaal van de toegekende provinciale tegemoetkomingen inzake huisvesting (lening aankoop, bouwen, renovatie) voor eenzelfde persoon nooit het bedrag van € 35.000 mag overschrijden. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een invalide ten laste is dit bedrag € 40.000. Van het geleende bedrag kan u 99% investeren in de werkzaamheden. 1% wordt afgehouden en in een waarborgfonds gestort om de risico’s die samengaan met de toepassing van het reglement te dekken. Als bijkomende waarborg geldt dat leners afstand doen van het voor afstand vatbare gedeelte van hun wedde, salaris of andere inkomsten in het geval ze in gebreke zouden blijven de lening terug te betalen op de vastgelegde vervaldagen na een aangetekende aanmaning waaraan gedurende de 15 daaropvolgende dagen geen gevolg werd gegeven.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van Vlaams-Brabant per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van Vlaams-Brabant per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de aanvrager

De aanvrager is volledige eigenaar of huurder van de te renoveren woning.

Extra voorwaarde voor huurders

De huurder is in het bezit van een overeenkomst ondertekend door de eigenaar waarin die:

 • zich akkoord verklaart met de uitvoering van de geplande werken.
 • zich verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering van de werken.
 • zich verbindt aan het afsluiten van een nieuw huurcontract van minstens 9 jaar, onder voorbehoud van toekenning van de provinciale lening.
 • zich verbindt aan het betalen 10% van het geleende kapitaal van de provincielening aan de huurder (als vergoeding voor de meerwaarde die de woning heeft verkregen door de werkzaamheden) indien na 9 jaar geen nieuw huurcontract wordt afgesloten van minstens 9 jaar.
  OF
  overeenkomt met de huurder om een gedeelte van de maandelijkse terugbetalingen van de provinciale lening op zich te nemen.
 • verklaart dat hij voor de aankoop of bouw van de woning een hypothecaire lening heeft afgesloten voor minstens 60% van de geschatte waarde bij gedwongen verkoop op het moment van de aankoop of bouw van de woonst.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van Vlaams-Brabant per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de werken

Binnen de vastgestelde voorwaarden en binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kan een provinciale renovatielening worden toegestaan voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de volgende categorieën:

 • verbetering
 • aanpassing
 • energiebesparing
 • vergroting
 • sanering

Dit met uitzondering van:

 • werken die niet noodzakelijk zijn voor het bevorderen van het leefcomfort
 • gewone onderhoudswerken
 • omgevingswerken: aanleg van tuinen, paden, opritten, etc.

Meer informatie over de toegelaten werkzaamheden vindt u bij de toepassing van deze lening.

Na afsluiting van de lening

De werkzaamheden mogen pas aanvangen nadat een provinciaal ambtenaar ter plaatse een controle heeft uitgevoerd.

Vanaf de ondertekening van de akte voor de provincielening heeft u 1 jaar de tijd om de werken te voltooien. Indien na een jaar tijd de werkzaamheden nog niet zijn ingevoerd, zonder dat er overmacht in het spel is, dan zal het saldo van de lening niet langer worden uitbetaald en zullen de maandelijkse stortingen herberekend worden.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal een provinciaal afgevaardigde nagaan of de werken uitgevoerd worden in overeenkomst met het bestek / de aanvraag.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van Vlaams-Brabant per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard en ligging van de woonst

 

 • De te renoveren woning valt niet onder één van volgende categorieën:
  • onbewoonbare woning
  • gebouw van de horecasector
  • gebouw waarvan meer dan 30m² is bestemd voor het uitoefenen van een beroep of het drijven van handel
 • De te renoveren woning is gelegen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.
 • De totale geschatte waarde van de te renoveren woonst in gedwongen verkoop (grond inbegrepen) zal na de werken de gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen van de voorbije 3 jaar niet overschrijden. Dit wordt bepaald door aangestelde ambtenaren volgens 4 categorieën of klassen volgens de ligging van uw woning (ga na tot welke categorie uw woning behoort):
  • Categorie 1: € 232.083
  • Categorie 2: € 260.083
  • Categorie 3: € 288.083
  • Categorie 4: € 368.137
  • Deze maximum geschatte waarde bij gedwongen verkoop wordt verhoogd met € 12.400 bij gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een invalide ten laste.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van Vlaams-Brabant per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Eigendomsvoorwaarden

 

 • De aanvrager is volledig eigenaar of huurder van de te renoveren woning.
 • De aanvrager is geen volledig eigenaar of vruchtgebruiker van andere onroerende goederen, waarvan het totaal kadastraal inkomen hoger ligt dan € 125. 

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van Vlaams-Brabant per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

De inkomensvoorwaarden

Na aftrek van alle te betalen maandelijkse aflossingen voor verschillende leningen moeten aanvragers minstens beschikken over:

 • € 670 / maand (1 persoon) + € 130 / maand / bijkomend kind ten laste
 • € 830 / maand (2 personen) + € 130 / maand / bijkomend kind ten laste
 • € 980 / maand (3 personen) + € 130 / maand / bijkomend kind ten laste
 • € 1.130 / maand (4 personen) + € 130 / maand / bijkomend kind ten laste
 • € 1.290 / maand (5 personen) + € 130 / maand / bijkomend kind ten laste

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers was 3 jaar voor de aanvraag (of indien voordeliger het laatste jaar voor de aanvraag) maximum:

 • € 37.480 / jaar (1 persoon) + € 3.200 / persoon ten laste
 • € 53.110 / jaar (2 personen of meer) + € 3.200 / persoon ten laste

Deze maximumbedragen worden jaarlijks (1 januari) aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de voorafgaande maand en afgerond naar het dichtstbijzijnde eurotiental volgens volgende formule:

[inkomen] x [nieuw indexcijfer] / [oud indexcijfer]

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van Vlaams-Brabant per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Investeringsvoorwaarden

Het te investeren bedrag hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld vochtproblemen wilt aanpakken, is het een goed idee om eerst contact op te nemen met AquaPartners voor een gratis diagnose, zodat u de kosten kunt inschatten.

Aangezien het om een lening gaat, zal u de lening net zoals bij andere leningen moeten afbetalen. Het bedrag dat u maandelijks zal moeten betalen, zal wel significant lager liggen dan bij andere leningen.

Deze lening wordt immers toegekend tegen een rentevoet van rond de 2%. De werkelijke interestvoet wordt voor elk leningscontract berekend volgens volgende formule:

I = (VxG)/R

Waarbij:

G = [Gemiddelde van de referte-indexen E van de voorbije 6 maanden (lineaire obligaties 5 jaar) zoals bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad door de controledienst van de verzekeringen]

T = [Hypothecair krediet]

V = [geldende rentevoet]

R = [geldende referte-index]

I = [nieuw berekende rentevoet]

De effectief opgelegde rentevoet wordt pas gewijzigd aan de hand van deze nieuwe berekeningen als het verschil tussen V en I minstens 0,50% bedraagt.

De interestvoet blijft ongewijzigd voor elk individueel leningscontract gedurende heel de leningsduur.

Indien u eigenaar bent van de woning is het noodzakelijk dat u voor de aankoop of bouw van de woning een hypothecaire lening heeft afgesloten voor een bedrag van minstens 60% van de geschatte waarde bij gedwongen verkoop op het ogenblijk van de aankoop of de bouw.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van Vlaams-Brabant per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Factuurvoorwaarden

U betaalt zelf de facturen van de bouw of verbouwingen en u krijgt het geleende bedrag in maximaal 4 schijven uitbetaald aan de hand van die facturen.

Gedurende de volledige leningsduur heeft de deputatie het recht om de woning te laten bezoeken door aangestelde ambtenaren en bewijzen op te vragen van de regelmatige betaling van de verzekeringspremie.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de renovatielening van Vlaams-Brabant per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Combinatievoorwaarden

Aangezien het om een lening gaat en geen premie, is het mogelijk om deze lening met alle andere beschikbare premies van de overheid of de gemeenten te combineren, zolang voldaan wordt aan alle voorwaarden.

Het gaat ook om een aanvullende lening. Dit wil zeggen men ervan uit gaat dat u bij aanvraag reeds een hypothecaire lening heeft lopen.

Geldigheid

De voorwaarden van deze aanvullende lening (bv. de inkomensvoorwaarden, het bedrag en de maximum verkoopwaarde van de woning in kwestie) worden jaarlijks gewijzigd volgens de gezondheidsindex. De informatie op onze website is aangepast volgens de nieuwe reglementering van 2014. Toch is het interessant om eens na te gaan op de website van de provincie Oost-Vlaanderen of deze lening nog up-to-date is.

Aanvraag

 

Wie?

De aanvraag voor deze lening moet worden ingediend door de volledige eigenaar of de huurder van de woning waarvoor deze lening is bestemd.

Wanneer?

De aanvraag tot lening moet worden ingediend voor de aanvang van de werken. De werkzaamheden mogen pas aanvangen nadat een provinciaal ambtenaar ter plaatse een controle heeft uitgevoerd.

Waar?

De aanvraag tot het verkrijgen van een sociale provinciale lening moeten aangetekend worden verzonden aan de dienst Wonen van de provincie Vlaams-Brabant: Deputatie Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Wonen Provincieplein 1 3010 Leuven

Wat?

Welke documenten u precies moet indienen om te bewijzen dat u aan alle voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op de sociale lening van de provincie Vlaams-Brabant, neemt u best even contact op met de Dienst Wonen voor meer informatie.

Hoe?

Om meer te weten over de procedure die u moet volgen om een succesvolle aanvraag in te dienen voor de aanvullende renovatielening van de provincie Vlaams-Brabant, neemt u best even contact op met de Dienst Wonen voor meer informatie.

Na aanvraag?

Na aanvraag wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor deze sociale lening. Als u in aanmerking komt, moet u een leningsakte ondertekenen binnen de 365 dagen na toekenning van de lening. Deze termijn kan worden verlengd op basis van een gerechtvaardigd verzoek van de belanghebbenden. De uitbetaling gebeurt pas na het ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de vereffeningsmodaliteiten. Er wordt dan een bedrag van minimum € 500 en maximum € 5.000 gestort. Het volledige saldo wordt uitbetaald in maximaal 4 schijven van telkens minimum € 500 aan de hand van ingediende facturen en een controle van een provinciaal afgevaardigde. Indien deze lening aan u wordt toegekend, engageert u zich om de lening maandelijks af te betalen binnen de 20 jaar (als eigenaar) of binnen de 9 jaar (als huurder) en voor de leeftijd van 60 jaar.   Afbetaling eigenaars De lening mag worden afbetaald binnen een termijn naar keuze die de duur van 20 jaar niet overschrijdt op voorwaarde dat de lening volledig afbetaald zal zijn op het moment dat de aanvrager de leeftijd van 60 jaar bereikt. Afbetaling huurders De lening mag worden afbetaald binnen een termijn naar keuze die de duur van 9 jaar niet overschrijdt en op voorwaarde dat de lening volledig afbetaald zal zijn op het moment dat de aanvrager de leeftijd van 60 jaar bereikt. Afbetaling eigenaars en huurders De afbetaling wordt vastgelegd in vaste annuïteiten, volgens de interest en de progressieve afbetaling van het kapitaal, die worden opgesplitst in mensualiteiten van gelijke twaalfden die tussen de 5de en de 10de van elke maand zullen moeten worden terugbetaald. De eerste maandelijkse storting moet gebeuren de vierde maand na de ondertekening van de leningsakte. De lener krijgt op zijn naam een rekening die zal worden gedebiteerd met het geleende kapitaal en gecrediteerd met de terugbetalingen. Jaarlijks wordt het debet verhoogd met de voor het verlopen jaar verschuldigde interesten en wordt de rekening vastgesteld en afgesloten. Dan wordt het saldo opnieuw overgedragen. Voor het berekenen van de interesten wordt beschouwd dat de terugbetalingen werden gedaan op het einde van het jaar. De terugbetalingen moeten gedekt worden door een levensverzekering van de lener met het hoogste inkomen (of de andere lener indien de lener met het hoogste inkomen geen levensverzekering kan afsluiten). Deze zal worden afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij aangesteld door de deputatie of een andere maatschappij als deze geen levensverzekering voor de lener wil afsluiten. Een vrijstelling op deze regel is uiterst zeldzaam. De verzekering wordt betaald van het toegekende leenbedrag. Onmiddellijke schuldvordering van kapitaal en interesten Onmiddellijke schuldvordering is mogelijk indien het goed:
 • aangeslagen of (gedeeltelijk) verkocht wordt
 • van aard werd veranderd
 • beschadigd is of slecht onderhouden
 • wordt gebruikt voor uitoefening van bedrijvigheid binnen de horecasector
 • bestemd is als handelshuis
 • bestemd is voor de uitoefening van een beroep (tenzij slechts gedeeltelijk voor een oppervlakte van minder dan 30 m²)
 • niet verzekerd is tegen brand, bliksem of ontploffingen voor zijn volledige bouwwaarde
 • volledig of gedeeltelijk wordt verhuurd door de aanvragers*
Onmiddellijke schuldvordering is mogelijk indien de aanvrager(s) / lener(s):
 • de toegang tot het goed weigeren voor het leveren van bewijsmateriaal
 • het goed niet (volledig) bewonen*
 • sinds 2 maanden niet langer voldoen aan de maandelijkse afbetalingen (zonder uitzonderlijke toestemming van de deputatie op grond van gerechtvaardigd verzoek van de betrokkenen)
 • om het even welke bepaling van het reglement of de leningsakte overtreden
Onmiddellijke schuldvordering is mogelijk indien de hoofdlening:
 • opvorderbaar wordt
Onmiddellijke schuldvordering is mogelijk indien de werken:
 • niet (volledig) worden uitgevoerd volgens de ingediende bestekken
*In deze gevallen is het mogelijk dat vervroegde terugbetaling van de lening wordt geëist in de vorm van verhoogde maandelijkse betalingen die minstens het dubbel bedragen van de oorspronkelijke betalingen. Het opgelegde maximumbedrag is dan € 400. Bij schuldvordering geldt algemeen dat de aanvrager / lener opdraait voor de administratieve en uitvoerende kosten.  

Meer Info

Meer informatie over de aanvraag en voorwaarden van deze provinciale lening, kan u verkrijgen bij de Dienst Wonen in Vlaams-Brabant. Deputatie Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Wonen Provincieplein 1 3010 Leuven Tel: 016 26 73 10 E-mail: wonen@vlaamsbrabant.be Meer informatie over de concrete aanpak bij vochtbestrijding en de daaraan verbonden kosten, kunt u verkrijgen door vrijblijvend contact op te nemen met AquaPartners.