Toepassing

Voor wie als eigenaar investeert in het onderhoud of de restauratie van zijn onroerend erfgoed heeft de federale overheid een systeem van belastingvermindering voorzien. Ook voor de restauratie of het onderhoud van monumenten geeft de overheid een vermindering op uw personenbelasting. Deze belastingvermindering gaat meestal gepaard met de toekenning van een premie, zoals de restauratiepremie of onderhoudspremie en de toepassing hangt vaak samen met de voorwaarden van deze premies.

Bedrag

U kunt maar liefst 30% van de helft van de restauratiekosten of onderhoudsuitgaven voor gebouwd onroerend goed in mindering brengen van uw netto te betalen belastingen. De belastingvermindering geldt dus enkel voor het bedrag dat u zelf nog bekostigt en dat niet wordt gedekt door eventuele premies. De kosten die in mindering worden gebracht, bedragen maximaal € 37.640. Om uw belastingvermindering te berekenen, neemt u dus het totaalbedrag van de restoratie-, renovatie- of onderhoudskosten; u trekt daar de ontvangen premies vanaf en u deelt het overige bedrag door twee. Dan neemt u 30% van het bedrag dat dan overblijft om uw belastingvermindering te kennen. Indien u een private woning renoveert ouder dan 5 jaar hoeft u ook tijdelijk maar 6% btw te betalen op de facturen die u van uw aannemer krijgt voor de uitgevoerde renovatiewerken. Dit geldt ook voor het omvormen, verbeteren, herstellen en onderhouden van woningen (niet kantoren of winkels) ouder dan 5 jaar (niet afbreken en herbouwen of reinigen). De aannemer laat u simpelweg een verklaring ondertekenen waarin u bevestigt dat uw woning ouder is dan 5 jaar en dat u ze gebruikt voor private doeleinden en hoeft u vervolgens slechts 6% btw aan te rekenen. Jaarlijks moet u voor de belastingvermindering rekening houden met een indexverhoging, aangezien dit een federale maatregel is. Neem gerust contact op met ons als u nog vragen heeft over de belastingvermindering bij onderhoud, renovatie en restauratie en wanneer u daar precies voor in aanmerking komt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u alvast investeren in de renovatie, restauratie of het onderhoud van ‘gebouwd onroerend erfgoed’ dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u alvast investeren in de renovatie, restauratie of het onderhoud van ‘gebouwd onroerend erfgoed’ dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Aard van de aanvrager

Om recht te hebben op belastingvermindering is het noodzakelijk dat u de eigenaar bent van het onroerend erfgoed. Als huurder komt u niet in aanmerking voor belastingvermindering. Aangezien u verwacht wordt te voldoen aan de premievoorwaarden, moet u aanspraak maken op een premie van de Vlaamse Overheid.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u alvast investeren in de renovatie, restauratie of het onderhoud van ‘gebouwd onroerend erfgoed’ dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Aard van de werken

Het gaat om renovatiewerken, restauratiewerken of onderhoudswerken aan beschermde monumenten of aan het dak van een onbeschermde woonst. Wanneer de vochtproblemen zich manifesteren in een beschermd monument of het dak van een woning, kunt u aanspraak maken op de belastingvermindering.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u alvast investeren in de renovatie, restauratie of het onderhoud van ‘gebouwd onroerend erfgoed’ dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Aard en ligging van de woonst

De aard en ligging van de woonst is niet gelijk om in aanmerking te komen voor belastingvermindering en moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het gaat om ‘gebouwd onroerend erfgoed’.
 • Het gaat om een beschermd gebouw: monument, ZEN-monument, dorpsgezicht of landschap.
 • Het gebouw wordt niet verhuurd (ook niet gedeeltelijk).
 • Het resultaat van de onderhoudswerken is zichtbaar vanop de openbare weg OF uw beschermd erfgoed is publiek toegankelijk.

Als het om een onbeschermde woning gaat, komt u enkel nog in aanmerking voor belastingvermindering wanneer het om dakwerken gaat. Voor meer informatie neemt u best contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u alvast investeren in de renovatie, restauratie of het onderhoud van ‘gebouwd onroerend erfgoed’ dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Eigendomsvoorwaarden

U bent de rechtmatige eigenaar van het onroerend beschermd erfgoed. Om recht te hebben op belastingvermindering volstaat het dus niet dat u de huurder bent van het pand. Aangezien de vermindering op uw personenbelasting wordt berekend op de helft van de kosten die u zelf nog draagt na aftrek van de premies van toepassing op de werken, is het belangrijk dat u ook rekening houdt met de eigendomsvoorwaarden van de premies die van toepassing zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u alvast investeren in de renovatie, restauratie of het onderhoud van ‘gebouwd onroerend erfgoed’ dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Inkomensvoorwaarden

Aangezien uw personenbelasting afhangt van uw gezamenlijk inkomen is ook uw belastingvermindering daarvan afhankelijk. Meestal komt het erop neer dat hoe hoger uw inkomen ligt, hoe hoger het belastingtarief zal liggen. Maar aangezien de belastingvermindering een percentage is en geen absoluut bedrag wordt het verschil in inkomens vrij goed opgevangen. Er zijn dus niet echt inkomensvoorwaarden maar uiteraard heeft u inkomen wel invloed op het terug te trekken of te betalen bedrag.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u alvast investeren in de renovatie, restauratie of het onderhoud van ‘gebouwd onroerend erfgoed’ dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Investeringsvoorwaarden

Het geïnvesteerde bedrag moet hoger liggen dan het bedrag dat u terugvordert van uw premies aangezien de belastingvermindering wordt berekend op de helft van de kosten die u zelf nog draagt na aftrek van de premies. Daarom is het ook belangrijk om te voldoen aan de investeringsvoorwaarden van de premies waarvoor u in aanmerking wilt komen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u alvast investeren in de renovatie, restauratie of het onderhoud van ‘gebouwd onroerend erfgoed’ dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Factuurvoorwaarden

Aan de hand van uw facturen moet u kunnen aantonen dat u na het ontvangen van uw premies nog steeds voldoende kosten voor uw eigen rekening neemt. Deze facturen moeten legitiem en origineel zijn en moeten voldoen aan de andere voorwaarden zoals beschreven bij de factuurvoorwaarden van premies die voor uw investering van toepassing zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u alvast investeren in de renovatie, restauratie of het onderhoud van ‘gebouwd onroerend erfgoed’ dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Combinatievoorwaarden

Aangezien belastingvermindering van toepassing is op de renovatie, restauratie of het onderhoud van beschermde gebouwen spreekt het vanzelf dat deze combineerbaar is met zowel de restauratiepremie als de onderhoudspremie. Om ook cumuleerbaar te zijn met de verbeteringspremie moet het al gaan om dakwerken. Belastingvermindering geldt nog maar voor een select aantal werkzaamheden. Om aan de combinatievoorwaarden te voldoen, moet u dus al aanspraak maken op een specifieke premie.

Geldigheid

Belastingvermindering is een federale maatregel en varieert van aanslagjaar tot aanslagjaar. Jaarlijks moet ook rekening worden gehouden met een indexverhoging. De werkzaamheden die in aanmerking komen voor belastingvermindering worden vaak gewijzigd of afgeschaft. Naar mate dit wenselijk is en maatschappelijk of ecologisch verantwoord, kunnen er ook specifieke situaties bijkomen. De geldigheid van een maatregel is moeilijk in te schatten. Het is dus best dat u zich jaarlijks informeert over de laatste wijzigingen.

Aanvraag

Om belastingvermindering te krijgen, hoeft u geen aparte aanvraag te doen, maar moet u wel rekening houden met een aantal zaken tijdens het invullen van uw belastingaangifte. U moet er bijvoorbeeld op letten dat u de aangifte van de kosten die in aanmerking komen voor belastingvermindering inbrengt tijdens het juiste aanslagjaar. Hier vindt u de nodige informatie en tips om ervoor te zorgen dat u de kosten die in aanmerking komen voor belastingvermindering terugkrijgt van de fiscus.

Wie?

Om recht te krijgen op vermindering van personenbelasting moet de aanvraag worden ingediend door een natuurlijk persoon. Als u premies toegekend heeft gekregen voor de werkzaamheden, is het belangrijk dat de belastingvermindering wordt verkregen door (één van) de aanvrager(s) van de premie(s) van toepassing.

Wanneer?

Als u premies heeft aangevraagd voor de werkzaamheden, volgt u de procedure zoals beschreven bij die premies. Verder zorgt u dat zeker volgende stappen in orde zijn gemaakt: LET OP Indien de werkzaamheden gespreid zijn over verschillende jaren, dan geeft u dat aan op uw belastingbrief aan het einde van elk aanslagjaar.

Waar?

Wanneer u de juiste informatie heeft meegedeeld op uw belastingbrief stuurt u deze op in de bijgevoegde voldoende gefrankeerde envelop met de afzender op de achterzijde naar het adres van het scanningscentrum zoals vermeld op de aangifte.Als u werkt met Tax-on-Web, verzendt u de documenten digitaal.

Wat?

Om belastingvermindering te krijgen, hoeft u geen aparte aanvraag te doen. Er zijn wel drie formulieren die u moet invullen en bijvoegen bij uw belastingaangifte: Bij uw belastingaangifte voegt u ook uw stedenbouwkundige vergunning toe OF een schriftelijke toelating voor de werkzaamheden toegekend door uw gemeente of het Agentschap Onroerend Erfgoed vóór de aanvang ervan. Indien u in aanmerking kwam voor de onderhoudspremie, volstaat het om in plaats van een schriftelijke toelating de toekenning van uw premie mee te sturen.

Hoe?

U kunt uw belastingaangifte doen op twee manieren: manueel of digitaal (via Tax-on-Web).Manueel (via papieren formulieren)
 • U vult uw belastingformulier correct in.
 • U dateert en ondertekent uw belastingformulier.
 • U vouwt de documenten op de vouwlijn volgens de instructies.
 • U stopt de gevouwen documenten in bijgeleverde envelop. Het adres van het scanningcentrum verschijnt dan in het venster van de envelop.
 • U vult de juiste formulieren in en stopt de gevraagde bijlagen mee in bijgeleverde envelop.
 • U schrijft duidelijk uw naam en adres op de achterzijde van de envelop.
 • U zorgt ervoor dat de envelop voldoende gefrankeerd is.
 • U verstuurt de envelop naar het adres van het scanningcentrum zoals vermeld op de envelop.
Digitaal Het digitaal invullen en versturen van uw belastingaangifte via Tax-on-Web heeft tal van voordelen:
 • Het is een gratis online dienst.
 • De dienst is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.
 • Uw aangifte wordt sneller behandeld.
 • Veel gegevens zijn vooraf reeds ingevuld: inkomsten, pensioen, pensioensparen, dienstencheques, etc.
 • Het invullen van uw aangifte is gemakkelijker en u heeft meer ondersteuning.
 • De vaakst voorkomende fouten worden digitaal opgespoord.
 • U krijgt meteen een bevestiging van uw elektronische indiening en u kan een elektronische kopie opslaan.
 • U krijgt meteen een eerste schatting van het bedrag dat u zal moeten betalen of terugkrijgen.
Werkwijze: U volgt de digitale instructies en verzendt uw belastingaangifte online.

Na aanvraag?

Na het invullen van uw belastingaangifte hoeft u niets meer te doen. Het bedrag dat u zal terugtrekken wordt ofwel in mindering gebracht van uw te betalen belastingen ofwel opgeteld bij de som die u zal terugkrijgen.

Meer info

Voor meer info over deze belastingvermindering kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Tel: 02 576 23 69 U kunt ook contact opnemen met de dienst financiën via dit contactformulier. En met al uw vragen over vochtbestrijding kunt u nog steeds terecht bij de ervaren vochtexperts van AquaPartners. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.