Toepassing

Een aanvullende lening voor het kopen, (ver)bouwen of verbeteren van een woning in Oost-Vlaanderen. Een lening is fundamenteel anders dan een premie. Bij een premie krijgt u een bedrag als tegemoetkoming, dat u niet hoeft terug te betalen. Bij een lening betaalt u het geleende bedrag terug in maandelijkse schijven. Deze specifieke lening is wel een goedkope lening, waardoor het bedrag dat u moet terugbetalen lager ligt dan bij andere leningen. De aanvullende lening is dus bedoeld voor personen met een bescheiden inkomen die een hoofdlening zijn aangegaan bij een erkende kredietinstelling voor het kopen of (ver)bouwen van een woning in Oost-Vlaanderen.

Bedrag

Er is geen premiebedrag aangezien het niet gaat om een renovatie- of bouwpremie maar wel om een goedkope aanvullende lening. Het bedrag dat u leent, hangt af van de geschatte kosten aan de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Te lenen bedrag Het maximum te lenen bedrag is standaard € 10.000 maar wordt voor elke aanvrager afzonderlijk berekend. Deze limiet kan verhoogd worden met € 250 per persoon ten laste. Bij elke aanvullende lening wordt afzonderlijk het bedrag bepaald volgens onderstaande categorieën en formules:
 1. Bij aanbouw van een nieuwe woning voor eigen bewoning en gebruik in de private of openbare sector of een bijzonder gebied. OF Bij de uitvoer van verbouwingswerken van gelijkaardige omvang, bv. door het verwerven van een voorheen nooit bewoonde woning in de private sector.
([de totale geschatte verkoopwaarde van het onroerend goed] PLUS [de enige premie van de levensverzekering voor de hoofdlening*]) MIN [het bedrag van de hoofdlening, excl. de levensverzekeringspremie]
 1. Bij aankoop van een bestaande woning.
([de totale aankoopprijs van de woning (incl. registratiekosten)] PLUS [de enige premie van de levensverzekering voor de hoofdlening*]) MIN [het bedrag van de hoofdlening, excl. de levensverzekeringspremie]
 1. Bij verbouwingswerken aan een bestaande woning.
([de geraamde kostprijs van de verbouwingswerken aan de bestaande woning]** MIN [het bedrag van de hoofdlening, excl. de levensverzekeringspremie] *In het geval de levensverzekering niet werd betaald met een enige premie, wordt het bedrag na onderzoek door de deputatie zelf bepaald. **Bij verbouwingswerken wordt de geraamde kostprijs afgeleid uit een bestek zoals opgemaakt door een architect of aannemer of een geleverd model van het provinciebestuur. Rentevoet Een voordeel van een sociale lening is dat de rentevoet lager ligt dan bij andere leningen en lager ten opzichte van de rentevoet die het provinciebestuur Oost-Vlaanderen verschuldigd is aan de financiële instelling:
 • 1% minder bij leningen voor het aankopen of verbouwen van een bestaande woning.
 • 2% minder bij leningen voor woningen gelegen in een bijzonder gebied of woningen gebouwd voor 1946 waaraan verbouwd wordt.
Deze renteverminderingen zijn niet cumuleerbaar. Uw rentevoet blijft in principe geldig voor de ganse duur van de lening maar mag gewijzigd worden na een termijn van 5 jaar. Het verschil tussen de vorige en de nieuwe rentevoet mag dan niet groter zijn dan 2%.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Oost-Vlaamse aanvullende lening per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Oost-Vlaamse aanvullende lening per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de aanvrager

 

 • U bent de rechtmatige eigenaar van de woning waarvoor een lening wordt aangevraagd.
 • De woning waarvoor de lening wordt aangevraagd is de enige woonst die u in ‘volle eigendom’ bezit.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Oost-Vlaamse aanvullende lening per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de werken

 

 • De lening wordt aangevraagd voor het kopen, (ver)bouwen of verbeteren van een woning in Oost-Vlaanderen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Oost-Vlaamse aanvullende lening per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard en ligging van de woonst

 

 • Het gaat om een woning. Dat wil zeggen dat het om onroerend goed gaat of een deel daarvan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.
 • De geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd, ligt niet hoger dan € 178.000 (incl. grond, excl. btw + registratierechten).
  Deze waarde mag worden verhoogd met 5% per persoon ten laste.
  Deze waarde mag nog eens worden verhoogd met 5% indien uw jongste kind nog geen vier jaar oud is of indien u nog geen vier jaar gehuwd of samenwonend bent.
  Deze waarde wordt jaarlijks aangepast aan de index, waarbij de waarde wordt aangepast aan het dichtstbijzijnde duizendtal.
 • De woning waarvoor de lening wordt aangevraagd, is de enige die u in volle eigendom bezit.
 • De woning waarvoor de lening wordt aangevraagd, is gelegen op het grondgebied Oost-Vlaanderen.
 • De woning voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten of zal daaraan voldoen na het uitvoeren van de nodige verbouwingswerken.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Oost-Vlaamse aanvullende lening per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Eigendomsvoorwaarden

 

 • U bezit de woonst waarvoor de lening wordt aangevraagd in volle eigendom of vruchtgebruik.
 • De woning waarvoor de lening wordt aangevraagd, is de enige die u in volle eigendom of vruchtgebruik bezit.
 • U bent reeds een (hypothecaire) hoofdlening aangegaan voor het (ver)bouwen of aankopen van uw woning.

De aanvragers moeten een kopie van de akte van de hoofdlening of een bewijs van de notaris kunnen voorleggen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Oost-Vlaamse aanvullende lening per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

De inkomensvoorwaarden

Uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden is niet hoger dan:

 • € 37.125 als alleenstaande
 • € 49.500 als samenwonende of iemand met een gezin

Deze maximumbedragen mogen worden verhoogd met 5% voor elke persoon ten laste en met 10% voor elke invalide persoon ten laste.

Dit maximum inkomen wordt jaarlijks aangepast op 1 januari aan de gezondheidsindex van de maand ervoor.

De aanvrager moet een attest voorleggen, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, met uitzondering van niet-belastbare personen zoals weduwen, op rust gestelden, invaliden van het Riziv of een verzekeringsmaatschappij, personen met een handicap of arbeidsongeschiktheid van minstens 66%. Aanvragers die behoren tot deze groep uitzonderingen moeten een attest voorleggen van de instelling die hen een rustpensioen, overlevingspensioen, invaliditeitsvergoeding, arbeidsongeschiktheidsuitkering of andere tegemoetkoming verleent. Dit om te bewijzen dat ze over voldoende inkomsten beschikken om de lening af te betalen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Oost-Vlaamse aanvullende lening per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Investeringsvoorwaarden

Het te investeren bedrag hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld vochtproblemen wilt aanpakken, is het een goed idee om eerst contact op te nemen met AquaPartners voor een gratis diagnose, zodat u de kosten kunt inschatten.

Aangezien het om een lening gaat, zal u de lening net zoals bij andere leningen moeten afbetalen. Het bedrag dat u maandelijks zal moeten betalen, zal wel significant lager liggen dan bij andere leningen.

Het terugbetalingstermijn van de provinciale aanvullende lening bedraagt 5, 10, 15 of 20 jaar, onder voorwaarde dat de lening voor uw pensioen volledig terugbetaald moet zijn.

U betaalt maandelijks een vastgelegd bedrag in overeenkomst met de provinciale dienst Sociaal Wonen via domiciliëring.

Om recht te hebben op de aanvullende lening is het niet alleen verplicht om al een hypothecaire lening te zijn aangegaan voor de werkzaamheden maar wordt u ook verplicht tot het aangaan van een:

Schuldsaldoverzekering /levensverzekering

Een schuldsaldoverzekering dient als waarborg voor de terugbetaling van het overblijvende saldo van het geleende kapitaal in het geval de verzekerde(n) komt / komen te overlijden.

Deze verzekering wordt bij Ethias afgesloten met de enige premie, die door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen vooraf wordt genomen van het bedrag van de verleende aanvullende lening (tenzij u om gewichtige redenen ontslaan wordt van deze verplichting door de deputatie). De enige premie wordt berekend op een jaarlijks door de deputatie te bepalen percentage van het ontleende kapitaal.

Waarborgfonds

Een waarborgfonds dient tot waarborg van de terugbetaling van het overblijvend saldo van het geleend kapitaal en de betaling van de interesten en de mogelijke kosten van tenuitvoerlegging, beperkt tot 5% van het ontleende kapitaal.

Dit waarborgfonds wordt bij Ethias verzekeringen opgericht en beheerd onder kosteloze titel en eveneens gespijsd met een enige premie die vooraf wordt genomen van het bedrag van de verleende aanvullende lening door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De enige premie wordt berekend op een jaarlijks door de deputatie te bepalen percentage van het ontleende kapitaal.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Oost-Vlaamse aanvullende lening per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Factuurvoorwaarden

U hoeft niet te bewijzen aan de hand van facturen welke investeringen u heeft gemaakt voor het (ver)bouwen of renoveren van uw woning.

U betaalt gewoon zelf de facturen van de bouw of verbouwingen met het bedrag dat u heeft geleend en dat u vanaf dan maandelijks in stukjes kan aflossen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Oost-Vlaamse aanvullende lening per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Combinatievoorwaarden

Aangezien het om een lening gaat en geen premie, is het mogelijk om deze lening met alle andere beschikbare premies te combineren, zolang voldaan wordt aan alle voorwaarden.

Het gaat ook om een aanvullende lening. Dit wil zeggen men ervan uit gaat dat u bij aanvraag reeds een hypothecaire lening heeft aangegaan.

Verschillende aanvullende leningen zijn dan weer niet cumuleerbaar.

Geldigheid

De voorwaarden van deze aanvullende lening (bv. de inkomensvoorwaarden, het bedrag en de maximum verkoopwaarde van de woning in kwestie) worden jaarlijks gewijzigd volgens de gezondheidsindex. De informatie op onze website is aangepast volgens de nieuwe reglementering van 2014. Toch is het interessant om eens na te gaan op de website van de provincie Oost-Vlaanderen of deze lening nog up-to-date is.

Aanvraag

 

Wie?

De aanvraag voor deze lening moet worden ingediend door de volledige eigenaar of de huurder van de woning waarvoor deze lening is bestemd. Als aanvrager(s) wordt / worden beschouwd: de aanvrager zelf en eventueel de persoon waarmee die op het moment van de aanvraag gehuwd is of feitelijk of wettelijk samenwoont en de nieuwe woning koopt of bouwt of de bestaande woning koopt of verbouwt.

Wanneer?

De aanvraag voor deze lening moet worden ingediend binnen de zes jaar na het verlijden van uw hypothecaire lening. Indien uw dossier niet volledig is binnen een termijn van 7 jaar na de datum van het verlijden van de akte van de hoofdlening, vervalt uw aanvraag ambtshalve.

Waar?

U moet de Oost-Vlaamse aanvullende lening voor (ver)bouwen, renoveren of verbeteren van uw woning aanvragen bij de provinciale dienst Maatschappelijke Participatie. U vindt de contactgegevens bij ‘meer info’.

Wat?

De provinciale dienst Maatschappelijke Participatie zal u meedelen welke documenten u aan hen moet bezorgen om in aanmerking te komen voor deze sociale lening. Gewoonlijk gebeurt dit door het invullen van de voorgeschreven formulieren en het toevoegen van de juiste bijlagen.

Hoe?

U dient aanvraag in door de voorgeschreven formulieren volledig in te vullen en op te sturen of persoonlijk te bezorgen. Voor details over de manier waarop u deze aanvullende provinciale lening moet aanvragen, kunt u best contact opnemen met de dienst Maatschappelijke Participatie. U vindt de contactgegevens ook bij ‘meer info’.

Na aanvraag?

Na aanvraag wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor deze sociale lening. De aanvragen worden behandeld in volgorde van indiening van een volledig aanvraagdossier en tot uitputting van de beschikbare kredieten van het provinciale budget. Bij officiële goedkeuring wordt u gevraagd een onderhandse leningsakte te ondertekenen nadat u volgende bewijsstukken heeft kunnen voorleggen:
 • bewijs dat uw hoofdlening reeds voor minstens 66% is uitbetaald
 • bewijs dat u het eigendomsrecht of vruchtgebruik heeft van het te bouwen of verbouwen pand
Indien deze lening aan u wordt toegekend, engageert u zich om de lening maandelijks af te betalen binnen de 5, 10, 15 of 20 jaar en voor u met pensioen gaat of voor u de leeftijd van 65 bereikt. Het geleende bedrag wordt gestort op een nieuwe rekening na het verlenen van een visum door het Rekenhof. Van dit bedrag worden wel meteen twee enige premies afgehouden voor het betalen van de levensverzekering en het waarborgfonds. Op verzoek kan het bedrag ook rechtstreeks uitbetaald worden aan een door de ontlener(s) aangewezen natuurlijke persoon of instelling zo lang kan worden aangetoond dat er middelen worden aangewend om deze prefinanciering terug te betalen aan de hand van officiële documenten van de betrokken financiële instelling(en) die onder meer de identiteit van de prefinancierder(s) vermeldt / vermelden. Toezicht / controle De ontlener(s) is / zijn verplicht om in opdracht van de deputatie van de provincieraad:
 • opgevraagde extra bewijsstukken voor te leggen
 • alle voorgeschreven maatregelen en opgelegde bepalingen na te volgen in het kader van het verlenen en uitbetalen van de aanvullende lening en de toepassing van het reglement
 • de bevoegde ambtenaren toe te laten tot de verbouwingswerken ter controle van het reglement
Afbetaling De aanvullende lening wordt in principe afgelost met vaste jaarlijkse stortingen die maandelijks wordt afbetaald via domiciliëring met gelijke twaalfden. Het bedrag van de maandelijkse stortingen wordt vastgelegd in de leningsakte en wordt behouden. Bij het beëindigen van de overeenkomst wordt een eindafrekening gemaakt die rekening houdt met de vervroegde terugbetaling. Voor leners is het dus ook mogelijk om de aanvullende lening (geheel of gedeeltelijk) vervroegd terug te betalen. Bij gehele vervroegde terugbetaling worden de interesten aangerekend tot de dag van de terugbetaling. Bij gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt de duur van de overeenkomst verminderd. De standaard jaarlijkse storting omvat:
 • de interest op het kapitaal dat bij het begin van het jaar nog verschuldigd is
 • een som voor de geleidelijke aflossing van het u uitgeleende kapitaal
De eerste maandelijkse storting moet betaald worden op de eerste dag van de tweede maand na de maand waarop het geleende bedrag werd gestort. De interesten moeten betaald worden vanaf de eerste dag van de eerste maand na de maand waarop het geleende bedrag werd gestort. Voor de afbetalingen wordt door het provinciebestuur een rekening geopend op naam van de ontlener(s). Elk jaareinde wordt het saldo van deze rekening verhoogd met de interesten (die verschuldigd zijn voor het afgelopen jaar) en wordt het saldo verminderd met de maandelijkse aflossingen en de mogelijke vervroegde terugbetalingen. Loonafstand en overdracht van schuldvordering Bij wijze van aanvullende waarborg worden ontleners verplicht afstand te doen van het voor beslag vatbare gedeelte van hun wedde en alle mogelijke andere tegemoetkomingen indien men er niet in slaagt om binnen de 15 dagen zijn maandelijkse bijdrage te betalen na de aangetekende brief met aanmaning tot betaling van het maandelijks verschuldigde bedrag. Dit verschuldigd bedrag van kapitaal en interesten kan onmiddellijk worden opgevorderd in volgend geval:
 • de ontlener(s) leeft / leven de verplichtingen opgelegd door de leningsakte niet na, zelfs niet binnen een maand na melding van ingebrekestelling en herinnering aan de gevolgen daarvan via een aangetekend schrijven
Als gevolg van het niet naleven van de akte kan de deputatie beslissen over te gaan tot:
 • onmiddellijke opvordering van kapitaal en interesten
 • verhoging van de rentevoet (met 2% in gevallen waar geen rentetoelage werd verleend en met 3 of 4% wanneer een rentetoelage van 1 of 2% werd toegestaan) vanaf de eerste dag van de maand die op deze beslissing volgt
 • betaling van de kosten voor de tenuitvoerlegging (indien de schuld opvorderbaar wordt)
 

Meer Info

Voor meer informatie over de geschatte kosten bij vochtbestrijding en de verschillende methoden, kan u contact opnemen met ons. Had u graag meer informatie over de aanvraagprocedure van de Oost-Vlaamse aanvullende lening, dan neemt u best contact op met de dienst Maatschappelijke participatie: Dienst Maatschappelijke participatie Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent Tel: 09 267 75 13 – Fax: 09 267 73 97 E-mail: participatie@oost-vlaanderen.be Voor andere vragen in verband met (sociaal) wonen kunt u terecht bij de provinciale dienst voor Sociaal Wonen of de provinciale dienst van het Vlaams Woningfonds: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - provinciale dienst Socrates Business Center – 4de verdieping Kortrijksesteenweg 404 9000 Gent Tel: 09 220 20 22 E-mail: info@vlaamsewoonlening.be Website: http://www.vmsw.be Vlaams Woningfonds - provinciale dienst Sint-Pietersaalststraat 177 9000 Gent Tel: 09 222 03 94 E-mail: info@vlaamswoningfonds.be Website: http://www.vlaamswoningfonds.be