Toepassing

Een sociale lening met gewestwaarborg is bestemd voor mensen die een nieuwe woning willen aankopen of bouwen of een bestaande woning willen verbouwen die niet gemakkelijk een (betaalbare) lening kunnen krijgen bij een klassieke bank en ook moeilijk aanspraak maken op een gesubsidieerd sociaal woonkrediet, vaak omdat hun inkomen te hoog ligt. Klassieke voorbeelden die voor geen van beide leningen in aanmerking komen, zijn alleenstaanden, éénoudergezinnen en andere gezinnen met slechts één inkomen. Een woonkrediet met gewestwaarborg is een klassieke hypotheeklening verstrekt door een erkende kredietmaatschappij en die niet wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Bij wijze van solidariteitsmechanisme wordt door de Vlaamse Overheid wel een waarborg voorzien aan de kredietinstelling dat ze geen verlies zal lijden wanneer een woning wegens achterstallige betalingen moet worden verkocht. Deze waarborg wordt voorzien op twee niveaus:
  • Kredietnemers betalen een kleine bijdrage (€ 200 per geleende € 100.000) aan een globale pot die het risico op kredietverliezen al gedeeltelijk verzekert bij kredietverlies tijdens een openbare verkoop of indien de lener niet langer zou betalen.
  • De Vlaamse Overheid biedt deze kredietinstellingen een waarborg op hun financiering afkomstig van de financiële markt om deze woonkredieten toe te kunnen kennen. Daarvoor betaalt de kredietinstelling een bijdrage in de vorm van een premie (bv. € 3.800 voor een krediet en € 1.000.000 over 20 jaar).
Dit systeem biedt veel garanties aangezien de kans dat de Vlaamse Overheid betalingen moet uitkeren erg klein is. Alle geleende en gewaarborgde middelen worden immers geïnvesteerd in woonkredieten waarvan de terugbetaling op zijn beurt verzekerd is door de hypotheek op de gefinancierde woning.

Bedrag

Het te lenen bedrag via de Lening met Gewestwaarborg is beperkt en hangt af van een aantal factoren. Het hangt af van waar u de lening aangaat, in welke regio de woning is gelegen waarvoor de lening dient en wat het precieze doel is van de lening. De rentevoet waaraan de lening moet worden terugbetaald, leunt aan tegen de bodemrentevoet die banken voorbehouden voor hun meest kapitaalkrachtige klanten. Bij deze lening krijgt elke klant dezelfde rentevoet en moet er niet onderhandeld worden. Deze goedkope rentevoet wordt ook gecombineerd met de voordeligste verzekeringen. Bovendien is de betrokken notaris verplicht om zijn ereloon voor dit soort leningen te halveren.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening met gewestwaarborg per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening met gewestwaarborg per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de aanvrager

De aanvrager is de eigenaar van de woning waarvoor de lening dient en diegene die de woning zelf zal financieren en bewonen. Deze eigenaar heeft geen volledig eigendom of vruchtgebruik meer van een andere woning.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening met gewestwaarborg per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard van de werken

Het gaat om het bouwen of aankopen van een nieuwe woning of het kopen, verbouwen of verbeteren van een bestaande woning.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening met gewestwaarborg per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Aard en ligging van de woonst

Om in aanmerking te komen voor een lening met gewestwaarborg voor het kopen of (ver)bouwen van een woning, moet deze woonst aan volgende voorwaarden voldoen:

  • ze is bestemd voor eigen bewoning (huisvesting)
  • het is de eerste en enige gezinswoning
  • ze is gelegen in het Vlaams Gewest
  • het is een ‘bescheiden’ woning*

*Onder een bescheiden woning wordt verstaan:

  • een woning die wordt verkocht door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden
  • een woning met een (bij vrijwillige verkoop) maximum verkoopwaarde (eventueel na het uitvoeren van de werkzaamheden) van € 225.000 inclusief grond (verhoogd met 5% per persoon ten laste en iedere inwonende ascendent en 10% indien de woning gelegen is in een Vlabinvestgebied)**

**Dit maximumbedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november en is afhankelijk van de regio waarin de woning gelegen is en het doel van de lening.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening met gewestwaarborg per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Eigendomsvoorwaarden

Om recht te hebben op het aangaan van de lening met gewestwaarborg, is het noodzakelijk dat u zelf de eigenaar of vruchtgebruiker van de woning bent waarvoor de lening dient en dat u die woning zelf bewoont. Bovendien is het vereist dat u naast deze woning geen andere woningen meer in volle eigendom of vruchtgebruik heeft.

Er worden ook beperkingen opgelegd wat betreft de waarde van de woning, afhankelijk van de aard en ligging van de woonst, en het leenbedrag.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening met gewestwaarborg per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

De inkomensvoorwaarden

Bijzonder aan deze specifieke soort lening is dat er geen inkomensgrens geldt. Dit om ook mensen met een hoger inkomen die toch niet de aantrekkelijkste klanten zijn voor banken een kans te geven om een betaalbare lening aan te gaan. Dit maakt de lening toegankelijk voor iedereen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening met gewestwaarborg per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Investeringsvoorwaarden

Het te investeren bedrag hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld vochtproblemen wilt aanpakken, is het een goed idee om eerst contact op te nemen met AquaPartners voor een gratis diagnose, zodat u de kosten beter kunt inschatten.

Aangezien het om een lening gaat, zal u de lening net zoals bij andere leningen moeten afbetalen. Het bedrag dat u maandelijks zal moeten betalen, zal wel significant lager liggen dan bij andere leningen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening met gewestwaarborg per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Combinatievoorwaarden

Aangezien het om een lening gaat en geen premie, is het mogelijk om deze lening met alle andere beschikbare premies van de overheid of de gemeenten te combineren, zolang voldaan wordt aan alle voorwaarden.

Ook indien u reeds een woonkrediet heeft afgesloten via het Vlaams Woningfonds of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Renovatielening VMSW, vroeger VHM) kunt u voor uw verbouwingswerken beroep doen op een sociale lening met Gewestwaarborg.

Geldigheid

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen werd opgesteld op 11 januari 1995 en gewijzigd op 17 juni 1997, 29 november 2002, 13 december 2002, 2 april 2004 en 30 juni 2006. De voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering werden opgesteld in een besluit van 2 april 2004 en gewijzigd op 30 juni 2006. Deze werden aangevuld met een akkoord van de Vlaamse minister van begroting op 27 april 2007 en een advies van de Raad van State, gegeven op 5 juni 2007 Een nieuw besluit omtrent de voorwaarden werd opgesteld door de Vlaamse Regering op 29 juni 2007 gevolgd door een begrotingsakkoord op 11 december 2012. Dit werd aangevuld met een advies van de Raad van State gegeven op 21 januari 2013. De bedragen en percentages worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De informatie op onze website bevat informatie van 2014.

Aanvraag

 

Wie?

De aanvraag wordt gedaan door de eigenaar van de woning waarvoor de lening dient en diegene die de woning zelf zal financieren en bewonen.

Wanneer?

De aanvraag tot lening moet gebeurd zijn voor men aanvangt met de werkzaamheden (bouwen of verbouwen / verbeteren van een nieuwe of bestaande woning).

Waar?

Deze gewaarborgde leningen worden bijna uitsluitend aangeboden door gespecialiseerde en erkende kredietmaatschappijen. Deze erkenning situeert zich binnen het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 met betrekking tot de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen kunnen worden erkend door de Vlaamse regering. De erkende kredietmaatschappijen zijn privaatrechtelijke handelsvennootschappen, een naamloze vennootschap (met sociaal oogmerk) of een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (met sociaal oogmerk), waarvan de zetel gevestigd in het Vlaams Gewest met grotendeels private aandeelhouders. Bij de meeste maatschappijen is een beperkt deel van de aandelen dan ook in handen van gemeenten of lokale besturen. Deze erkenning stelt hen in staat om deel te nemen aan het systeem van de gewestwaarborg in ruil voor hun navolging van een aantal vastgelegde voorwaarden, zoals het beperken van het dividend voor aandeelhouders, het zich houden aan strenge specifieke normen wat betreft financiële gezondheid, het toestaan van regelmatige werkingscontroles door de Vlaamse Overheid, enzovoort. Opdat dit systeem van gewestwaarborg goed zou functioneren is het noodzakelijk dat de sector een eigen vermogen inzet van meer dan € 175.000.000 terwijl ze een portefeuille aan woonkredieten van ruim € 1.000.000.000 beheert. Het is ook noodzakelijk dat deze instellingen voor hun aanvraag tot erkenning ingeschreven of geregistreerd zijn bij de Controledienst voor de verzekeringen en voldoen aan een aantal strenge voorwaarden. Terwijl er vroeger meer dan 50 erkende kredietmaatschappijen waren, zijn dat er tegenwoordig een pak minder, door de herstructurering van de sector.

Wat?

De formulieren en bijlagen die u moet indienen om te bewijzen dat u aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op deze lening, zijn afhankelijk van de erkende kredietmaatschappij waarbij u gaat aankloppen voor het aangaan van deze lening.

Hoe?

De manier waarop u uw aanvraag indient bij een erkende kredietmaatschappij hangt af van de kredietmaatschappij zelf.

Na aanvraag?

Na de aanvraag moet u net zoals bij alle andere leningen een leningsakte ondertekenen en moet u zich akkoord verklaren met het reglement van de kredietmaatschappij en de voorwaarden voor het aangaan van deze sociale lening.

Meer Info

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de voorwaarden, neemt u best direct contact op met een van een erkende kredietmaatschappij naar keuze. Wilt u deze lening aanvragen voor het grondig aanpakken van ernstige vochtproblemen, dan contacteert u best een gespecialiseerd vochtbestrijdingsbedrijf om na te gaan wat de werkwijze en de bijhorende kosten bij benadering zullen zijn in uw specifiek geval. Dan weet u meteen of deze lening voor u de moeite loont en welk bedrag u best kunt lenen voor het verhelpen van uw probleem.